Grup d'estudi de la variació dialectal | Grup d'estudi de la variació dialectal

El Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD) forma part del grup de recerca consolidat Grup d'Estudi de la Variació (GEV), finançat per la Generalitat de Catalunya, el qual aplega diferents projectes de recerca dirigits per membres del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona que tenen per objecte d'estudi la variació lingüística des de diferents perspectives: la dialectològica, la històrica, la pragmàtica i la sociolingüística.

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica del català i actualment treballa en el projecte “Descripció i interpretació de la variació lingüística: aspectes fònics i morfològics del català i altres llengües romàniques (DIVaL)” (FFI2013-46987-C3-1-P).

DIVaL és un dels tres subprojectes que integren el projecte de recerca coordinat per la Universitat de Barcelona, en què participen també la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra:

“Estudi de la fonologia i la morfologia del català i altres llengües romàniques: descripció, teoria i variació (FoMoCaR)”
REFERÈNCIA: FFI2013-46987-C3
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
DURADA: 01/01/2014 - 31/12/2016

FoMoCaR té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romànques i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Paraules clau: Fonètica, fonologia, morfologia, variació lingüística, dialectometria, lingüística sincrònica, teoria lingüística, català, llengües romàniques

• Subprojecte 01: “Descripció i interpretació de la variació lingüística: aspectes fònics i morfològics del català i altres llengües romàniques (DIVaL)”
REFERÈNCIA: FFI2013-46987-C3-1-P
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)

FINANÇAMENT ADDICIONAL: Ajut del Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència per al manteniment de l’Activitat Investigadora a la Universitat de Barcelona (2014)

• Subprojecte 02: “Anàlisi teòrica dels processos fonològics, morfofonològics i morfosintàctics del català i altres llengües romàniques (AMorFCaRo)”
REFERÈNCIA: FFI2013-46987-C3-2-P
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Eulàlia Bonet Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona)

• Subprojecte 03: "Anàlisi de la distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català (ADLET)"
REFERÈNCIA: FFI2013-46987-C3-2-P
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Esteve Clua Julve (Universitat Pompeu Fabra)

• "Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català (DIVaD)"
REFERÈNCIA: FFI2010-22181-C03-02
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Economía y Competitividad
DURADA: 01/01/2011 - 31/12/2013

Divad era un dels tres subprojectes que integraven el projecte de recerca coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, "Estudi de la fonologia i la morfologia del català: descripció, teoria i variació (FoCaTeVa)" (referència: FFI2010-22181-C03)

• Subprojecte 01: "Anàlisi teòrica dels processos segmentals i morfofonoògics del català (ASMoCa)"
REFERÈNCIA: FFI2010-22181-C03-01
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Joan Mascaró Altimiras (Universitat Autònoma de Barcelona)

• Subprojecte 02: "Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català (DIVaD)"
REFERÈNCIA: FFI2010-22181-C03-02
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)

• Subprojecte 03: "Distància lingüística en els eixos espacial i temporal: aspectes fonològics i morfològics del català (DiLET)"
REFERÈNCIA: FFI2010-22181-C03-03
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Esteve Clua Julve (Universitat Pompeu Fabra)

• "Explotació d'un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada (2a fase) (ECOD)"
REFERÈNCIA: HUM2007 65531/FILO
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología i FEDER
DURADA: 01/10/2007 - 30/09/2010

• "Explotació d'un corpus oral dialectal: anàlisi de la variació lingüística i desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la transcripció automatitzada (ECOD)"
REFERÈNCIA: HUM2004-01504/FILO
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Maria-Rosa Lloret Romañach (Universitat de Barcelona)
ENTITAT FINANÇADORA: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología i FEDER
DURADA: 13/12/2004 - 12/12/2007