Facultat de Belles Arts

1 plaça de Director del Museu Hidroelèctric – Ajuntament de la Torre de Cabdella

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA


Convocatòria i bases per a la selecció de Director/a Museu Hidroelèctric de Capdella
Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm.63/2018 de data 9 d’octubre de 2018, les bases i la
convocatòria per cobrir una plaça de Tècnic Superior Director de Museus, en règim laboral, s’obre el termini
de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest
anunci.
S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
Bases per a la selecció mitjançant concurs de mèrits d’una plaça de director/a del Museu Hidroelèctric de
Capdella i funcions administratives complementàries

1. Objecte de les bases i sistema de selecció
● Contractació laboral. Tipus de contracte indefinit. Nivell A1, complement destinació 22. Remuneració: 14
pagues (1098,04+504,78). 1.570 hores/any.

2. Condicions generals
A) Tenir 18 anys complerts i nacionalitat de qualsevol país de la Unió Europea o resident a l’Estat Espanyol,
amb permís de residència i treball segons art.10.2 Llei Orgànica 4/2000, reformada per Llei Orgànica
8/2000.
B) Atès que es tracta d’un museu de petites dimensions, la necessitat de l’Ajuntament és que la persona que
sigui seleccionada per a la plaça de director/a del museu, també haurà de realitzar tasques administratives
del propi ajuntament que li siguin encomanades segons les necessitats del servei.
Aquesta proporció de tasques a desenvolupar serà:
– Per als mesos d’hivern (novembre a abril) serà en un 40% de la jornada laboral de tasques administratives
i 60% de tasques de direcció del museu.
– Per als mesos d’estiu (maig a octubre) la jornada laboral per a tasques administratives serà del 50% i del
50% la de tasques de direcció del museu.
Aquests percentatges de dedicació poden variar en moments puntuals i a petició de l’Ajuntament.

3. Requisits
● Titulació superior universitària (article 6.1 Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal tècnic i
directiu dels museus).
● Coneixements necessaris sobre museologia, gestió de museus i temàtica del Museu (article 6.1 Decret
232/2001 sobre el personal tècnic i directiu de museus).
● Acreditació d’experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similar.
● Estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C o superior, o bé superar
prova del mateix grau de dificultat a valorar pel Tribunal
Administració Local 14
Número 201
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 17 d’octubre de 2018
● No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

4. Procés selectiu
● Es realitzarà a través de Concurs de Mèrits dividit en dues fases: currículum vitae i elaboració d’un
projecte. A la documentació administrativa necessària cal acompanyar-hi:
● El currículum vitae degudament acreditat.
– Es valorarà l’experiència professional, la capacitat i idoneïtat dels candidats/es, la formació específica, el
coneixement sobre el Museu Hidroelèctric de Capdella i el conjunt i organització del Sistema Territorial del
mNACTEC i les xarxes temàtiques i territorials dels museus de Catalunya; l’experiència mínima de 5 anys
en matèries relacionades i/o vinculades amb l’objecte del lloc de treball.
També es valorarà l’experiència en tasques administratives en administracions públiques a desenvolupar de
forma complementària amb la de la direcció del museu.
● Elaboració d’un projecte.
Elaboració d’un projecte d’actuació sobre: Criteris i proposta d’activitats i accions pel Museu Hidroelèctric de
Capdella en el període 2019-2021. Es recomana que aquesta memòria-projecte tingui una extensió màxima
de 15 pàgines DIN A4 a doble espai.

5. Composició del Tribunal
● El Director/a del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, com a representant de la
Xarxa Temàtica del Sistema Territorial del mNACTEC a la qual pertany el Museu Hidroelèctric de Capdella.
● Un Director/a o Tècnic/a superior de museus d’algun dels museus registrats de les comarques del Pirineu i
Aran, com a representant de la Xarxa Territorial dels Museus de Lleida.
● Un tècnic superior designat pel Servei de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
● La Secretària de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, que actuarà, també, com a secretària del Tribunal.

6. Valoració del concurs
Es valoraran els mèrits degudament acreditats, i les puntuacions respondran al següent barem:
6.1) Valoració del currículum vitae: 20 punts
a) Experiència professional: (fins a 14 punts)
● Serveis prestats en l’Administració Pública, com a personal interí o laboral en lloc o plaça d’igual o similar
categoria i/o funcions i especialment en tasques de direcció de museus i institucions culturals de similars
característiques a la plaça ofertada: 0,20 punts per mes o fracció fins a 5 punts.
● Serveis prestats en l’àmbit privat en tasques semblants i especialment en matèries relacionades amb la
gestió i realització de projectes museològics, museogràfics i expositius: 0,10 punts per mes o fracció fins a 2
punts.
Administració Local 15
Número 201
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 17 d’octubre de 2018
* Per serveis prestats a les administracions local, com a personal funcionari o com a personal laboral en
qualsevol categoria: 0,10 punts per mes, amb un màxim de 5 punts.
* Per serveis prestats en altres administracions, com a personal funcionari o com a personal laboral en
qualsevol categoria: 0,05 punts per mes, amb un màxim de 2 punts.
b) Formació: (fins a 4 punts)
● Màsters o mestratges i post graus que tinguin relació amb les funcions encomanades i especialment sobre
gestió de museus, patrimoni cultural i gestió de museus i institucions culturals.
– Màster: 2 punts
– Mestratge: 1 punt
– Postgruau: 0,5 punt
● Cursos i formació específica: formació vinculada al lloc de treball: fins a 1 punts, d’acord amb l’escalat
següent:
fins a 10 hores: 0,10 punts
entre 11 i 20 hores: 0,20 punts
entre 21 i 50 hores: 0,35 punts
més de 51 hores: 0,50 punts
c) Altres mèrits i titulacions acadèmiques: (fins a 2 punts)
● Qualsevol altre mèrit a considerar pel tribunal o qualsevol altra titulació acadèmica, sempre que no siguin
les exigides a la convocatòria: fins a 2 punt.
6.2) Projecte: 16 punts
● Es valorarà un projecte sobre gestió del museu hidroelèctric per als propers tres anys en un màxim de 16
punts.
6.3) Entrevista: 4 punts
● Es podrà realitzar una entrevista amb els candidats més ben valorats per comprovar la seva idoneïtat,
podent-se puntuar fins a 4 punts.

7. Publicació i presentació d’instàncies, currículum i projecte
● La convocatòria es publicarà al BOP de la demarcació de Lleida i al web i taulell d’anuncis de la
corporació local.
● Les instàncies es podran presentar al registre general de l’Ajuntament de La Torre de Capdella, o per
qualsevol dels mitjans que autoritza la llei 39/2015 de procediment administratiu comú dins el termini dels 20
dies naturals següents a la publicació de la convocatòria.
● Les instàncies hauran d’anar acompanyades del currículum vitae, amb acreditacions, i del projecte de
treball que es presentaran amb sobre tancat indicant “Convocatòria Director/a del Museu Hidroelèctric de
Capdella”.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
www.torredecapdella.org o a les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic.

+info

Bases