Facultat de Belles Arts

Oberta la preinscripció al Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració

Ja està oberta la preinscripció al Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració per al curs 2021-2022!

Sessió d’informació en línia dimarts 13 d’abril a les 17.00 a través del link:

https://eu.bbcollab.com/guest/bbc2083a5e944be789a81b7e63bc739f

Us hi esperem!

+Informació (díptic informatiu del màster)


1 plaça de Director del Museu Hidroelèctric – Ajuntament de la Torre de Cabdella

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA


Convocatòria i bases per a la selecció de Director/a Museu Hidroelèctric de Capdella
Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm.63/2018 de data 9 d’octubre de 2018, les bases i la
convocatòria per cobrir una plaça de Tècnic Superior Director de Museus, en règim laboral, s’obre el termini
de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest
anunci.
S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:
Bases per a la selecció mitjançant concurs de mèrits d’una plaça de director/a del Museu Hidroelèctric de
Capdella i funcions administratives complementàries

1. Objecte de les bases i sistema de selecció
● Contractació laboral. Tipus de contracte indefinit. Nivell A1, complement destinació 22. Remuneració: 14
pagues (1098,04+504,78). 1.570 hores/any.

2. Condicions generals
A) Tenir 18 anys complerts i nacionalitat de qualsevol país de la Unió Europea o resident a l’Estat Espanyol,
amb permís de residència i treball segons art.10.2 Llei Orgànica 4/2000, reformada per Llei Orgànica
8/2000.
B) Atès que es tracta d’un museu de petites dimensions, la necessitat de l’Ajuntament és que la persona que
sigui seleccionada per a la plaça de director/a del museu, també haurà de realitzar tasques administratives
del propi ajuntament que li siguin encomanades segons les necessitats del servei.
Aquesta proporció de tasques a desenvolupar serà:
– Per als mesos d’hivern (novembre a abril) serà en un 40% de la jornada laboral de tasques administratives
i 60% de tasques de direcció del museu.
– Per als mesos d’estiu (maig a octubre) la jornada laboral per a tasques administratives serà del 50% i del
50% la de tasques de direcció del museu.
Aquests percentatges de dedicació poden variar en moments puntuals i a petició de l’Ajuntament.

3. Requisits
● Titulació superior universitària (article 6.1 Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal tècnic i
directiu dels museus).
● Coneixements necessaris sobre museologia, gestió de museus i temàtica del Museu (article 6.1 Decret
232/2001 sobre el personal tècnic i directiu de museus).
● Acreditació d’experiència en llocs de responsabilitat en l’àmbit museístic o similar.
● Estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català de nivell C o superior, o bé superar
prova del mateix grau de dificultat a valorar pel Tribunal
Administració Local 14
Número 201
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 17 d’octubre de 2018
● No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

4. Procés selectiu
● Es realitzarà a través de Concurs de Mèrits dividit en dues fases: currículum vitae i elaboració d’un
projecte. A la documentació administrativa necessària cal acompanyar-hi:
● El currículum vitae degudament acreditat.
– Es valorarà l’experiència professional, la capacitat i idoneïtat dels candidats/es, la formació específica, el
coneixement sobre el Museu Hidroelèctric de Capdella i el conjunt i organització del Sistema Territorial del
mNACTEC i les xarxes temàtiques i territorials dels museus de Catalunya; l’experiència mínima de 5 anys
en matèries relacionades i/o vinculades amb l’objecte del lloc de treball.
També es valorarà l’experiència en tasques administratives en administracions públiques a desenvolupar de
forma complementària amb la de la direcció del museu.
● Elaboració d’un projecte.
Elaboració d’un projecte d’actuació sobre: Criteris i proposta d’activitats i accions pel Museu Hidroelèctric de
Capdella en el període 2019-2021. Es recomana que aquesta memòria-projecte tingui una extensió màxima
de 15 pàgines DIN A4 a doble espai.

5. Composició del Tribunal
● El Director/a del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, com a representant de la
Xarxa Temàtica del Sistema Territorial del mNACTEC a la qual pertany el Museu Hidroelèctric de Capdella.
● Un Director/a o Tècnic/a superior de museus d’algun dels museus registrats de les comarques del Pirineu i
Aran, com a representant de la Xarxa Territorial dels Museus de Lleida.
● Un tècnic superior designat pel Servei de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
● La Secretària de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, que actuarà, també, com a secretària del Tribunal.

6. Valoració del concurs
Es valoraran els mèrits degudament acreditats, i les puntuacions respondran al següent barem:
6.1) Valoració del currículum vitae: 20 punts
a) Experiència professional: (fins a 14 punts)
● Serveis prestats en l’Administració Pública, com a personal interí o laboral en lloc o plaça d’igual o similar
categoria i/o funcions i especialment en tasques de direcció de museus i institucions culturals de similars
característiques a la plaça ofertada: 0,20 punts per mes o fracció fins a 5 punts.
● Serveis prestats en l’àmbit privat en tasques semblants i especialment en matèries relacionades amb la
gestió i realització de projectes museològics, museogràfics i expositius: 0,10 punts per mes o fracció fins a 2
punts.
Administració Local 15
Número 201
Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 17 d’octubre de 2018
* Per serveis prestats a les administracions local, com a personal funcionari o com a personal laboral en
qualsevol categoria: 0,10 punts per mes, amb un màxim de 5 punts.
* Per serveis prestats en altres administracions, com a personal funcionari o com a personal laboral en
qualsevol categoria: 0,05 punts per mes, amb un màxim de 2 punts.
b) Formació: (fins a 4 punts)
● Màsters o mestratges i post graus que tinguin relació amb les funcions encomanades i especialment sobre
gestió de museus, patrimoni cultural i gestió de museus i institucions culturals.
– Màster: 2 punts
– Mestratge: 1 punt
– Postgruau: 0,5 punt
● Cursos i formació específica: formació vinculada al lloc de treball: fins a 1 punts, d’acord amb l’escalat
següent:
fins a 10 hores: 0,10 punts
entre 11 i 20 hores: 0,20 punts
entre 21 i 50 hores: 0,35 punts
més de 51 hores: 0,50 punts
c) Altres mèrits i titulacions acadèmiques: (fins a 2 punts)
● Qualsevol altre mèrit a considerar pel tribunal o qualsevol altra titulació acadèmica, sempre que no siguin
les exigides a la convocatòria: fins a 2 punt.
6.2) Projecte: 16 punts
● Es valorarà un projecte sobre gestió del museu hidroelèctric per als propers tres anys en un màxim de 16
punts.
6.3) Entrevista: 4 punts
● Es podrà realitzar una entrevista amb els candidats més ben valorats per comprovar la seva idoneïtat,
podent-se puntuar fins a 4 punts.

7. Publicació i presentació d’instàncies, currículum i projecte
● La convocatòria es publicarà al BOP de la demarcació de Lleida i al web i taulell d’anuncis de la
corporació local.
● Les instàncies es podran presentar al registre general de l’Ajuntament de La Torre de Capdella, o per
qualsevol dels mitjans que autoritza la llei 39/2015 de procediment administratiu comú dins el termini dels 20
dies naturals següents a la publicació de la convocatòria.
● Les instàncies hauran d’anar acompanyades del currículum vitae, amb acreditacions, i del projecte de
treball que es presentaran amb sobre tancat indicant “Convocatòria Director/a del Museu Hidroelèctric de
Capdella”.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
www.torredecapdella.org o a les oficines de l’ajuntament en horari d’atenció al públic.

+info

Bases

TURISMO I PATRIMONI CULTURAL: CONFLUÉNCIES

Turisme i Patrimoni Cultural: confluències

8 de novembre de 2018
Auditori de La Pedrera, Pg. de Gràcia, 92

 

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza aquesta jornada de debat i reflexió sobre les confluències entre patrimoni cultural i turisme per aprofundir, de la mà d’experts locals i internacionals, en el coneixement de les relacions que vinculen aquests dos mons.
Quin és el perfil dels turistes culturals?

Partint d’una pregunta inicial sobre quin és el perfil dels turistes culturals avui (si realment n’hi ha un o diversos, qui són, què els motiva i de quina manera interaccionen amb el patrimoni cultural) la jornada abordarà diverses problemàtiques. Dues taules rodones centraran els temes de debat entorn de dos eixos principals: quines són les millors estratègies -o les més recurrents- per a la interpretació del patrimoni cultural i si aquestes són efectives o no per tal de fer-lo més atractiu i, també, de quina manera aquest patrimoni cultural es fa notori en els circuits de difusió, promoció i comercialització turística. Què tenim, en definitiva, com ho expliquem i com ho presentem en un entorn com l’actual, summament canviant.
Debat teòric i casos pràctics

A partir d’aquestes dues perspectives complementàries del fenomen patrimonial, la del lloc i la dels seus públics, la jornada complementarà el debat teòric amb la presentació de quatre casos concrets i es clourà, finalment, amb l’establiment d’unes conclusions que permetin entendre millor la situació actual i albirar opcions de futur per possibles vies de treball conjunt entre ambdós sectors.

+INFO

IV CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES QUADRIENNALS DE RECERCA EN MATERIA D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA 2018-2021.

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 28 de setembre de 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Barcelona, 8 d’octubre de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d’Administració

 

 

Acord

del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 28 de setembre de 2018, pel qual s’aprova la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 6 de febrer del 2017, pel qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017); bases que han estat modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió del 20 de desembre del 2017, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de 12 de gener (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018);

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018, pel qual s’aprova la segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/2219/2018, de 28 de setembre (DOGC núm. 7720, de 5.10.2018);

D’acord amb el que disposen l’article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 7.3.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), aprovats pel Decret 7/2012, de 10 de gener;

A proposta del Departament de Cultura, el Consell d’Administració acorda:

 

—1 Obrir la quarta convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, en l’àmbit del patrimoni cultural, per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals que consten a l’annex de l’Acord de 6 de febrer del 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer (DOGC núm. 7312, de 20.2.2017), modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre; DOGC núm. 7511, de 5.12.2017) i del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer; DOGC núm. 7574, de 8.3.2018);

b) L’apartat 10 de l’annex de l’Acord de 20 de desembre del 2017 del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural, publicat mitjançant la Resolució CLT/40/2018, de 12 de març (DOGC núm. 7540, de 22.1.2018); modificat per l’acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 28 de setembre del 2018 (Resolució CLT/2219/2018, de 28 de setembre (DOGC núm. 7720, de 5.10.2018);

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 La dotació màxima de la convocatòria és de 2.464.000,00 euros, distribuïts entre les anualitats següents: un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2018 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001; un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2019 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001; un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2020 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001, i un import màxim de 616.000,00 euros amb càrrec al pressupost corresponent a l’any 2021 i amb càrrec a les partides pressupostàries 7495D/7490001, 7495D/7600001, 7495D/7700001, 7495D/7810001 i 7495D/7820001.

La dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

En el cas que es produïssin romanents en les dotacions d’algunes de les partides pressupostàries anuals, l’import corresponent es podrà aplicar a la dotació de les altres partides pressupostàries en funció de les sol·licituds admeses.

 

—4 El període per presentar les sol·licituds és del 18 d’octubre al 6 de novembre del 2018.

 

—5 Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, modificada per l’Ordre CLT/47/2014, de 21 de febrer, a través de les plataformes següents:

a) En el cas que la persona sol·licitant sigui una Administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l’extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).

b) En la resta dels casos, a través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

A través del portal de tràmits del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits) es pot accedir a les plataformes esmentades, com també al formulari normalitzat de sol·licitud i als models del projecte d’activitat o actuació i al del pressupost complet i detallat.

 

—6 L’òrgan instructor és l’administrador o administradora de l’OSIC, que elabora la proposta provisional de resolució i l’eleva al Consell d’Administració de l’OSIC.

El Consell d’Administració aprova la proposta provisional de concessió de les subvencions.

L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de resolució, a la vista de la proposta provisional, de les acceptacions de les subvencions, dels documents presentats i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base general 12, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

Prèviament a la concessió de les subvencions, l’administradora de l’OSIC resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon al Consell d’Administració de l’OSIC resoldre sobre la concessió o denegació de les subvencions, a través d’un acord que s’ha de dictar i publicar en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió, les resolucions i els acords resolutoris de subvencions es publiquen al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la data de publicació.

Transcorregut el termini màxim de quatre mesos sense que s’hagi dictat i publicat l’acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

12a TROBADA DE LES EGIPCIAQUES 2018

UNA MIRADA ENLAIRE… SOSTRES, TEGINALS I VOLTES: CONSTRUCCIÓ, HISTÒRIA I CONSERVACIÓ

 

29-30 de novembre de 2018

Residència d’investigadors, carrer Hospital, 64 Barcelona

PRESENTACIÓ

La mirada enlaire…que si es manté des de l’interior d’un edifici deixa veure el sostre de l’habitació o espai, de vegades auster, en ocasions decorat, sovint cercant la creació de determinat ambient. Els sostres dels espais construïts poden ser decorats o no, complir aquesta immersió ambiental i la simple funcionalitat d’aixopluc; hi ha sostres de gairebé qualsevol material: pedra, ceràmica, vidre, fusta, cuiro, guix… l’abast de possibilitats ens ha fet comprendre la inabastabilitat del tema i que en unes jornades de dos dies és impossible copsar-ne una visió exhaustiva. Tot i això, pensem que algunes pinzellades, tot i incompletes, poden ajudar a donar alguns passos en aquest món fantàstic dels sostres.

 

ASSISTÈNCIA
El seminari està obert a qualsevol persona interessada en el tema de les jornades o en el patrimoni en general, sense cap restricció. Les presentacions tracten de ser divulgatives tot mantenint el necessari rigor, per tant, no es tracta d’un seminari per a especialistes, tot i que es considera d’especial interès per a professionals que centrin la seva activitat en l’estudi, conservació, gestió, difusió o restauració del Patrimoni (conservadors, restauradors, arquitectes, historiadors …).
L’assistència és gratuita per be que limitada a la capacitat de la sala (140 persones), per la qual cosa es prega confirmació omplint el seguent.

FORMULARI

Si necessiteu informació complementària, no dubteu en contactar al correu info@egipciaques.info

UBICACIÓ

Residència d’investigadors, carrer de l’Hospital, 64, Barcelona

III EDICIÓ DE LA JORNADA LA RECERCA EN CONSERVACIÓ. DES DE LA VISIÓ DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR 2018

Oberta la inscripció a La recerca en Conservació des de la visió del conservador-restaurador 2018!

La Jornada tindrà lloc el proper divendres 16 de novembre, de 16 a 20 hores, a la Sala d’actes de la Facutat i s’hi presenten alguns dels millors TFM, tesis doctorals i projectes de recerca duts a terme en els darrers 4 anys per estudiants del Màster en Direcció de Projectes de Conservació-Restauració, doctorands de la línia de conservació-restauració del programa Espai públic i regeneració urbana, i pels professors participants a projectes de recerca competitius.

Per inscriure-s’hi, cal enviar una sol·licitud amb el nom i cognoms + e-mail de contacte al correu ub.conservacio.restauracio@gmail.com.

https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/detall_activitat.asp?ID=2113

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DE MATERIAL VITRI, UNA EXPOSICIÓ SOBRE AQUESTA ESPECIALITAT

 

El proper divendres 19 d’octubre a la Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts, l’ex-alumna Valeria Mamczynski oferirà la xerrada «Conservació-Restauració de material vitri, una exposició sobre aquesta especialitat”.

La conservadora-restauradora especialitzada en objectes de vidre i vitralls parlarà sobre el vidre com a material des del punt de vista de la conservació-restauració, fent una revisió de les seves propietats i característiques, explicant les alteracions i patologies d’objectes d’aquest material i presentant els processos, tractaments i materials per la seva restauració. Tot això a través de les seves experiències en col·leccions com la del  Metropolitan Museum of Art de Nova York, el Museu del Disseny (antiga col·lecció del Museu d’Art Decoratiu de Barcelona), i les intervencions en vitralls al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Us convidem a assistir a aquesta conferència organitzada pel Grau de Conservació-Restauració de la Universitat de Barcelona, a les 18 hores a la Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts, C/ Pau Gargallo 4, Barcelona (Metro Zona Universitària).

No hi falteu!

Cordialment,

Conservació-Restauració UB

LABORATORIS OBERTS – CRAC

Des de CRAC us proposem una segona activitat inclosa a la Setmana europea de la Conservació-Restauració (8-14 d’octubre de 2018) en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Portes obertes als laboratoris de conservació-restauració de Catalunya
9-14 d’octubre en diferents horaris

Aquestes jornades, repartides per tot el territori català, volen promoure la feina del conservador-restaurador des del seu lloc de treball donant a conèixer el dia a dia dels centres de treball. Així, va dirigida al públic en general per posar de manifest l’important paper que tenim en la preservació del Patrimoni Cultural.

En aquest cas comptem amb la col·laboració de Museus, Arxius i Laboratoris de restauració que obren les seves portes a les visites programades.

Cal inscripció prèvia als diferents laboratoris:

Arxiu Municipal de Reus i Arxiu Comarcal del Baix Camp
DATA: 9 d’octubre, a les 18.30h
ADREÇA: C/ de Sant Antoni Maria Claret, 3. Reus
RESERVES: arxiumunicipal@reus.cat i acbaixcamp.cultura@gencat.cat

MNAC Museu Nacional d’Art de Catalunya
DATA: 9 d’octubre, d’11h a 13h
ADREÇA: Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona
RESERVES: eulalia.bosch@museunacional.cat

Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
DATA: 10 d’octubre, a les 12h
ADREÇA: Avda. Diagonal, 365. Barcelona
RESERVES: o.patrimonic@diba.cat

ESCRBCC Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
DATA: 11 d’octubre, d’11h a 14h
ADREÇA: C/d’Aiguablava 109. Barcelona
RESERVES: escrbcc@xtec.cat

Museu del Disseny
DATA: 11 d’octubre, a les 12h
ADREÇA: Pl. de les Glòries Catalanes, 37. Barcelona
RESERVES: reservesmuseudeldisseny@eicub.net

MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona
DATA: 12 d’octubre, d’11h a 12h
ADREÇA: Pl. dels Àngels, 1. Barcelona
RESERVES: acastro@externs.macba.cat

MAC Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona
“En bones mans. Visita les instal·lacions del laboratori de restauració del MAC-Girona”
DATA: 12 d’octubre, a les 11.30h
ADREÇA: C/Pedret, 95. Girona
RESERVES: macgirona.cultura@gencat.cat

MAC Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona
DATA: 12 d’octubre, a les 11h
ADREÇA: Pg. de Santa Madrona, 39 Barcelona
RESERVES: macvisites.acdpc@gencat.cat o 934232149

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
DATA: 12 d’octubre, de 10.30h a 12h
ADREÇA: Pl. Palau 1. Solsona
RESERVES: museu@museusolsona.cat

Museu de Lleida
DATA: 12 d’octubre, a les 11h i a les 12h
ADREÇA: C/ del Sant Crist, 1. Lleida
RESERVES: reserves@museudelleida.cat

Museu de la Noguera
DATA: 12 d’octubre, a les 11h
ADREÇA: Pl. Comptes d’Urgell, 5. Balaguer
RESERVES: esolanes@impic.cat

Museu Marítim de Barcelona
DATA: 12 d’octubre, a les 10h, 11h i 12h
ADREÇA: Avda. de les Drassanes, s/n. Barcelona
RESERVES: salapt@mmb.cat

VINSEUM- Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
«El revers del Museu»
DATA: 12 d’octubre, a les 12h
ADREÇA: Pl. Jaume I. Vilafranca del Penedès
RESERVES: 93 890 05 82
Link al WEB

Taller de Restauració de Vitralls Can Pinyonaire
DATA: 13 i 14 d’octubre, de 10h a 14h
ADREÇA: Travessia Auriga 5. Girona.
RESERVES: annasantolaria@gmail.com, 620 533 343

CDMT Centre de Documentació i Museu Tèxtil
DATA: 14 d’octubre, de 10h a 14h
ADREÇA: C/ de Salmerón, 25. Terrassa
RESERVES: restaura@cdmt.cat

CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
DATA: 14 d’octubre, d’11.30h a 13h
ADREÇA: C/d’Arnau Cadell, 30. Valldoreix
RESERVES: 935 90 29 70