Dra. Pilar García-Argüelles

Dra. Pilar García-Argüelles

Professora titular

Informació acadèmica :

La professora Pilar García-Argüelles Andreu (Maó, 1958) es va llicenciar en Geografia i Història a la Facultat de Lletres de Tarragona, depenent de la Universitat de Barcelona, l’any 1981. Va gaudir d’una beca de FPI que li va permetre elaborar una tesi que, el 1987 va llegir amb el nom de Las industrias epipaleolíticas del Sur de Cataluña: antecedentes, desarrollo y evolución hacia nuevas formas neolíticas, sota la dirección del professor Joan Maluquer de Motes. Va ser professora titular interina de Prehistòria entre 1989 i 1991 al Dept. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la UB. Després va cursar un màster en Gestió del Patrimoni entre 1993 i 1995 a la UB. Des de l’any 1995, en que va guanyar una plaça de professora titular de Prehistòria imparteix assignatures de l’àrea de Prehistòria a la Universitat de Barcelona. Al llarg de tots aquests anys n’ha fet en els tres cicles acadèmics i en màsters.

Actualment imparteix la primera part de l’assignatura “Prehistòria”, obligatòria als Graus d’Història i d’Arqueologia a la UB. A segon cicle ha impartit des del primcipi l’assignatura de segon cicle de “Caçadors-recol·lectors II”, especialitzada en temes de Paleolític i Epipaleolític. Ha estat la responsable de la creació de la matèria de “Prehistòria d’Amèrica” l’any 1995, que ha impartit sense interrupción des de llavors. Ha dirigit dues tesis de llicenciatura, ha impartit més d’una trentena de conferències, ha publicat una trentena de treballs presentats a congresos i prop de cinquanta articles en revistes científiques i diversos llibres i capítols de llibre, entre autoria i edició.

Ha estat coordinadora de tercer cicle del Dept. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la UB (2000-2002) i també responsable dels intercanvis de la revista PYRENAE, des de 2007.
Figura com a avaluadora de la recerca en diferents organismes (AQU, AVAP, AGAUR)

línies de recerca:

La seva línia de recerca principal ha esta sempre l’estudi de les darreres societats de caçadors-recol·lectors, básicamente les que coneixem com a epipaleolítiques. És responsable de la direcció d’excavacions de jaciments com l’abric del Filador, l’abric dels Colls o l’Hort de la Boquera (Margalef de Montsant, Priorat, Tarragona), la balma del Gai (Moià, Bages, Barcelona), la Bauma de la Peixera d’Alfés (Alfés, Segrià, Lleida) o la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat, Barcelona). Ha participat, des de l’any 1983, com a investigadora en nombrosos projectes de recerca, tant dirigint-los com actuant d’investigadora adscrita. El seu camp d’especialització és el tipológic i tecnològic. Ha estat membre del Grup de Recerca de Qualitat del SERP, reconegut per la Generalitat de Catalunya des del 1993.

Publicacions més rellevants:

- ALLUÉ, E., NADAL, J., ESTRADA, A. i GARCIA-ARGÜELLES, P., 2007: “Los datos antracológicos de la Balma del Gai (Bages, Barcelona): una aportación al conocimiento de la vegetación y la explotación de los recursos forestales durante el Tardiglaciar en el NE peninsular”, Trabajos de Prehistoria 64, 1, pàg 87-97, 2 fig., 2 talules, 1 làm, Madrid.

- FULLOLA, J.M, BERGADÀ, M.M., BURJACHS, F., GARCÍA-ARGÜELLES, P., NADAL, J. i SOLER, N., 1999: “Le Paléolithique Supérieur méditerranéen ibérique; approches paléoenvironnamentales, industrielles et artistiques”, Les faciès leptolithiques du Nord-Ouest méditerranéen: milieux naturels et culturels, actes del XXIV Congrès Préhistorique de France, Carcassona, setembre 1994, D. Sacchi dtor., ed. Société Préhistorique Française, pàg 49-78, 5 fig., 3 taules, Carcassona.

- FULLOLA, J.M. i GARCÍA-ARGÜELLES, P., 1996: “La formation des complexes mésolithiques de la Péninsule Ibérique”, Actes du Colloque XIII sur la formation des complexes mésolithiques en Europe, XIII Congr. UISPP de Forlì, ed. Kozlowski, S. i Tozzi, C., setembre 1996, pàg 9-15, 1 fig., Forlì.

- FULLOLA, J.M. i GARCÍA-ARGÜELLES, P., 2003: “L’Épipaléolithique et le Mésolithique ibériques”, Préhistoire de l’Europe: des origines à l’Âge du Bronze. Actes du 125ème Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques de France, sota la direcció de R. Desbrosse i A. Thévenin, Lille, abril 2000, pàg 329-342, 4 fig., París.

- FULLOLA, J.M., VIÑAS, R. i GARCÍA-ARGÜELLES, P., 1990a: "La nouvelle plaquette gravée de Sant Gregori (Catalogne, Espagne)", a L’art des objets au Paléolithique, t.1, L’art mobilier et son contexte, actes del Col.Internacional d'Art Moble Paleolític de Foix-Mas d'Azil, novembre 1987, pàg 279-285, 5 fig., París.

- GARCÍA-ARGÜELLES, P., 1994: “Los pulidores de arenisca del Tardiglaciar y postglaciar de Europa occidental: síntesis y nuevos resultados”, Pyrenae 24, pàg 35-52, 7 fig., Barcelona.

- GARCÍA-ARGÜELLES, P., 2004: “Epipaleolithic phases in the Northeast of the Iberian Peninsula”, a Anthopological Research Papers n. 55, The Mesolithic of the Atlantic Façade: Proceedings of the Santander Symposium, González Morales, M. I Clark, G.A. eds., Dept. of Anthropology, Arizona State University, pàg 111-120, 5 fig., Tempe.

- GARCIA-ARGÜELLES, P., ESTRADA, A, NADAL, J., FULLOLA, J.M. i MANGADO, X., 2009 .- “Les niveaux épipaléolithiques de la Balma del Gai (Moià, Barcelone, Catalogne)”, a De Mediterranée et d’ailleurs…, Mélanges offerts à Jean Guilaine, Archives d’Écologie Préhistorique, pàg 299-310, 6 fig, Toulouse.

- GARCÍA-ARGÜELLES, P. i FULLOLA, J.M., 2002: “La Bauma de la Peixera d'Alfès (Alfès, Lleida) y la Cova del Boix (Margalef de Montsant, Tarragona) en el contexto del Paleolítico Superior del nordeste peninsular”, ed. SERP, Monografies 3, 97 pàg, 23 fig., 14 gràf., 8 fot., resums en francès i anglès, Barcelona

- GARCÍA-ARGÜELLES, P. i FULLOLA, J.M., 2006: “La cueva del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) y el abrigo del Filador (Margalef de Montsant, Tarragona): dos secuencias clave para el conocimiento del Epipaleolítico en el Nordeste peninsular”, a El Mesolítico de muescas y denticulados de la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular, Memorias de yacimientos alaveses n. 11, pàg 121-133, 7 fig, 2 taules, Vitoria.

- GARCIA-ARGÜELLES, P., NADAL, J. i FULLOLA, J.M., 1999: “L’Épipaléolithique en Catalogne”, L’Europe des derniers chasseurs. Épipaléolithque et Mésolithique. Peuplement et paléoenvironnement de l’Épipaléolithique et du Mésolithique, actes del Vè Congrés International UISPP, 12ª Comissió, “Épipaléolithique et Mésolithique en Europe: paléoenvironnement, peuplements et systèmes culturels”, Grenoble, setembre 1995, A.Thévenin ed., P.Bintz dtor.científic, Éditions du CTHS, séction Pré et Protohistoire, collection documents préhistoriques 12, pàg 79-85, 2 fig., París.

- GARCIA-ARGÜELLES, P., NADAL, J., i FULLOLA, J.M., 2005: “El Filador (Margalef de Montsant, Tarragona) y su contextualización cultural y cronológica en el nordeste peninsular”,, a Trabajos de Prehistoria 62.1, pàg 65-83, 6 fig., 2 taules

- GARCÍA-ARGÜELLES, P., NADAL, J., i FULLOLA, J.M., 2009.- “From Magdalenian to Early Neolithic: hunter-gatherers in transition in north-eastern Iberia”, a Mesolithic Horizonts, Papers presented at the7th International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast, Sinéad McCartan, Rick Schulting, Graeme Warren i Peter Woodmen (eds.), Oxbow ed., pàg 500-506, 3 fig, Oxford

TEJERO, J.M., MANGADO, X., FULLOLA, J.M., PETIT, M.A., GARCÍA-ARGÜELLES, P., VAQUERO, M., SOLER, N. i GARCÍA, M., 2010: “Nuevos territorios, nuevos grafismos: una visión del Paleolítico Superior en Cataluña a inicios del siglo XXI”, a El Paleolítico Superior peninsular: novedades del siglo XXI, ed. SERP, Monografies 8, X. Mangado editor, pàg 61-81, 9 fig, Barcelona.
VAQUERO, M. i GARCÍA-ARGÜELLES, P., 2009: “Algunas reflexiones sobre la ausencia de Mesolítico geométrico en Cataluña”, a El Mesolítico Geométrico en la Península Ibérica, Monografías Arqueológicas 44, pàg 191-204, Saragossa.