Facultat de Belles Arts

ets estudiant de belles arts de la ub? vols pintar un mural a barcelona i un altre a göteborg?

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER REALITZAR UN MURAL


AL CRAI Biblioteca de Belles Arts – Universitat de Barcelona

Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’organització, presentació i designació d’artistes
participants en el projecte del pintat d’un mural al CRAI Biblioteca de Belles Arts–
Universitat de Barcelona.
Entenem com a pintura mural tota aquella que es realitza sobre un suport
arquitectònic i que es relaciona plàstica i simbòlicament amb el seu entorn urbà.
El mural es realitzarà durant la última setmana de març i la primera setmana d’abril de
2019, sota la direcció artística d’una artista especialitzada en pintura mural.

Segona.- Participants
Poden participar-hi les persones físiques majors d’edat que estiguin cursant
actualment la carrera de Belles Arts a la Universitat de Barcelona.

Tercera.- Inscripció i terminis d’admissió
Per a dur a terme la inscripció caldrà emplenar el següent formulari online:
https://goo.gl/forms/gFEIExxiBdDRFHMN2 remetre’l per correu electrònic a l’adreça
info@contornourbano.com. Tanmateix, juntament amb el formulari, caldrà presentar
també un portafoli digital de màxim 10 pàgines on es mostrin els treballs i l’experiència
en pintura de gran format. Data límit: 20 de març de 2019.
Es pre-sel·leccionaran un total de 8 artistes, dos dels quals participaran en el mural que
es realitzarà al CRAI Biblioteca de Belles Arts–Universitat de Barcelona, del 26 de març
al 5 d’abril de 2019, i que també disposaran de l’opció de viatjar dins del programa
d’Erasmus+ a la ciutat de Göteborg, la segona quinzena de juliol o la primera quinzena
de setembre.

Quarta.- Comissió de Valoració
La decisió del jurat es farà constar en una acta i serà inapel·lable i no susceptible de
recurs.

Cinquena.- Resolució
La Comissió de Valoració avaluarà als artistes que es presentin i en seleccionarà dos
artistes guanyadors per realitzar l’execució de l’obra conjuntament amb l’artista
referent del projecte i altres joves seleccionats del programa YOUTH POWER.

Setena.- Condicions i prohibicions
El fet de participar en el concurs implicarà:
• El coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases i de les decisions del Jurat.
• Que els artistes seleccionats cedeixin, sense exclusivitat, els drets de reproducció,
transformació i comunicació pública o qualsevol altre dret previst en la legislació vigent
sobre propietat intel·lectual a Maleriforetagen i Vast sense límit de temps i amb
caràcter mundial. A efectes de la present cessió, s’entén per transformació la simple
inclusió de les propostes presentades pels finalistes i el mural del guanyador en
publicacions, pàgines web i altres canals de comunicació que Maleriforetagen i Vast
consideri oportuns, així com l’exposició pública de les propostes seleccionades.

Vuitena.- Premi
Els artistes seleccionats participaran en l’elaboració del mural a la Universitat de
Barcelona i viatjaran a la ciutat de Göteborg, per efectuar una estància de dues
setmanes, on participaran en la realització de murals comunitaris de la mà d’artistes
murals internacionals. Aquesta estada estarà coberta per l’organització YOUTH POWER
mitjançant el programa Erasmus+ de la Unió Europea.
Incloent les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
Tanmateix, es proporcionaran els materials necessaris per a la realització del projecte i
es realitzarà un seguiment fotogràfic i videogràfic del mural.

Novena.- Protecció de dades de caràcter personal
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, des de Maleriforetagen i
Vast, com a responsable del tractament, us informem que les dades personals
recollides es tractaran amb l’objectiu exclusiu de gestionar i difondre la campanya de
comunicació del projecte internacional “Color made inclusive” que forma part de
YouthPower Europe. Aquest tractament està legitimat pel consentiment inequívoc que
ens presta en facilitar-nos les seves dades i per l’exercici de les funcions públiques de
Maleriforetagen i Vast. Pot exercir de drets dels interessats d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la
seva sol·licitud per correu postal, amb fotocòpia del seu document oficial
d’identificació, a l’adreça de Maleriforetagen i Vast: Viktor Rydbergsgatan 14 – 411 32
Göteborg (Sweden) o telemàticament adreçant un correu electrònic a:
erling.zandfeld@maleriforetagen.se

Desena.- Responsabilitat
L’organitzador i les empreses col·laboradores no assumeixen cap responsabilitat per
qualsevol error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, demora en l’operació o
transmissió, fallades o mal funcionament tècnic de qualsevol xarxa o línies
telefòniques, sistemes informàtics en línia, servidors, proveïdors, equips informàtics,
programari, correu electrònic, o navegadors, ja sigui a causa de problemes tècnics, la
congestió del trànsit a Internet o en qualsevol lloc web, o per raó de qualsevol
combinació dels anteriors, o de qualsevol altra activitat relacionada amb el concurs
(inclòs, sense limitació, qualsevol problema que impossibiliti que el participant
accedeixi al web o l’enviament de materials).

Onzena.- Publicitat de la convocatòria
Tota consulta s’haurà de fer per correu electrònic a la següent adreça:
info@contornourbano.com