Facultat de Belles Arts

CONVOCATÒRIA – CC CAN FELIPA

 

El programa d’arts visuals del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova Convocatòria, destinada a donar suport a la creació emergent en les seves tres modalitats: Comissariat, Creació artística i Comunicació gràfica.

Els projectes seleccionats donaran forma a la programació 2019 de Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa, un programa d’experimentació, formació i producció en col·laboració amb entitats, institucions i collectius del barri del Poblenou, per tal de construir complicitats entre les arts i la ciutadania. Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals, a través de tutories individualitzades, en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes. Can Felipa vol fomentar així el treball col·laboratiu i la reflexió crítica i pràctica en la producció artística i la seva exhibició, tot facilitant vies de professionalització en l’àmbit de l’art contemporani o diversificant el perfil professional.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament online a través del web de Can Felipa, on també es pot descarregar l’inventari i el plànol de la sala, així com algunes orientacions per elaborar l’acció del La(b) Felipa i el pressupost:

 

+INFO

BECAS investigación, coordinación-formación y formación – MUSEO REINA SOFIA

Periodo de inscripción

Del 12/09/2018 al 02/10/2018

Información

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca 14 becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo para el año 2018, para un período de doce meses desde la fecha de incorporación.

Las becas serán de las siguientes clases:

 • Beca de investigación en el Departamento de Colecciones.
 • Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones.
 • Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas.
 • Beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones.
 • Beca de coordinación-formación en el Departamento de Colecciones.
 • Becas de coordinación-formación en el Departamento de Desarrollo Estratégico y de Negocio.
 • Beca de formación en el Área Comercial.
 • Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones.
 • Beca de formación en restauración, especialidad pintura, en el Departamento de Conservación y Restauración.
 • Beca de formación en el biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación.
 • Beca de formación editorial en el Departamento de Actividades Editoriales.

Todas las becas se desarrollarán en los referidos departamentos del organismo público Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Todas las becas tendrán una duración de doce meses. Los beneficiarios contarán con el asesoramiento, orientación y seguimiento de un tutor.

Convoca

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Cultura y Deporte

Requisitos

Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

 • Estar en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una de las clases de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Excepcionalmente, se aceptarán títulos extranjeros que no estén homologados por el Ministerio, cuando así se contemple en los requisitos específicos de las becas en razón de la especialización de la materia en cuestión.
 • Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.
 • Cumplir con los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las clases de becas (ver anexo I de la convocatoria).

Boletín Oficial

BOE 11/09/2018

Dotación

El importe de las catorce becas asciende a 277.000 euros anuales. Las cuantías individuales de cada beca se especifican en el Anexo I de la convocatoria.

 

+info

BECA D’ARTS VISUALS – FUNDACIÓ GÜELL

 

La FUNDACIÓ GÜELL amb la col-laboració del Reial Cercle Artístic-Institut Barcelonès d’Art i de Homesession Arts Visuals convoca una beca per a joves artistes d’art visual nascuts o establerts en terres de parla catalana oberta a les disciplines de pintura, escultura, instal-lació, fotografía, dibuix i vídeo art.

Els/les candidat/es tindran una edat compresa entre 18 i 35 anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol-licituds de beca que s’estableix més endavant.

 

BASES

Subvencions de l’Audiovisual – GENERALITAT DE CATALUNYA

Subvenció per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics:
– en versió original catalana,
– en versió doblada al català,
– en versió original en llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català,
– de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català.

2. Als efectes d’aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:
a) Es consideren llargmetratges cinematogràfics de producció catalana aquells en els quals almenys una de les empreses productores de l’obra estigui corresponentment inscrita al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció.
b) Es consideren llargmetratges cinematogràfics d’iniciativa catalana en la producció aquells de producció catalana en els quals la productora o les productores catalanes, corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció, acreditin la totalitat de la producció, o, en el cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o països, aquells en què el conjunt de les empreses catalanes tinguin condició de majoritàries en la coproducció.
c) Es considera període de referència el comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció.
d) Es considera període de control el comprès entre l’1 de setembre del segon any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any anterior al de concessió de la subvenció.
e) Es considera sala d’exhibició cinematogràfica, el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 al 25 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya i corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) en la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual, o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

CONVOCATORIA BEQUES – FUNDACIÓ GUASCH CORANTY

Beques per a la creació artística 2018-2019
Convocatòria oberta

 

 

La Fundació Guasch Coranty aprova la convocatòria Beques per a la creació artística 2018-2019 i les corresponents bases que s’exposen a continuació, amb la finalitat de promoure, estimular i difondre les arts visuals i de creació, en totes les disciplines i modalitats contemplades en els graus de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Dates: Del 22 al 31 d’octubre de 2018

+INFO

 

REQUISITS
Pot sol·licitar una beca qualsevol estudiant de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona que, dins de l’any natural de la convocatòria de la beca, compleixi un dels següents requisits:

1.- Ser estudiant de grau, en el darrer curs i amb un mínim de 210 ECTS superats.
2.- Ser estudiant de màster oficial o de doctorat a la Facultat de Belles Arts.

És condició indispensable no estar impartint docència a la Universitat de Barcelona i no haver estat guanyador/a d’una d’aquestes beques en edicions anteriors.

GENERALITAT DE CATALUNYA – Subvencions de l’àmbit de la cultura popular i tradicional

Subvencions per a obres de restauració i conservació d’equipaments culturals

Son subvencions per contribuir econòmicament durant el període 2018-2019 a l’adequació d’equipaments culturals a Catalunya (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 6 al 26 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria.

A qui va dirigit

A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya propietàries d’equipaments culturals dins el territori de Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les fundacions i les associacions que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

GENERALITAT DE CATALUNYA – Convocatòries d’ajuts al sector de l’Audiovisual

1._Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Aquestes bases tenen per objecte donar suport a projectes audiovisuals, ja siguin llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, llargmetratges televisius de ficció, minisèries televisives, documentals per a televisió, documentals multimèdia interactius, sèries d’animació o sèries televisives de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

 

 

2._Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics.

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció.
Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

 

 

3._Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

Subvencions per a la producció de minisèries i llargmetratges televisius de ficció
Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

 

 

4._Subvencions a la producció de sèries audiovisuals de ficció

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la producció de sèries audiovisuals de ficció que emprin i posin de relleu els valors creatius, artístics i tècnics, amb una clara voluntat innovadora, tant des de la perspectiva formal com tècnica.

El termini de presentació de sol·licituds és del 03 al 20 de setembre del 2018, ambdós inclosos

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit
Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d’interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Ajuts de l’àmbit del Patrimoni Cultural

 

Subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural

 

Són ajuts per contribuir econòmicament durant el trienni 2018-2020 a l’execució d’obres de consolidació o restauració en immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d’interès nacional (BCIN) o béns culturals d’interès local (BCIL).

Termini de sol·licitud: del 24 de juliol al 9 d’agost de 2018 (ambdós inclosos).

A qui va dirigit:

 • Als ens locals i als ens que en depenen.
 • A les persones físiques.
 • A les fundacions, a altres entitats privades sense ànim de lucre.
 • A les agrupacions de persones físiques i d’entitats sense ànim de lucre que no tinguin personalitat jurídica.

A altres tipus d’unitat econòmica i patrimoni separat no tinguin ànim de lucre.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

 

 

 

Beques CFD 2018-2019

CFD Barcelona obre la convocatòria de 3 beques per als Cursos Superiors per a l’edició d’octubre/novembre 2018, amb l’objectiu de fer accessible la formació a fotògrafs i fotògrafes de talent i facilitar el desenvolupament de projectes de qualitat.

Cada beca cobreix el 100% del cost de matrícula d’un curs superior.

ÀMBIT D’APLICACIÓ
S’obre 1 beca per a cadascun dels següents cursos:

1- Documental Creatiu i Fotografia Contemporània (nou curs anual)
2- Fotoperiodisme i Fotografia Social
3- Seguiment de Projectes

PERÍODE
Els guanyadors de les beques hauran de realitzar el curs en l’edició de la tardor de 2018. Cada curs té una durada diferent. Per a més informació de la durada i el calendari de les classes podeu consultar la pàgina de cada curs.

La recepció de sol·licituds finalitza el 12 de juliol.