Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Accés Imatge de diagramació
lEspañol English UB Imagen de diagramación
Imatge de diagramació
Accés per alumnes amb titulació universitària estrangera Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Requisits
Admisió
Matrícula
Import
Informació relacionada
 
 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
  Màsters i programes propis del grup UB
(titulacions pròpies de la Universitat de Barcelona)

Requisits d'accés

Hi ha dues vies possibles:

A. Homologació o equivalència a nivell acadèmic de grau del títol obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior

Serà necessària la presentació del document acreditatiu de l'homologació o de l'equivalència expedida pel Ministeri d'Educació i de l'admissió al programa de postgrau escollit.

B. Sense homologació ni equivalència prèvia del títol obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior

L'accés als estudis de postgrau per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació a Espanya del títol estranger que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin cursar els estudis corresponents.

Serà necessària una resolució expressa del rector d'aquesta Universitat, o persona en qui delegui, en la qual autoritzi la persona interessada a matricular-se sense l'homologació prèvia dels seus estudis, i l'admissió al programa de postgrau escollit.

El procediment que cal seguir per obtenir aquesta resolució és el que es detalla a continuació.

1.- Documentació necessària

  • Sol·licitud d'autorització degudament emplenada
  • Còpia compulsada del DNI/passaport/NIE
  • Còpia compulsada del títol o de la certificació acreditativa de la seva expedició
  • Còpia compulsada del certificat de les matèries cursades per a l'obtenció del títol

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb aquest, mitjançant la corresponent diligència (consulteu informació sobre les còpies compulsades vàlides ).

Es podrà requerir a l'interessat altre documentació que es consideri necessària per analitzar l'equivalència de la titulació presentada amb les requerides per accedir a estudis de màster o postgrau.

2.- Requisits dels documents

  • Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.
  • Han de presentar-se legalitzats per la via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia. Aquest requisit no s'exigeix en el cas de documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.
  • Han d'anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al castellà o al català.

3.- Procediment per sol.licitar una autorització expressa del rector

El Centre impulsor del programa de postgrau escollit serà l'encarregat de dur a terme els tràmits oportuns.

Haureu de lliurar al responsable del programa de postgrau la sol·licitud adreçada al rector i adjuntar-hi la documentació descrita més amunt.

Admisió al programa

S'haurà d'adreçar al responsable del programa de postgrau escollit.

Matrícula

S'haurà d'adreçar al Centre impulsor del programa de postgrau escollit per tal d'informar-se del període de matrículació.

Consulteu el full d'instruccions de matrícula d'aquest curs acadèmic.

Import

El preu de cada programa és diferent. Consulteu el preu del programa escollit.

Ampliació de la informació

Contingut del programa, matrícula, tutories, horaris, etc.

"Abans de venir a la Universitat de Barcelona"

Món UB. Món universitari

Ajudes econòmiques

Altres adreces d'interés....

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Última actualització o validació:27.01.2016