Normativa de crèdits de lliure elecció

A. L'alumnat de nou ingrés matriculat a partir del curs 1996-97 i, a partir del curs 1998-99 per a l'accés a segon cicle, independentment de la seva via d'accés, ha de fer un 50 % del total de crèdits de lliure elecció fora del seu pla d'estudis (mitjançant la superació d'assignatures de lliure elecció que ofereixen la Universitat de Barcelona (UB) o la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o per reconeixement de crèdits)

B. Sobre la base de la configuració flexible del seu currículum, l'alumnat pot obtenir els crèdits de lliure elecció mitjançant:

I. Assignatures

II. Reconeixement de crèdits

I. ASSIGNATURES

Les assignatures de lliure elecció d'un ensenyament s'han de cursar dintre del mateix període en què es cursa aquest ensenyament. Les assignatures de lliure elecció es vinculen únicament a l'ensenyament pel qual s'han cursat.

Les assignatures de lliure elecció cursades en un ensenyament únicament es poden aplicar a un altre ensenyament en el cas que siguin obligatòries o optatives d'aquest segon ensenyament, mitjançant convalidació. En aquest cas, i a l'efecte de ponderació d'expedient, les assignatures convalidades tenen una equivalència d'1, independentment de la qualificació obtinguda per l'alumne quan les va cursar com a lliure elecció.

Les assignatures cursades com a obligatòries o optatives d'un ensenyament no es poden aplicar a un altre ensenyament com a assignatures de lliure elecció. Així mateix, no es pot simultaniejar la matrícula d'assignatures que són obligatòries o optatives d'un ensenyament amb la matrícula de les mateixes assignatures com a lliure elecció en altre ensenyament.

L'alumnat pot obtenir crèdits de lliure elecció cursant assignatures, en els supòsits següents:

1. Assignatures optatives del mateix ensenyament

2. Assignatures que formen part, com obligatòries o optatives, dels plans d'estudis dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona i que s'ofereixen per a la lliure elecció d'altres ensenyaments.

3. Assignatures de la Universitat de Barcelona que s'ofereixen exclusivament per a la lliure elecció (no formen part dels plans d'estudis dels seus ensenyaments).

4. Assignatures que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya per a l'alumnat de la Universitat de Barcelona.

1. Assignatures optatives del mateix ensenyament

1.1. Són assignatures que l'alumnat cursa d'entre l'oferta d'optatives del mateix ensenyament. L'alumnat pot decidir passar a lliure elecció les assignatures cursades com a optatives en el seu ensenyament quan es tanqui l'expedient, bé sigui perquè es trasllada a una altra universitat o bé perquè acaba l'ensenyament, o quan tingui assolits els crèdits del primer cicle d'aquell ensenyament, tenint en compte que no es pot partir una assignatura per passar una part dels crèdits a lliure elecció.

En el cas d'ensenyaments amb requisits de pas de primer a segon cicle, l'alumnat no pot cursar optatives del segon cicle, encara que sigui per passar-les a lliure elecció, mentre no tingui els requisits que li permeten accedir al segon cicle.

L'alumnat de nou ingrés matriculat a partir del curs 1996-97 i, per a l'accés a segon cicle, a partir del curs 1998-99, independentment de la seva via d'accés, no pot passar més assignatures optatives a lliure elecció que les corresponents al 50 % dels crèdits que estan establerts en el pla d'estudis en concepte de lliure elecció.

Per a l'alumnat dels centres adscrits matriculat a partir del curs 1994-95, el màxim d'assignatures optatives que l'alumne pot passar a lliure elecció és el 50 % corresponent als crèdits que assenyala el pla d'estudis com a crèdits de lliure elecció.

1.2.Procediment de traspàs d'assignatures optatives d'un ensenyament a lliure elecció del mateix ensenyament:

L'alumne indica, mitjançant instància adreçada al/la cap d'estudis de l'ensenyament, les assignatures cursades com a optatives que desitja passar a lliure elecció; aquestes constaran com a lliure elecció en el seu expedient. Aquestes assignatures no es poden tornar a considerar com a optatives en el seu expedient.

Una vegada traspassades les assignatures optatives a lliure elecció, aquestes no s'apliquen a un cicle concret en l'expedient, excepte en el cas que es vulgui certificar el primer cicle.

2. Assignatures que formen part dels plans d'estudis com a obligatòries o optatives dels ensenyaments de la Universitat de Barcelona i que s'ofereixen per a la lliure elecció d'altres ensenyaments.

Les assignatures de plans d'estudis que s'ofereixen per a la lliure elecció no s'apliquen a un cicle concret en l'expedient de l'alumne que les cursa com a lliure elecció, excepte en el cas que es vulgui certificar el primer cicle.

Procediment d'aprovació i oferta a l'alumnat:

2.1. Oferta d'assignatures dels plans d'estudis de centres integrats:

2.2. Oferta d'assignatures dels plans d'estudis dels centres adscrits per a l'alumnat del mateix centre adscrit (en el cas que imparteixin més d'un ensenyament):

3. Assignatures de la Universitat de Barcelona que s'ofereixen exclusivament per a lliure elecció (no formen part dels plans d'estudis dels seus ensenyaments)

En l'oferta de les assignatures exclusivament destinades per a lliure elecció només hi ha de constar el cicle concret per al qual s'ofereixen, en el cas que es vulguin adreçar a alumnat d'un determinat cicle dels ensenyaments. En aquest i altres casos, una vegada superades per l'alumne no s'apliquen a un cicle determinat en l'expedient, excepte en el cas que l'alumne vulgui una certificació de primer cicle.

3.1. Les propostes han de ser realitzades per:

3.2. Procediment d'aprovació:

3.2.1. Assignatures noves proposades per comissions acadèmiques de divisió , per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern o pels centres adscrits:

3.2. 2. Assignatures ja aprovades en cursos anteriors, però que l'oferta és per al curs següent:

Centres integrats:

Centres adscrits:

4. Assignatures que ofereix la Universitat Politècnica de Catalunya per als alumnes de la Universitat de Barcelona

Les assignatures de la UPC que s'ofereixen per a la lliure elecció de l'alumnat de la UB no s'apliquen a un cicle determinat en l'expedient, excepte en el cas que l'alumne vulgui una certificació de primer cicle.

4.1. Procediment d'aprovació de l'oferta:

4.2. Procediment de matrícula:

II. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ I CRITERIS D'APLICACIÓ

1. És el tractament que es dóna als estudis o activitats realitzades extraacadèmicament per l'alumnat, que no tenen equivalència amb assignatures del pla d'estudis, sempre dintre del mateix periode en què es cursa l'ensenyament, excepte en els casos següents:

2. No es poden reconèixer aquells estudis o activitats que coincideixin amb continguts del pla d'estudis que cursa l'alumne.

3. La resolució de reconeixement de crèdits correspon a les respectives comissions acadèmiques, les quals poden sol.licitar informe al/a la cap d'estudis de l'ensenyament corresponent, si s'escau. En el cas de/ls centres adscrits, l'informe del/de la cap d'estudis ha de tenir el vist i plau del/de la delegat/ada de la Universitat.

A les resolucions de les comissions acadèmiques ha de constar l'activitat realitzada i el nombre de crèdits reconeguts, si és positiva, i la motivació corresponent, si és negativa.

4. Els crèdits reconeguts en un ensenyament només s'apliquen a aquest ensenyament. Els crèdits de lliure elecció reconeguts no es poden traslladar a un altre ensenyament.

5. El màxim de crèdits reconeguts no pot superar el percentatge de crèdits de lliure elecció establert pel pla d'estudis de l'ensenyament. El mínim a reconèixer és 1 crèdit, al qual es poden afegir fraccions de 0,5, si s'escau.

6. No es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció d'un ensenyament assignatures cursades en altre ensenyament.

7. En el cas de trasllats per cursar el mateix ensenyament, es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció les assignatures sense equivalència en el pla d'estudis per al qual se sol.licita l'adaptació.

8. A l'alumnat de nou ingrés matriculat a partir del curs 1996-97 i, a partir del curs 1998-99, per a l'accés a segon cicle, independentment de la seva via d'accés, les comissions acadèmiques respectives només els poden reconèixer crèdits sobre la base de:

1. L'oferta pròpia de la Universitat de Barcelona

2. L'oferta que es derivi dels convenis

3. Els cursos d'estiu o activitats realitzades per universitats o els seus centres adscrits

4. Les activitats, cursos o seminaris que hagin admès a priori les comissions acadèmiques corresponents.

5. Idiomes cursats a l'Escola d'Idiomes Moderns o equivalents.

Per a la resta d'alumnat són vigents els criteris anteriors, però les comissions acadèmiques aniran reconduint l'oferta als criteris que es contemplen en aquest document.

8.1. Oferta pròpia de la Universitat de Barcelona

És l'oferta que proposen els diferents serveis de la Universitat de Barcelona i que aprova la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern.

Les ofertes s'han de trametre al Servei de Gestió Acadèmica en els terminis que prèviament fixi la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern.

8.2. Convenis

- tipus d'activitat

- nivell formatiu

- programa del curs o activitat

- persones que imparteixen el curs o activitat

- tipus d'avaluació

- durada del curs o activitat

- lloc on es realitza el curs o activitat

a) Convenis que afecten tots l'alumnat de la Universitat de Barcelona o bé alumnat de més d'una divisió, o alumnat de centres adscrits.

b) Convenis específics proposats per a alumnat dels ensenyaments d'una divisió signats pel president de la divisió.

c) Convenis específics proposats per a alumnat d'ensenyaments d'una divisió en els quals no s'exerciti la competència del president de la divisió (signats pel rector).

a) Convenis per a reconeixement de crèdits que afecten tot l'alumnat de la Universitat de Barcelona o alumnat d'ensenyaments vinculats a més d'una divisió o alumnat de centres adscrits

Conveni

Procediment d'aprovació de l'oferta de cursos o activitats per a cada curs acadèmic

Difusió de l'oferta

El Servei de Gestió Acadèmica, una vegada aprovada per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern, la inclou en la llista d'oferta de crèdits de lliure elecció del curs següent.

b) Convenis específics proposats per a l'alumnat d'ensenyaments d'una divisió signats pel president de la divisió (afecten també l'alumnat de centres adscrits que cursi els mateixos ensenyaments).

Conveni

Oferta de cursos o activitats per a cada curs acadèmic

Tramesa de l'oferta des de la institució amb la qual hi ha conveni a la comissió acadèmica de la divisió per a la seva aprovació.

Difusió de l'oferta

La divisió, una vegada aprovada l'oferta per la comissió acadèmica de la divisió, fa la difusió de l'oferta a l'alumnat dels ensenyaments de la divisió afectats en la forma que consideri més adient. Així mateix, comunica al Servei de Gestió Acadèmica l'oferta que pugui afectar l'alumnat de centres adscrits que cursa els mateixos ensenyaments que s'imparteixen a la divisió per tal que pugui rebre la informació amb temps suficient per poder formalitzar la inscripció.

c) Convenis específics signats pel rector (afecten l'alumnat d'ensenyaments d'una determinada divisió i l'alumnat de centres adscrits que cursi els mateixos ensenyaments).

Conveni

Oferta de cursos o activitats per a cada curs acadèmic

Tramesa de l'oferta des de la institució amb la qual hi ha conveni a la comissió acadèmica de la divisió per a la seva aprovació.

Difusió de l'oferta

La divisió, una vegada aprovada l'oferta per la comissió acadèmica de la divisió, en fa la difusió a l'alumnat dels ensenyaments de la divisió en la forma que consideri més convenient. Així mateix, comunica al Servei de Gestió Acadèmica l'oferta que pugui afectar a alumnat dels centres adscrits que cursa els mateixos ensenyaments que s'imparteixen a la divisió per tal que puguin rebre la informació amb temps suficient per poder formalitzar la inscripció.

8.3. Cursos d'estiu o activitats realitzades per universitats i els seus centres adscrits.

Les divisions han d'enviar cada semestre les relacions dels crèdits reconeguts per la seva comissió acadèmica al director tècnic de Gestió Docent a fi d'elaborar un informe per a la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern.

Els cursos d'estiu o activitats realitzades per universitats i els seus centres adscrits poden ser reconeguts sense necessitat de conveni. Les comissions acadèmiques de divisió o de la Junta de Govern (en el cas de centres adscrits) poden concedir, en funció d'aquests cursos o activitats, una equivalència diferent a la que hagi fixat cada universitat, a sol.licitud de l'alumne a priori o a posteriori de la seva realització

No obstant, en el cas de cursos o activitats que ofereixen les universitats o els seus centres adscrits emparats per un conveni amb la Universitat de Barcelona, en tots els casos, la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern fixa les equivalències esmentades en funció del conveni.

En el cas dels cursos d'idiomes es requereix la sol.licitud prèvia d'equivalència a l'EIM, llevat dels cursats dins dels programes ERASMUS, ECTS, SÒCRATES, etc..., que són reconeguts, si s'escau, per la comissió acadèmica corresponent, sense necessitat de sol.licitud d'equivalència prèvia a l'EIM.

8.4 Admissió a priori de cursos, activitats o seminaris a l'efecte de reconeixement de crèdits i establiment de les seves equivalències en crèdits

Les divisions han d'enviar cada semestre les relacions dels crèdits reconeguts per la seva comissió acadèmica al director tècnic de Gestió Docent a fi d'elaborar un informe per a la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern.

No són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció els cursos o activitats que l'alumnat realitzi per a l'obtenció d'altres títols o diplomes, ni tampoc les activitats o cursos següents:

Excepció: cursos d'extensió universitària, els quals es poden reconèixer sempre que s'aprovin a priori per la comissió acadèmica corresponent.

a) Sol.licituds individuals d'alumnes per realitzar un curs o activitat

Alumnat de centres integrats

- tipus d'activitat

- programa de l'activitat

- persones que imparteixen l'activitat

- tipus d'avaluació

- inici i durada de l'activitat

- lloc on es realitza l'activitat

En el cas de documents en una llengua diferent al català o castellà, s'han de demanar els documents degudament traduïts i amb segell original de la institució que fa l'activitat, si no és una traducció realitzada per un traductor jurat.

En el cas que la comissió acadèmica de la divisió admeti l'activitat s'ha d'establir l'equivalència en crèdits. Aquesta admissió és extensible a tot l'alumnat del mateix ensenyament que realitzi la mateixa activitat, sempre que la realitzi en el mateix any acadèmic .

Alumnat de centres adscrits

b) Sol.licituds generals de centres adscrits per als seus alumnes per a l'admissió a priori d'activitats realitzades per institucions

La sol.licitud del centre adscrit ha d'anar acompanyada de la informació següent:

- tipus d'activitat

- programa del curs o activitat

- persones que imparteixen el curs o activitat

- tipus d'avaluació

- durada del curs o activitat

- lloc on es realitza el curs o activitat

- proposta d'equivalència en crèdits (no vinculant)

8.5. Idiomes cursats a l'escola d'idiomes moderns o equivalents

Requisits generals d'aplicació a idiomes, a més dels establerts per al reconeixement de crèdits en general

a) Idiomes cursats a l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona (EIM)

b) Equivalència de nivell per als cursos superats en altres centres

L'alumnat que hagi fet cursos d'idiomes a centres fora de l'EIM pot sol.licitar l'equivalència a l'EIM, a l'efecte de reconeixement de crèdits de lliure elecció, segons les estipulacions següents:

Centres universitaris

Servei d'Idiomes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Escola d'Idiomes de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

ESADE (Estudis Universitaris)

Altres centres universitaris, nacionals o estrangers. Els idiomes cursats dintre dels programes ERASMUS, SÒCRATES, ECTS, etc...es reconeixen, si s'escau, per les comissions acadèmiques respectives sense la sol.licitud prèvia d'equivalència a l'EIM.

Centres no universitaris

Institut Britànic

Goethe Institut

Institut Francès

Institut Italià de Cultura

Institut d'Estudis Nord-americans

Escola Oficial d'Idiomes

ESADE Idiomes

Una vegada superat el curs en aquests centres, l'alumne ha de sol.licitar a la Secretaria de l'EIM l'establiment de l'equivalència, i ha de presentar la documentació on consti

- especificació del curs realitzat (idioma i nivell)

- qualificació obtinguda

- durada del curs

- dates en què ha estat cursat

El/la cap d'estudis de l'EIM estableix l'equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentès que aquesta ho és només a l'efecte de reconeixement de crèdits i no a l'efecte de l'ordenació interna de l'EIM.

- nivell formatiu

- programa dels cursos

- persones que imparteixen els cursos

- tipus d'avaluació

- durada dels cursos

- lloc on es realitzen els cursos

La Comissió Acadèmica de la Junta de Govern, amb l'informe previ vinculant de l'EIM, resol la sol.licitud d'autorització per a l'alumnat d'aquell centre. L'autorització permet la inscripció de cada alumne en un examen de coneixements a l'EIM, segons el procediment i els requisits que aquest estableixi.

En el moment de la inscripció a l'examen, l'alumne ha de presentar la documentació següent, expedida pel centre autoritzat:

- especificació del curs realitzat (idioma)

- qualificació obtinguda

- durada del curs en hores

- dates en què ha estat realitzat

Després d'examinar la documentació aportada per l'alumne i una vegada superat l'examen corresponent, l'EIM estableix l'equivalència que consideri oportuna, sempre en el benentès que aquesta ho és a l'efecte de reconeixement de crèdits i no a l'efecte de l'ordenació interna de l'EIM.

9. Resolució, qualificació matrícula i preu de crèdits reconeguts

L'alumnat ha de presentar la sol.licitud de reconeixement de crèdits al centre on cursa estudis, fent-hi constar el curs en què va començar l'ensenyament i amb el document acreditatiu de la realització de l'activitat en el qual consti com a mímin les dades relatives al curs o activitat, dates en què s'ha realitzat i qualificació obtinguda.

La comissió acadèmica corresponent resol la sol.licitud, amb la qual l'alumne formalitza la matrícula de reconeixement de crèdits al centre on cursa l'ensenyament al qual s'aplica.

Els crèdits reconeguts no tenen mai qualificació, per la qual cosa no es comptabilitzen a l'efecte de ponderació de l'expedient.

El preu dels crèdits reconeguts és el mateix que fixi l'ordre de preus per a la prestació de serveis acadèmics de la Generalitat de Catalunya.

C. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

La Comissió Acadèmica de la Junta de Govern estableix les directrius i els criteris d'aplicació en els casos no contemplats en aquesta normativa.

D. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa de lliure elecció anterior.


Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Última actualització: 01-09-98