Facultat de Belles Arts

XVII EDICIÓN DE LA BECA ROBERTO VILLAGRAZ

EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine, convoca la XVII edición de la Beca Roberto Villagraz, otorgando DOS BECAS para el desarrollo de dos fotógrafos, que podrán estudiar gratuitamente el Máster Internacional de Fotografía y Gestión de Proyectos, valorado para esta edición de 2019-20 en 11.805 €.

La inscripción es gratuita
Fecha fin de presentación de proyectos: 3 de Marzo 
Ningún premio podrá quedar desierto

BASES
FORMULARIO

GANADORES ÚLTIMAS EDICIONES

BECAS DEL REED COLLEGE Y CIEE EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (GRADO, MÁSTER O DOCTORADO)

«BECA DEL REED COLLEGE Y CIEE EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA ESTUDIANTES DE ORIGEN PENINSULAR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (GRADO, MÁSTER O DOCTORADO)»

«BECA DEL REED COLLEGE Y CIEE EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA ESTUDIANTES DE ORIGEN LATINOAMERICANO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (GRADO, MÁSTER O DOCTORADO)»


POSITION DESCRIPTION FOR THE SPANISH LANGUAGE SCHOLAR (PENINSULAR) AT REED COLLEGE FOR THE 2019-20 ACADEMIC YEAR

 • Live in Casa Hispana on the Reed College campus. A single occupant room will provide
  both office and living quarters.
 • Promote the speaking of the Spanish language in Casa Hispana and across campus
 • Cooperate with the student house advisor in all aspects of developing an environment
  conducive to learning and mutual respect.
 • Present seminars each semester for members of the campus community regarding
  current educational, economic and cultural activities in the Spanish-speaking world.
 • Conduct weekly discussion tables in the college food service for students interested in
  the Spanish language and culture.
 • Work with the Spanish Language and Literature department to assist students in
  developing their language skills, especially in the areas of oral proficiency.
 • Maintain liaison with government representatives to provide resource material for
  cultural events.
 • Develop, in association with student house advisor, residents of Casa Hispana and
  faculty in academic department, activities that enhance understanding of Spanish/Latin
  cultures.
 • In addition to the general duties described above, the Spanish Department
  understands the following as primary tasks of the Spanish Language Scholar:
 1. Lead supplementary conversation groups for First and Second-Year students.
 2. Provide tutoring time of at least 2 hours per week in order to help students
  with grammatical and other problems in the language.
 3. Work with majors in the Spanish Department concerning problems of style
  and written expression.
 4. Perform selective grading and evaluation of students written work as assigned
  by members of the Department.
  2017-18 FUNDING FOR SPANISH FELLOW
  Stipend $8,144.00 per year to be paid in bi-monthly installments*
  Housing A single room in the Spanish House at Reed College
  Board A comprehensive board plan will provide food in College food service
  Tuition Full tuition per year for two courses/one per semester
  Insurance A comprehensive policy will be provided
  Computer Use of a college personal laptop computer and printer
  Travel The cost of round-trip travel to and from the United States.
 • Increased cost of living will be applied prior to beginning of 19-20 Academic Year
  APPLICATIONS
  Applications Period
  January 20th to February 20th 2019
  The application must include
  Curriculum Vitae (in Spanish or English)
  Letter of interest (in English)
  2 Recommendation Letters (in Spanish or English)
  The application must be sent* or delivered to/at:
  Prof. Alberto del Río Malo
  *By e-mail (preferred) at: adelrio@ciee.org
  or by postal service at:
  CIEE Barcelona
  Passatge Permanyer, 10
  08009 Barcelona

ASIMETRIES – RESIDÈNCIA D’INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS

ASIMETRIES | ESPAI E
CONVOCATÒRIA OBERTA: RESIDÈNCIA D’INVESTIGACIÓ I VIVER DE PROCESSOS

Fins el 20 de febrer de 2019

ESPAI E és un espai d’experimentació, aprenentatge, creuament de disciplines i recerca cultural, aplicada a contextos que es troben en transició. Sota la temàtica ASIMETRIES es proposa explorar llocs de la ciutat que estan travessats per qüestions de desigualtat, manca d’equivalència, vulnerabilitat o precarietat imposada. Es refereix a contextos en transició significats per l’asimetria, i que per aquest motiu les formes de vida, els espais o les activitats són fruit de la inestabilitat, la transitorietat o la fragilitat, circumstàncies que alhora reclamen vies d’oportunitat projectual.

ESPAI E és un viver de processos oberts a espais en transició, on prenen forma diferents asimetries (econòmiques, socials, laborals, relacionals, racials, d’orientació sexual…), per activar pràctiques creatives que incideixen de manera imaginativa en el contextos socials.

+ INFO

ESPAI E | ASIMETRIES és un projecte d’IDensitat per Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona.
En col·laboració amb Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny, Eina-Universitat Autònoma de Barcelona; Màster Universitari en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona); PERMEA – Programa Experimental de Mediació i Educació a través de l’Art. Universitat de València i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.CAT

RESIDENCIAS ARTISTICAS – LA ESCOCESA

 

 

La Escocesa obre pel 2019 una convocatòria de 11 residències a tallers per a la creació artística, ofertes tant a artistes individuals com a col·lectius que desitgin desenvolupar un projecte artístic al centre en un termini de sis mesos a dos anys.

Tota la informació sobre les residències i sobre la documentació a presentar es troba a la nostra web

El termini de presentació és el 20 de desembre a les 13:00.

IV CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES QUADRIENNALS DE RECERCA EN MATERIA D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA 2018-2021.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 28 de setembre de 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Acord

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 28 de setembre de 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 6 de febrer del 2017, pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017); bases que han estat modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió del 20 de desembre del 2017, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018, pel qual s’aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2219/2018, de 28 de setembre (DOGC núm. 7720, de 5.10.2018);

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:

 

—1 Obrir la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord de 6 de febrer del 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

b) L’apartat 10 de l’annex de l’Acord de 20 de desembre del 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de 12 de març (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018); modificat per l’acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018 (Resolució CLT/2219/2018, de 28 de setembre (DOGC núm. 7720, de 5.10.2018);

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 2.464.000,00 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2018 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001; un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2019 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001; un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2020 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001, i un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2021 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’algunes de les partides pressupostàries anuals, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses.

 

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 18 d’octubre al 6 de novembre del 2018.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

A través del portal de tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

 

—6 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució i l’eleva al Consell d’Administració de l’OSIC.

El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 12, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’administradora de l’OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions es publiquen al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la data de publicació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BEQUES PER A LA CREACIÓ ARTÍSTICA – FUNDACIÓ GUASCH CONRANTY

 

Us recordem que està obert el període d’inscripcions per a les Beques per a la Creació Artística 2018-2019 Les sol·licituds es presentaran a través del formulari en línia ( https://bit.ly/2PyAAIr ) o per correu electrònic fguasch@ub.edu fins al 31 d’octubre a les 23:59.

Des de la Fundació us demanem que animéssiu a tots i totes les alumnes que penseu que poden optar a la beca a presentar-se.

Per més informació relacionada podeu consultar la web de la Fundació  o bé Descarregar bases

CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL MOBILITAT ACADÈMICA 19/20

 

 

Bonvolguts companys,

Des de la ORI estem preparant la Convocatòria de Mobilitat Internacional 2019-20 per als nostres estudiants.

 

Us fem arribar algunes informacions, sobretot perquè, com a professors, considerem que és important que pogueu motivar als vostres alumnes i fer-los veure les possibilitats que els ofereix la mobilitat, ja sigui dins les modalitats de:   – Erasmus estudis.  – Erasmus pràctiques (mentre l’estudiant fa el grau o el curs després de graduar-se)  – Convenis Específics  – Sol.licitud Individual  – Conveni General..

 

Hem programat una Sessió Informativa pels estudiants el 13 de novembre a les 11:30 (Sala d’Actes).

I també una Fira de Mobilitat Internacional pel 14 de novembre a les 10:30 on exposarem la documentació que tenim del diferents centres amb qui tenim Conveni i també convidarem estudiants de la facultat que hagin fet mobilitats els cursos anteriors com dels estudiants que tenim actualment provinents de centres externs (Sala de Juntes).

 

Tots els estudiants rebran la informació d’aquestes sessions via e-mail.

La informació és consultable al web de la nostra Facultat, allà es poden veure les destinacions possibles us adjuntem el link per si voleu consultar-la https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/oficina-de-relacions-internacionals

 

Aquí teniu la llista dels professors que fan de Tutors dels diferents ámbits

Disseny: Oriol Moret. Imatge: Ricardo Iglesias, Pintura: Carme Porta, Dibuix: Victoria Tebar, Gravat: Cristina Pastó, Escultura: Matilde Grau, Conservació-Restauració: Cristina Ruiz.

 

Per a qualsevol consulta o comentari podeu passar per la Oficina de Relacions Internacionals, ORI,  i us atendrem amb molt de gust,

Cordialment,

+INFO