Facultat de Belles Arts

Subvencions de l’Audiovisual – GENERALITAT DE CATALUNYA

Subvenció per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d’exhibició

1. Aquestes bases tenen per objecte donar suport a les sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de llargmetratges cinematogràfics:
– en versió original catalana,
– en versió doblada al català,
– en versió original en llengua diferent del català i del castellà i subtitulada al català,
– de producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent del català.

2. Als efectes d’aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:
a) Es consideren llargmetratges cinematogràfics de producció catalana aquells en els quals almenys una de les empreses productores de l’obra estigui corresponentment inscrita al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció.
b) Es consideren llargmetratges cinematogràfics d’iniciativa catalana en la producció aquells de producció catalana en els quals la productora o les productores catalanes, corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya a la secció de producció, acreditin la totalitat de la producció, o, en el cas de coproduccions amb altres comunitats autònomes o països, aquells en què el conjunt de les empreses catalanes tinguin condició de majoritàries en la coproducció.
c) Es considera període de referència el comprès entre l’1 de setembre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció.
d) Es considera període de control el comprès entre l’1 de setembre del segon any anterior al de concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any anterior al de concessió de la subvenció.
e) Es considera sala d’exhibició cinematogràfica, el local o recinte obert al públic on, d’acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l’abonament previ d’un preu o d’una contraprestació, sens perjudici que s’hi puguin programar altres continguts.

3. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 al 25 de setembre del 2018, ambdós inclosos.

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica ubicades a Catalunya i corresponentment inscrites al Registre d’Empreses Audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) en la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual, o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut