Les pràctiques extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis. Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l’estudiant. D’acord amb la normativa vigent, aquesta activitat s’ha de consignar en el Suplement Europeu del Títol (SET) si l’estudiant fa un mínim de 200 hores. En cas que no faci aquest mínim d’hores, no es pot reconèixer aquesta activitat en el SET.

Si l’estudiant duu a terme satisfactòriament el seguiment d’aquest període de pràctiques extracurriculars, Pràctiques Externes emet un certificat conforme s'ha valorat satisfactòriament l’activitat. La qualificació és APTE / NO APTE. Aquesta activitat en cap cas pot ser reconeguda com a pràctica curricular.

El seguiment de les pràctiques, que es duu a terme mitjançant aquesta aplicació, consisteix en:
 • la resposta a un qüestionari,
 • la redacció d’un petit informe o memòria, seguint el model que hi ha en aquesta aplicació,
 • la valoració del tutor de l’empresa,
 • una entrevista amb el tutor acadèmic.
 • Estudiant
 •  
 • Tutor o tutora d'empresa o institució
 •  
 • Tutor o tutora acadèmic

Informació general

 • Protocol d'actuació per al seguiment de les pràctiques extracurriculars
 • Orientacions de les pràctiques externes extracurriculars
 • Memòria final de l'estudiant de pràctiques externes extracurriculars