Admissió a la universitat per estudiants que hagin iniciat estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient)

 

Requisits

Adreçat a:

 

  • persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament
  • persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.

Les persones que tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar la plaça a l'ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.


 

Procediment d'admissió

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis universitaris poden optar a diferents vies d'admissió:

 

Preinscripció universitària

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció. Consulte lesdates per al curs2023-2024 en quest enllaç: http://www.ub.edu/acad/admissio/grau/PAU.html#preinscripcio

 


Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120

Bústia de contacte

 

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

 

L'alumnat que obtingui plaça pot sol·licitar al centre on s'imparteix l'ensenyament el reconeixement dels crèdits superats per crèdits de l'ensenyament en què ha obtingut plaça (vegeu-ne el procediment).

 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les persones que desitgin canviar d'ensenyament o d'universitat per cursar estudis universitaris poden demanar el reconeixement de crèdits al centre on s'imparteix l'ensenyament (vegeu-ne el procediment) i optar a diferents vies d'accés segons els crèdits que finalment els siguin reconeguts.

 

1. Amb un mínim de 30 crèdits reconeguts

 

L'alumnat al qual s'hagin reconegut 30 crèdits o més pot :

 

a) Sol·licitar plaça directament al centre (trasllat d'expedient)

 

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na o director/a del centre on s'imparteixen els estudis de Grau que es volen cursar, mitjançant una instància acompanyada de l'expedient acadèmic.

 

Cal consultar al centre el termini per formalitzar la sol·licitud de plaça.

 

El centre resol les sol·licituds i notifica a l'alumne/a la resolució corresponent.

 

b) Sol·licitar plaça mitjançant la preinscripció universitària

 

Cal formalitzar una preinscripció per a l'ensenyament que desitgin cursar mitjançant el portal de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat a fi de sol.licitar plaça: https://accesnet.gencat.cat

 

El termini per sol.licitar plaça serà el que hagi establert l'Oficina esmentada en la convocatòria anual

 

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120
Bústia de contacte

 

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat, per qualsevol dels dos procediments, cal abonar els drets de trasllat d'expedient al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs per al qual s'ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

 

CAL TENIR EN COMPTE QUE ES PODEN DEMANAR LES DUES POSSIBILITATS SIMULTÀNIAMENT (sol·licitud de plaça al centre i preinscripció universitària).

 

 

2. Amb menys de 30 crèdits reconeguts

 

L'alumnat al qual s'hagin reconegut menys de 30 crèdits ha de sol·licitar plaça a l'ensenyament mitjançant la preinscripció universitària en els terminis que estableixi l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat.

 

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

 

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Fax. (+34) 935 527 120

Bústia de contacte

 

En el cas d'obtenir plaça en aquesta Universitat, cal abonar els drets de trasllat al centre de procedència i formalitzar la matrícula a la secretaria del centre corresponent en el curs en què s' ha obtingut plaça. En cas contrari, l'admissió quedarà sense efecte i es retornarà l'expedient al centre de procedència, fet que es comunicarà a la persona interessada.

 

 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

 

1. Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

Les sol·licituds de trasllat d'expedient s'han d'adreçar al degà/na o director/a del centre on s'imparteixen els estudis de Grau que es volen cursar, mitjançant una instància acompanyada de l'expedient acadèmic.

 

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

  • Expedient acadèmic

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

  • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
  • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
  • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  • Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud
El model de sol·licitud es pot obtenir al mateix centre.

 

2. Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu).

 

La taxa s'abona a la secretaria d'estudiants i docència del centre.

 

3. Resolució

L'òrgan corresponent del centre resoldrà la petició de reconeixement, que s’ajustarà als criteris generals establerts per la normativa vigent.

 

La resolució de reconeixement es comunica a la persona interessada.

 

Les assignatures reconegudes en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de reconeixement.

 

excel HUBc BKC