Oferta d'activitats o cursos acreditables com a crèdits de lliure elecció

Curs 1999-2000 (Segon Semestre)

Institucions que oferten cursos o activitats per a reconeixement de crèdits de lliure elecció
Oferta pròpia de la Universitat de Barcelona
Servei de Llengua Catalana
"Els juliols " (Oficina d'Activitats Institucionals de la UB)
Col.legis Majors "St.Raimon Penyafort-Montserrat" i "Ramon Llull"
Col.legi Major "Sant Jordi"
Gabinet d'Orientació Universitària
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l'Expressió Musical i Corporal
Activitats musicals - Oferta de la Universitat de Barcelona
CREI (Sants-Mundet)
Centre d'estudis històrics internacionals
Institut de Ciències de l'Educació -Divisió V
Oferta derivada de convenis
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Fundació Solidaritat UB
WAE Associació d'alumnes de la UB
Fundació La Caixa - Museu de la Ciència
Facultat de Teologia de Catalunya
Col.legi Major "Sagrat Cor"
Col.legi Major "Monterols"
Institut del Teatre
Col.legi Major "Pedralbes"
American British College
Col.legi Major "Bonaigua"
Col.legi Major Lestonnac
Associació Projecte – Projecte Universitari
Fundació Internacional Olof Palme
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
Escola de Fotografia GRISART
Fundació Lluís Espinal
Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya
Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Institut Superior de Ciències religioses de Barcelona
Formació continuada-Les Heures(Fundació Bosch i Gimpera)
Fundació UB Mèdia
Escola d'Art floral de Catalunya
SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Fundació privada ADANA
Fundació d'investigació de la ceguesa
Secretaria General de Joventut
Conservatori Superior de Música
Associació Conèixer Catalunya
Centre d'Estudis Gaudinistes
Institut Català d'Antropologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
SETEM Catalunya
ASETIL, educación de calle
Fundació Projecte
Creu Roja Catalunya
Cursos organitzats per les  Universitats i activitats específiques
 
Cursos organitzats per les universitats
Congressos, simposis, jornades, etc...
Cursos d'extensió universitària de la UB
Estudiants ERASMUS, Sòcrates, TEMPUS, etc...
Pràctiques en empreses i institucions
Idiomes estrangers cursats a l’EIM   o equivalents Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona
 

 OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona
Gran Via, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.54.77
http://www.ub.es/slc/servei.htm

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Tècniques de redacció
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Taller d'escriptura creativa
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants
Equivalència: 4 crèdits*
Redacció i elaboració de pàgines Web
Cal tenir un nivell mitjà de coneixement de llengua catalana per poder seguir el curs.
Durada: 40  hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants/Facultat de Química
Equivalència: 4 crèdits*
Curs de comprensió i iniciació oral
Adreçat a estudiants de la UB de fora del domini de parla catalana. Poden obtenir aquests crèdits els estudiants de fora del domini de parla catalana que el curs 1999/00 es matriculin per primer cop a la Universitat de Barcelona.
Durada: cursos de 40 i 80 hores
Lloc d’impartició: Edifici UB-Sants/Campus Pedralbes
Equivalència: els cursos de 80 hores tenen una equivalència de 4 crèdits i els mòduls de 40 hores tenen una equivalència de 2 crèdits.

* excepte per l'alumnat de la Facultat de Filologia, que té un valor de 3 crèdits

Cursos d'estiu organitzats per la Universitat de Barcelona - "Els juliols "
Oficina d'Activitats Institucionals de la UB
.Vicerectorat de Relacions Institucionals i Política Lingüística de la UB.
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/403.59.95
http://www.ub.es/juliols/ - E-mail: juliols@pu.ges.ub.es

Llistat provisional només a efectes d'informació dels Cursos d’estiu 2000 què s'impartiran entre el 3 i el 21 de juliol al campus de Pl. Universitat

Perspectives de la Barcelona moderna, segles XVI al XVIII
Mercaders, negociants, comerciants i fabricants a Catalunya (s.XIII-XX)
Pobresa, ciutat, estat (Europa 1750-1913): una perspectiva comparada
Arrels històriques i perspectives del treball de les dones
Evolució de l'escriptura: dels assiris a Internet. Com l'home va començar a escriure i com escriu avui 
Visions cinematogràfiques de la guerra civil
Fites de la literatura espanyola del segle XX (I)
Vers una educació global: reptes per a una ciutadania responsable
Present i futur de l'estat del benestar
La seguretat dels aliments: problema real o qüestió de desconfiança?
La seguretat i la salut en el lloc de treball: introducció a la prevenció de riscos laborals
Etnicitat i acció política a l'Àfrica
Els reptes demogràfics del nou mil.leni
Política i govern a Catalunya
Pensar el Magreb contemporani
Nonlinear Aspects of Complex Phenomena
Les formes socials de la memòria
El control integrat de la contaminació: nou marc de les polítiques ambientals?
Qui mana al món?: governs, multinacionals, mercats financers (Globalització I)
Astronomia 2000
Ciència i científics als mitjans de comunicació
Lluís Domènech i Montaner

L'Oficina d'Activitats Institucionals farà públic el programa definitiu a partir del mes de març del 2000.

Col.legis Majors "St. Raimon de Penyafort-Montserrat" i "Ramon Llull"
Col.legi Major "St.Raimon de Penyafort-Montserrat"
Av.Diagonal, 643 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/330.87.11
Col.legi Major "Ramon Llull"
Compte d’Urgell, 187 - 08036 BARCELONA - Telf. 93/430.84.00

Cursos ofertats per al segon semestre - curs acadèmic 1999/2000

Moviments polítics del segle XX - 3 crèdits
Ciència, tecnologia i cultura als inicis del segle XXI - 3 crèdits
Els microbis bons i els microbis dolents - 3 crèdits
Visió actual de l'univers - 3 crèdits
El sistema polític de Catalunya - 3 crèdits
Fundamentos de programación científica - 3 crèdits cancel.lat
Pensar la ciència - 3 crèdits
Curso de audición musical - 3 crèdits
Col.legi Major "Sant Jordi"
c/ Mestre Nicolau, 13 - 08021 BARCELONA - Telf. 93/201.66.00

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

La financiació de les hisendes municipals - 2,5 crèdits
Treball i mercat laboral a Catalunya - 2 crèdits
Curs de cuina bàsica - 3 crèdits
Gabinet d’Orientació Universitària de la UB
C/ Melcior del Palau, 140
08014 BARCELONA - Telf. 93/402.13.03
Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000
 
La comunicació com a eina de treball (*) - 6 crèdits
Tècniques de recerca de feina (*)- 6 crèdits
Tècniques de treball a la Universitat (*)- 6 crèdits
Construcció de textos per a juristes - 6 crèdits (Adreçat als estudiants de l'ensenyament de Dret)

(*) Activitat organitzada en col.laboració amb la Fundació UBMèdia.
Servei d’Esports i Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal
Servei d’Esports: Av. Diagonal, 695-701 - 08028 BARCELONA - Telf. 93/333.83.04
http://www.ub.es/ge96/esports.htm

Es proposa una triple via d’obtenció de crèdits de lliure elecció en base a pràctica esportiva:

Esports I, II, III i IV
Activitat Física I, II, III, IV i V
Esport federat

Les vies 1 i 2 es realitzaran mitjançant activitats esportives ofertades pel Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal. Divisió de Ciències de l'Educació. Campus Vall d’Hebron, 171, Telf. 93/403.50.07 i el Servei d’Esports de la UB. Av. Diagonal, 695-701, Telf. 93/333.83.04.

Per al curs 1999/2000 s’oferten les següents activitats dintre de les vies explicades més amunt:

Esports I – 4,5 crèdits. Es realitza d’octubre a febrer.

Esports II – 4,5 crèdits. Es realitza de febrer a juny. Condicionat per ésser apte en Esports I o III en el mateix esport.

Activitat física I, II, III, IV i V – 9 crèdits màxims per curs. Es realitzaran una o dues ACTIVITAT FÍSICA (I,II,III,IV o V) durant tot el curs segons les indicacions establertes (4,5 crèdits màxims per activitat física). Per matricular-se d'ACTIVITAT FÍSICA II, III, IV o V s’haurà d’acreditar ser apte almenys en 1 crèdit (0,5 teòric i 0,5 pràctic) en ACTIVITAT FÍSICA  I, II, III i IV respectivament.

Esport federat. L’acreditació de la pràctica esportiva federada es durà a terme una sola vegada, amb la possibilitat d’obtenir un màxim de 18 crèdits (12 pràctics i 6 teòrics) d’acord amb les condicions establertes.

La inscripció en aquestes activitats es realitza al Servei d’Esports on podreu rebre més informació al respecte.

La sol.licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció es farà a la Comissió Acadèmica de la Divisió corresponent, presentant el certificat emès pel Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal i el Servei d’Esports en el qual s’acrediti la realització de l’activitat esportiva i els crèdits que li corresponen.

Activitats musicals - Oferta de la Universitat de Barcelona

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.

Participació activa en corals de la UB - entre 3 i 4,5 crèdits per any acadèmic (segons dedicació)
Participació en cursos organitzats per la UB - màxim de 4,5 crèdits per any acadèmic
CREI (Sants - Mundet)
c/ Melcior de Palau, 140 - 08014 BARCELONA  Telf. 93/403.57.61
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - Edifici Migdia, 3a planta - 08035 BARCELONA
Telf. 93/403.50.97

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Metodologia CREI-Sants: espais terapèutics i alternatives socials per a la integració - 3 crèdits
La mediació terapèutica multiprofessional - 3 crèdits
Centre d'Estudis Històrics Internacionals
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n - Pavelló de la República - 08035 BARCELONA
Telf. 93/428.37.96 - 93/ 428.54.57 - Fax 93/427.93.71

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Memòria de la transició a Espanya i a Catalunya II: Sindicalisme, gènere i qüestió nacional - 2 crèdits
Conflictes i convergències en el món actual - 3 crèdits (adreçat a estudiants de 2n cicle)

Institut de Ciències de l'Educació - Divisió V
Pg. de la Vall d'Hebron, 171. Edifici migdia.1r pis - 08035 BARCELONA
Telf. 93/403.51.75

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

El crèdit de recerca de matemàtiques al nou batxillerat - 1 crèdit
La cartografia: eina per l'ensenyament ciències terra i medi ambient - 2,5 crèdits
Internet i educació - 2 crèdits
Conjunt instrumental ORFF - 2 crèdits
Iniciació a la direcció coral - 2 crèdits
La gimnàstica artística esportiva a l'escola - 2 crèdits
Anàlisi i producció de televisió a l'aula - 2 crèdits
Teaching 6-8 years olds - 1 crèdit
Fonts orals i aprenentatge de la història - 1 crèdit
Didàctica de l'anàlisi al batxillerat - 1 crèdit
Word 97 avançat - 2 crèdits
La Catalunya romana desconeguda - 2 crèdits
Aeròbic: exercici físic amb suport musical - 2 crèdits
Noves experiències a l'ensenyament secundari de grec i llatí - 2 crèdits
Sortida al camp - 2 crèdits
El llenguatge corporal i la dansa a l'educació infantil - 2 crèdits
La mirada de les dones: llum i ombres - 1 crèdit
Ensenyar matemàtiques amb calculadores gràfiques - 1 crèdit
Aparadorisme 1 - 1 crèdit
Per entendre l'art - 2 crèdits
Els conflictes multiculturals a l'aula - 2 crèdits
La mirada de les dones: una altra història de l'art - 2 crèdits
Aprendre a llegir i a escriure jugant amb les lletres - 2 crèdits
L'ésser humà i la tecnologia: nova perspectiva curriculums ESO i batxi. - 2 crèdits
Procés de textos amb word - 2 crèdits
Prevenció de les drogodependències i les conductes de risc a l'ESO - 2 crèdits
Presentacions amb powerpoint - 1 crèdit
L'administració pública - 1 crèdit
Didàctica de la tecnologia - 2 crèdits
Els balls de saló en l'educació física. Aprofundiment II - 2 crèdits
Consciència corporal, massatge i relaxació. Eines de treball en educació física - 2 crèdits
Dibuixar és fàcil - 2 crèdits
Idees ben presentades - 2 crèdits
Taller de gravat - 2 crèdits
Educació postural i estratègies de relaxació des de l'etapa d'educació infantil - 2 crèdits

  OFERTA DERIVADA DE CONVENIS

L’oferta pel segon semestre del curs  1999/00 de les diferents institucions amb les que hi ha conveni que afecta tots els alumnes de la Universitat de Barcelona és la següent:

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Av. de l’Estadi s/n (Anella Olímpica) - 08022 BARCELONA - Telf. 93/425.54.45

Cursos ofertats per al segon semestre – curs  acadèmic 1999/2000

Gimnàstica postural de l'aparell locomotor - 3 crèdits
Bases anatòmiques de les lesions esportives - 3 crèdits
Natació i salut - 3 crèdits
Estratègies de planificació i programació esportiva - 3 crèdits
Valoració funcional de la capacitat de rendiment físic - 3 crèdits
Principis de màrqueting aplicats a entitats esportives - 3 crèdits
Cultura organitzativa i gestió de les associacions esportives - 1'5 crèdits
Filosofia, ètica i gestió de l'esport en el segle XXI - 3 crèdits
Balls de saló - 3 crèdits
Volei platja - 3 crèdits
Jocs i activitats amb patins en línia - 3 crèdits
Formes recreatives del voleibol - 1,5 crèdits
Iniciació al tennis - 3 crèdits
Iniciació al windsurf: ciència i navegació - 1,5 crèdits
Fundació Solidaritat UB
c/ Balmes, 21 - BARCELONA - Telf. 93/403.55.38
http://www.ub.es/solidaritat/

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

ESCOLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT

Iniciació al voluntariat - 1 crèdit
Voluntariat i cooperació internacional - 3 crèdits
Voluntariat i medi ambient - 3 crèdits
Voluntariat i pobresa - 3 crèdits

CURSOS D'APROXIMACIÓ A LES ALTRES CULTURES

L'univers cultural africà - 3 crèdits
Sistemes polítics africans - 3 crèdits
Els dragons asiàtics: esgotament d'un model? - 1 crèdit
Amèrica llatina davant del nou mil.leni - 1 crèdit

 

WAE Associació d'alumnes de la UB
Hotel d'associacions
Gran via, 585 - 08007 BARCELONA
Telf. 93/439.18.84  Fax 93/419.01.66 E-mail: wae@sct.ictnet.es
http://www.ictnet.es/+wae

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Mòdul I: Salut, prevenció i activitat física - 3 crèdits
Mòdul II: Seguretat i primers auxilis - 3 crèdits
Mòdul III: Nutrició - 3 crèdits
Fundació La Caixa - Museu de la Ciència
c/ Teodoro Roviralta, 55 - 08022 Barcelona - Telf. 93/212.60.50

Curs ofertat per al segon semestre - curs acadèmic 1999/2000

Museologia en centres de ciència" - 4 crèdits

Assignatures de primer i segon cicle del pla d’estudis de Teologia de la Facultat de Teologia de Catalunya
c/ Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - 93/454.16.00

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Moral especial vida - 3 crèdits
Història de l'església moderna - 4,5 crèdits
Moral-especial amor i sexualitat - 4,5 crèdits
Introducció a l'antic testament - 7,5 crèdits
Història de l'església antiga - 3 crèdits
Ecumenisme - 3 crèdits
El concepte de salvació en el nou testament - 3 crèdits
Arqueologia moderna del nou testament - 3 crèdits
Judaisme II - 3 crèdits
Introducció als evangelis - 3 crèdits
Col.legi Major "Sagrat Cor"
c/ Hort de la Vila, 46 – 08017 BARCELONA - Telf. 93/205.70.61

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Art contemporani: de les tendències postmodernes a l'art del 2000 – 2 crèdits

Col.legi Major "Monterols"
c/ Corint, 3 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/201.47.77

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

V Cicle de Cinema - 2 crèdits
I Cicle d'Art - 2 crèdits
Institut del Teatre
c/ Sant Pere més baix, 7 - 08003 BARCELONA - 93/268.20.78 - 93/268.10.70

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Dramatúrgia 2 - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica 2 - 4,5 crèdits
Teoria dramàtica 2 - 4,5 crèdits
Producció i gestió teatral - 4,5 crèdits
Tª de la percepció i comunicació visual - 4,5 crèdits
Il.luminació 4 (Estètica de la llum) - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica 8 "Shakespeare contemporani" - 4,5 crèdits
Literatura dramàtica 9 "Kafka vist des del teatre" - 4,5 crèdits
Estètica - 4,5 crèdits
Col.legi Major "Pedralbes"
Av.Pearson, 27-29 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/280.63.13

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Cuestiones básicas de antropología – 1 crèdit

American British College
c/ Guillem Tell, 27 - 08006 BARCELONA - Telf. 93/415.57.57

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

International relations - 2,5 crèdits
Col.legi Major Bonaigua
c/ Jiménez i Iglesias, 3 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/204.91.08

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Qualitat de vida i any 2000 – 1 crèdit
Moda, cultura i comunicació - 1,5 crèdits
II curs d'iniciació al voluntariat - 2 crèdits
Col.legi Major Lestonnac
c/ Aragó, 284 trip – 08009 BARCELONA - Telf. 93/215.99.12

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Migracions a Catalunya: realitats i reptes - 1 crèdit

Associació Projecte – Projecte Universitari
Passatge Mercader, 13 – 08008 BARCELONA – Telf. 93/215.15.99 - Fax 93/215.15.95

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Autoestima i desenvolupament personal – 2 crèdits
Intel.ligència emocional i equilibri personal – 2 crèdits
Competència social - 2 crèdits
Comunicació intercultural amb Llatinoamèrica - 1 crèdit
Nou segle, canvi d'època? - 1 crèdit
Fundació Internacional Olof Palme
c/ Aribau, 63, 1r 2a - 08011 BARCELONA - Telf. 93/451.54.72 - Fax 93/451.77.46
E-mail:fi.olofpalme@retemail.es

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

La protecció de la persona contra les sectes destructives en el canvi de segle - 4 crèdits
El paper dels ens locals per la protecció del medi ambient - 1 crèdit
Els condicionaments de l'acció de les nacions unides en un món interdependent - 4 crèdits
La conciliació de la vida laboral i de la vida familiar - 1 crèdit

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8 – 08007 BARCELONA – Telf. 93/412.49.07

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Ciències per a gent de lletres - 1,5 crèdits
Tecnologia, home i societat - 1,5 crèdits
Didàctica de la matèria d’estètica - 1 crèdit
Estratègies d’intervenció en els problemes de disciplina a l’aula - 1,5 crèdits
Dislèxia i TDA com a possibles causes del fracàs escolar - 1,5 crèdits
El crèdit de síntesi i l’atenció a la diversitat - 1,5 crèdits
Aprendre a aprendre a l’ESO. Estratègies d’ensenyament-aprenentatge integrades en el currículum - 1,5 crèdits
L’educació emocional en el PAT - 1,5 crèdits
Les habilitats socials en el Pla d’Acció Tutorial - 1,5 crèdits
Atenció i prevenció en salut mental per a educadors - 1,5 crèdits
Parlar i escriure a la classe de llengua - 1 crèdit
Escriptors i personatges del grup de Bloomsbury - 1,5 crèdits
Quim Monzó, entre l’horror i la ironia: una lectura de Guadalajara - 1,5 crèdits
Pere Gimferrer: artista de l’instant - 1,5 crèdits
La novel.la breu a la narrativa catalana contemporània - 1,5 crèdits
Literatura hispanoamericana del siglo XX - 1,5 crèdits
El tema amoroso - 1,5 crèdits
Dones i cultura a l’Edat Mitjana: de la representació a l’autorepresentació - 1,5 crèdits
Comentario de textos poéticos (1936-1999) - 1,5 crèdits
El comentario de texto en el bachillerato - 1,5 crèdits
Interpreting english metaphors - 1,5 crèdits
Taller de traducció català-anglès - 1,5 crèdits
Teaching english pronunciation workshop - 1,5 crèdits
Antropologia social i cultural per a la reforma educativa - 1,5 crèdits
Minories ètniques i educació multicultural - 1,5 crèdits
Introducció a la història de l’art contemporani - 1,5 crèdits
La música tecno, una part esencial de la nostra cultura - 1,5 crèdits
Història a secundària. Segles XIX i XX - 1,5 crèdits
Munta’t la pel.lícula - 1,5 crèdits
La materialització mediàtica d’allò sinistre - 1,5 crèdits
Història de les dones: una visió femenina de la història - 1,5 crèdits
Moments estel.lars de la història de la ciència i de la tècnica - 1,5 crèdits
Treballs de recerca en bioquímica i biologia molecular pel batxillerat - 1,5 crèdits
Geologia mediambiental i aplicada - 1,5 crèdits
Introducció al sistema solar - 1,5 crèdits
Circuits elèctrics i electrònics - 1,5 crèdits
La química en l’ensenyament secundari: què ensenyar? com? - 1,5 crèdits
Minerals i roques útils - 1,5 crèdits
Crèdits de síntesi: desenvolupament i exemples - 1,5 crèdits
Sortida naturalística i geològica pel Baix Aragó, pels Ports i pel Maestrat - 1 crèdit
Sortida naturalística i geològica per les terres de Castella i Lleó - 1,5 crèdits
Què ens dóna la terra? els recursos geològics - 1,5 crèdits
Introducció al mapa topogràfic i geològic - 1,5 crèdits
Bases per a la interpretació ultraestructural - 1 crèdit
El treball de recerca en el batxillerat tecnològic - 1,5 crèdits
Creació de pàgines WEB amb llenguatge HTML - 1,5 crèdits
Recursos multimèdia a l’escola - 1,5 crèdits
Ofimàtica II - 1,5 crèdits
Introducció a la música del segle XX - 1,5 crèdits
La música de jazz - 1,5 crèdits
La veu: un instrument corporal que comunica - 1,5 crèdits
Escola de Fotografia GRISART
C/ Còrsega 415, 2n pis – 08037 BARCELONA – Telf. 93/457.97.33
http://www.grisart.com

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Curs de processos creatius - 3 crèdits
Curs de color - 2 crèdits
Curs de tècniques antigues de positivat - 2,5 crèdits
Curs d'interactius multimèdia II - 3 crèdits
Curs de fotografia digital I - 2,5 crèdit
Curs de fotografia digital II - 1 crèdit
Curs bàsic de fotografia - 2,5 crèdits
Fundació Lluís Espinal
c/ Roger de Llúria 13 – 08010 BARCELONA – Telf. 93/317.23.38
http://www.fespinal.com

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Els profetes d'Israel llegits des del Sud (II) – 1 crèdit
Estrangeria: un dret per o en contra dels estrangers? - 1 crèdit
Dona i societat al segle XXI - 1 crèdit
Mercat i pobresa al segle XXI - 1 crèdit
L'Església del futur, que ja neix - 1 crèdit
Cinema i evolució de la parella - 1 crèdit
Ecologia i economia: el preu d'un món "verd" - 1 crèdit
Itinerari vers una vida en Déu (II) - 1 crèdit
El llenguatge dels místics (II) - 1 crèdit
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya
c/ Comte d’Urgell 187 – 08036 BARCELONA – Telf. 93/321.23.94

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb continguts de l’itinerari curricular Imatge.

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Curs d'iniciació a la fotografia - 4 crèdits
Fotografia de la natura: paisatge i caça fotogràfica - 5,5 crèdits
Introducció al tractament digital de la imatge - 2,5 crèdits
Escriure sobre fotografia - 2 crèdits
Positivat amb procediments antics - 2,5 crèdits
Fotografia de viatges - 2 crèdits
Conservació i restauració de col.leccions fotogràfiques - 3 crèdits
Aplicació creativa de la imatge digital - 2,5 crèdits
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
Passeig de la Bonanova, 51 – 08017 BARCELONA – Telf. 93/212.38.95

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Intercanvis de Medicina - 5,5 crèdits
Intercanvis de recerca - 5,5 crèdits
Intercanvis de Farmàcia - 5,5 crèdits
Intercanvis Nacionals - 5,5 crèdits
Intercanvis d'Odontologia - 5,5 crèdits

Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Diputació, 231 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/454.19.63 - Fax 93/323.73.73

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Anàlisi política i econòmica de la societat actual - 2 crèdits
Ètica - 2 crèdits
Fenomenologia de la religió - 2 crèdits
Història de l'Església moderna i contemporània - 2 crèdits
Ecumenisme - 1 crèdit
Introducció al Nou Testament - 3 crèdits
Psicologia de la religió - 2 crèdits
Teologia espiritual - 1 crèdit
Teologia fonamental - 3 crèdits
Trets fonamentals de la cultura actual - 2 crèdits
Formació Continuada-Les Heures - Escola de Negocis (Fundació Bosch i Gimpera)
Palau de les Heures. Llars Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, s/n - 08035 BARCELONA -
Telf. 93/428.45.85 - Fax 93/427.97.98

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Presencials:
Noves pràctiques a la cobertura de tipus de canvi i tipus d'interès a l'àrea de l'euro - 1,5 crèdits
Introducció als mercats financers per als directius - 2,5 crèdits
Banquer estratègic - 1,5 crèdits
Les noves tecnologies de la informació i comunicació aplicades a la Direcció Empresarial - 2 crèdits
Tècniques de gestió per a clients clau - 2 crèdits
Tècniques per al màrqueting operatiu - 2 crèdits
Vendes   i clientela - 2 crèdits
Eines clau per a la direcció de màrqueting - 2 crèdits

A distància:
Aspectes a controlar davant el tancament de l'exercici comptable - 5 crèdits
Polítiques i estratègies de màrqueting - 2,5 crèdits
Introducció als recursos humans - 2,5 crèdits
Estadística aplicada - 4 crèdits
Principis i diagnòstic d'estratègia empresarial - 4,5 crèdits
Formulació d'estratègies empresarials - 2 crèdits
Màrqueting internacional - 2 crèdits
Introducció al màrqueting - 2,5 crèdits
El pla de màrqueting - 1 crèdit
Matemàtica financera - 4 crèdits
Gestió dels recursos humans - 3 crèdits
Entorn laboral - 1 crèdit
La comptabilitat en el context dels negocis - 5 crèdits
Direcció i gestió d'empreses financeres - 2 crèdits
Direcció i gestió d'empreses internacionals - 3 crèdits
Comerç internacional. La gestió aduanera - 1 crèdit
Gestió operativa de PIMES - 1 crèdit
Dret mercantil - 1 crèdit
Qualitat total i gestió per processos - 3 crèdits
Organització i gestió de la producció i direcció d'operacions - 3 crèdits
Fons de finançament - 2 crèdits
Informàtica de Gestió - 4 crèdits
Mercats financers i selecció de carteres - 2 crèdits
Entorn econòmic de l'empresa per a directius - 4 crèdits
Selecció d'inversions - 2 crèdits
Direcció i motivació d'equips - 2 crèdits
Formació d'equips d'alt rendiment - 1 crèdit
Tècniques de comunicació interna - 1 crèdit
Gestió de comunicació de crisi - 1 crèdit
Tècniques de comunicació escrita - 1 crèdit
Tècniques avançades de negociació - 1 crèdit
Coneixements financers aplicats a la gestió comercial - 2 crèdits
Introducció al sistema fiscal español - 2 crèdits
Macroeconomia per a directius - 5 crèdits
Gestió de la qualitat total - 6 crèdits
Assessoria jurídica - 2,5 crèdits
Gestió mediambiental de l'empresa - 5 crèdits
Gestió del canvi - 1 crèdit

Fundació UB Mèdia
c/ Brusi, 61 - 08006 BARCELONA
Telf. 93/414.44.49 - http://www.ubmedia.ub.edu

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Economia per a no economistes -6 crèdits
Els conflictes actuals en clau històrica -6 crèdits
Ciutadania i gènere en la construcció de l'Europa contemporània - 6 crèdits

Escola d'Art Floral de Catalunya
Casp, 124, baixos - 08013 BARCELONA
Telf. 93/247.02.05 - Fax 93/232.28.99

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

La jardineria en l'arquitectura actual - 2 crèdits
La representació de la natura morta "Bodegón" - 2 crèdits
SM, Sistemas medioambientales, S.L.
Bailen, 234, entsol. 2-3a - 08037 BARCELONA
Telf. 93/285.70.82 - Fax 93/285.72.45 - E-mail: sm@sct.ictnet.es

Els cursos s'imparteixen al c/ Joan Obiols, 11-13, baixos - 08034 BARCELONA Telf. 93/280.09.90

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Medi ambient a la indústria - 2 crèdits
Sistemes de qualitat - 2 crèdits
Gestió de projectes - 1 crèdit
Organització de la producció - 2 crèdits
Introducció a la prevenció de riscos laborals - 2 crèdits
Fundació privada ADANA
Bailén, 71 bis, 6a. planta - 08009 BARCELONA
Telf. 93 / 244 80 83 - Telf./Fax 93 265 64 91 - E-mail: adana@gcelsa.com

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Trastorn per déficit d'atenció i hiperactivitat: abordatge cognitiu-conductual - 1,5 crèdits

Fundació de la Investigació de la ceguesa
Calabria, 67, 1r 2a - 08015 BARCELONA
Telf. 93/424.51.51

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Curs de formació sobre les disminucions - 1 crèdit

Secretaria General de Joventut
c/ de Calàbria, 147 - 08015 BARCELONA
Telf. 93/483.83.54  Fax 93/483.83.59 E-mail: KSDJ000I@correu.gencat.es
PW:http://cultura.gencat.es/joventut

Cursos organitzats per les Escoles d'Educadors en el lleure Infantil i Juvenil reconegudes per la Secretaria General de la Joventut d'acord amb el Decret 213/87 de 9 de juny.

Curs de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits
Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil - 8 crèdits

Per formalitzar el reconeixement de crèdits de lliure elecció, un cop superats els cursos, s'haurà de presentar el diploma expedit per la Secretaria General de Joventut.

Conservatori Superior de Música
c/ Bruc, 112 - 08009 BARCELONA  Telf. 93/458.43.02/03 - Fax 93/459.31.04

El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir per una titulació en base a activitats musicals serà de 18 crèdits.

Són susceptibles de reconeixement, amb les equivalències que s'expressen en la relació, les següents activitats, segons el pla d'estudis 1966:

Instruments de carrera llarga: piano, violí, violoncel
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Cursos 9è, 10è: 12 crèdits
Instruments de carrera curta: arpa, guitarra, viola, contrabaix, flauta, oboè, clarinet, fagot, saxofó, trompa, trompeta, tuba, cant, flauta de bec
Cursos 3r, 4t: 4,5 crèdits
Cursos 5è, 6è: 6 crèdits
Cursos 7è, 8è: 9 crèdits
Clave
Curs 3r: 6 crèdits
Cursos 4t, 5è: 9 crèdits
Orgue
Cursos 3r, 4t, 5è: 6 crèdits
Cursos 6è, 7è: 9 crèdits
Harmonia, acordió
Curs 5è: 6 crèdits
Percusió
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Curs 5è: 9 crèdits
Acompanyament
Curs 2n: 4,5 crèdits
Curs 3r: 6 crèdits
Harmònia
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Contrapunt
Curs 1r: 6 crèdits
Curs 2n: 9 crèdits
Fuga
Curs únic: 9 crèdits
Composició/instrumentació
Cursos 1r, 2n, 3r, 4t: 9 crèdits
Pedagogia especialitzada
Curs únic: 4,5 crèdits
Direcció d'orquestra
Cursos 1r, 2n, 3r: 6 crèdits
Direcció coral
Cursos 1r, 2n, 3r: 4,5 crèdits
Música de cambra
Cursos 1r, 2n: 4,5 crèdits
Cursos 3r, 4t: 6 crèdits
Conjunt instrumental
Cursos 1r,2n: 4,5 crèdits

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Curs de música contemporània per a educadors - 1,5 crèdits
Organologia - 1 crèdit
Introducció a la música del s. XX - 1 crèdit
Associació Conèixer Catalunya
Rambla de Catalunya, 15 - 08007 BARCELONA
Telf. 93/412.57.33 (de 10 a 14h.)- Fax 93/317.05.85 - E-mail:accat@ctv.es

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Història de Catalunya - 1 crèdit

Centre d'Estudis Gaudinistes
Ptge. Tubella, 20 - 08014 BARCELONA
Telf. 93/490.46.56 - Fax 93/488.35.01 - E-mail:ceg@tinet.fut.es

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Universalitat de l'obra de Gaudi - 2 crèdits

Institut Català d'Antropologia
c/ Urgell, 259 - 08036 BARCELONA
Telf./Fax 93/321.22.59

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Antropologia del cine - 1 crèdit
"Todo se desmorona". Revueltas anticoloniales en Africa (desde el punto de vista nativo) - 1 crèdit
La construcción de la imagen del "otro". De los relatos de viajes a los medios de comunicación - 1 crèdit
De la violencia y sus imágenes. Violencia, cine y sociedad - 1 crèdit
Representarse a si mismo y crear paisajes culturales: estrategias narrativas de la etnografia experimental - 1 crèdit
Antropologia visual (I): els límits de la representació - 1 crèdit
Societats cimarrones: cultures de resistència - 1 crèdit
Poder, tradició i modernitat a l'Africa negra - 1 crèdit
Elementos para el análisis de las instituciones sociales - 1 crèdit
Cultura i percepció - 1 crèdit
Etnografia contemporánea del noroeste de México - 1 crèdit
Parentiu i gènere al Marroc - 1 crèdit
Temps i cultura - 1 crèdit
Cos, biotecnologies i cultura - 1 crèdit
Antropologia visual (II): Etnografia del film etnogràfic - 1 crèdit
Antropologia i programes de salut - 1 crèdit
Las sociedades magrebíes y la cuestión femenina - 1 crèdit

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
c/ Alvarez de Castro, 63 - 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telf. 93/579.34.32 - Fax 93/570.57.45 - E-mail:labquim@iuct.com

Cursos ofertats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Espectrofotometria UV- Visible pràctica - 3 crèdits
Espectofotometria IR-FTIR Pràctica - 3 crèdits
Microbiologia industrial - 2,5 crèdits
Microbiologia alimentaria - 3 crèdits
Microbiologia ambiental - 2 crèdits
Tractament d'aigües residuals - 3 crèdits
Control d'aigües residuals - 3 crèdits
Gestió mediambiental i legislació ambiental - 3 crèdits
GMP's: Qualitat en planta - 2 crèdits
GLP's: Qualitat en el laboratori - 2 crèdits
Seguretat en Planta Química - 1 crèdit
Seguretat en el laboratori químic - 1 crèdit
Tècniques de laboratori química de síntesi - 4 crèdits
Tècniques de laboratori farmacèutic i d'anàlisi - 4 crèdits

SETEM Catalunya
c/ Bisbe Laguarda, 4 - 08001 BARCELONA
Telf. 93/441.53.35 - Fax 93/443.20.69 - E-mail:setem@pangea.org

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Curs d'introducció a la cooperació internacional/II - 2 crèdits

ASETIL, Educación de calle, S.L.
Apartado 3271 - 36280 VIGO
Telf./Fax 986/37.35.37

Cursos ofertatats per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

A distància:
Curso de educador de calle - 6,5 crèdits
Curso de metodologia del educador de calle - 8 crèdits
Curso de educación afectivo-sexual para educadores - 8 crèdits

Fundació Projecte
Av. Tibidabo, 16 - 08022 BARCELONA
Telf./Fax 93/417.03.21

Curs ofertat per al segon semestre – curs acadèmic 1999/2000

Com interpretar els informes psicològics a l'escola - 1 crèdit

Creu Roja de Catalunya
c/ Joan d'Austria 120-124 - 08018 BARCELONA - 93/300.65.65
Formació social - 2,5 crèdits
Les disminucions i els agents de salut - 1 crèdit
Refugiats i immigrants. Desplaçaments a l'actualitat - 1 crèdit
Formació de formadors per a la intervenció des del voluntariat - 2,5 crèdits
Gent gran i intervenció - 1 crèdit
Mobilització de malalts: salut laboral - 1 crèdit
Les persones amb discapacitats i la intervenció des del voluntariat - 1 crèdit
Curs socorrisme bàsic (nivell I) - 2,5 crèdits
Curs socorrisme bàsic (nivell II) - 5 crèdits
Curs socorrisme aquàtic - 2,5 crèdit
Auxiliar sanitari de transport - 5,5 crèdits
Salut comunitària - 1 crèdit
Jornades de reflexió sobre la violència - 1 crèdit
Curs de cooperació i desenvolupament - 1 crèdit

CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS I ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

Cursos organitzats per les universitats

Es reconeixerà el nombre de crèdits establert oficialment per la universitat organitzadora per a les diverses activitats. En cas que la dedicació al curs s'expressi no en crèdits sinó en hores, caldrà aplicar l'equivalència prevista a l'apartat II.6 de la Normativa de crèdits de lliure elecció. El reconeixement de crèdits per a aquestes activitats es realitzarà sempre en el cas d'universitats públiques amb les quals hi hagi una pràctica de reciprocitat. En el cas d'universitats privades i centres adscrits caldrà establir prèviament un conveni.

Congressos, simposis, jornades, etc… 

 • Congreso nacional de lingüística aplicada - 1 crèdit
 • Lloc i telèfon d'informació: Dpt. de Filologia Anglesa i Alemanya - 93.402.56.83 (provisionalment)
 • Les dones i les guerres . VIII Col·loqui Internacional de l'Associació Espanyola d'Investigació Històrica de les Dones (AEIHM) - 1,5 crèdits
 • Lloc i telèfon d'informació: Dpt. d'Història Contemporània - 656.61.64.33 (Dimarts i dijous de 12 a 14 hores)

 • I Setmana blanca de Magisteri - 2 crèdits
 • Lloc i telèfon d'informació: Associació d'Estudiants de la Facultat de Formació del Professorat - 93.403.58.83.

 • Seminari sobre "Metadades i catàlegs" - 1 crèdit
 • Lloc i telèfon d'informació: Facultat de Biblioteconomia i Documentació 93.403.57.70.

Cursos d'extensió universitària de la UB

Relació de cursos d'extensió universitaria aprovats a efectes de reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Divisió de Ciències Humanes i Socials

 • La música i els seus oficis: tècniques historiogràfiques i activitats professionals - 6 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.333.34.66
 • Literatura i cinema: l'adaptació cinematogràfica com a interpretació del text - 4 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.403.56.86
 • Teatre grec: perspectives contemporànies - 6 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.403.57.07
 • La narrativa literària i la narrativa cinematogràfica: elements constitutius i estratègies - 2,5 crèdits
  Telèfon d'informació: 93.403.56.52
 • Mort i més enllà al Pròxim Orient Antic - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.403.56.97
 • Dones musulmanes: El món actual de l'Iran i el Pakistan - 1 crèdit
  Telèfon d'informació: 93.403.56.97
 • El pensament xiïta: des de l'època medieval al món contemporani -1 crèdit
  Telèfon d'informació: 93.403.56.97

 Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques 

 • Un tomb per la galàxia: del sistema solar a les estrelles - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Observació astronòmica amateur avançada - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Minerals preciosos: el món de les gemmes - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Estudi de minerals amb microscòpia òptica - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Determinació senzilla de minerals al camp - 2,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Química a Internet - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Manipulació de productes sensibles a l'aire - 3 crèdits
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Tèniques espectroscòpiques d'anàlisi: curs pràctic d'espectroscòpia molecular i atòmica - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Tècniques analítiques de separació: curs pràctic de cromatografia de gasos - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Tècniques analítiques de separació: curs pràctic de cromatografia de líquids - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Introducció i utilització de l'espectroscòpia ultraviolada-visible (UV-Vis) i infraroja (IR) - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Fotografia de la natura: iniciació i tècniques - 2,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • El món dels artròpodes: estudi teòric i pràctic - 1,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Elaboració de col·leccions zoològiques - 1 crèdit.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Els invertebrats. Identificació morfològica i ecològica dels grans grups i les espècies més comunes - 1 crèdit.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Males herbes: biologia i control - 2,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Plantes amb flors: observació i identificació - 2,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • El paisatge vegetal dels països catalans - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • La restauració de la coberta vegetal a la regió mediterrània - 2 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Aquarofília: creació i manteniment d'aquaris - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Unix per a usuaris - 1 crèdit.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Unix-Linux. Administració bàsica - 1,5 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Unix-Linux. Administració avançada - 1 crèdit.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Programació orientada a objectes i desenvolupament ràpid d'aplicacions amb Delphi - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03
 • Autocad 14 - 6 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.11.03

Divisió de Ciències de l'Educació:

 • Poesia i educació - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.403.50.96
 • Fonts d'informació en educació - 3 crèdits.
  Telèfon d'informació: 93.402.10.32 / 93.402.90.76

Estudiants ERASMUS, Sòcrates, TEMPUS, etc…

Les assignatures i els cursos d'idiomes superats en el marc de programes oficials d'intercanvi internacional i que no estiguin inclosos en l'obligatorietat o optativitat del pla d'estudis seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció d'acord amb l'equivalència 10 hores = 1 crèdit.

Aquest reconeixement serà realitzat pel cap d'estudis de l'ensenyament i es pot referir únicament a les assignatures la realització de les quals hagi estat autoritzada prèviament d'acord amb el procediment establert.

Pràctiques en empreses i institucions.

D'acord amb la Normativa actual de pràctiques en empreses, cal especificar als convenis corresponents, entre altres punts, el nombre de crèdits de lliure elecció per reconèixer les activitats que es duran a terme i el professorat que realitzarà la tasca de tutorització.

El nombre màxim de crèdits per conveni, en cas de reconeixement de crèdits de lliure elecció, és 6. Els caps d'estudis autoritzaran, si escau, el reconeixement de crèdits a partir de l'informe elaborat pel tutor responsable respecte del compliment del programa d'activitats previst.

IDIOMES ESTRANGERS CURSATS A L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS DE LA UB O EQUIVALENTS

La normativa d'aplicació i les vies d'obtenció del reconeixement de crèdits de lliure elecció per idiomes es troba en el punt 9.4. de la Normativa de crèdits de lliure elecció.
http://www.ub.es/acad/noracad/lliure

L'oferta de cursos d'idiomes de l'EIM es pot consultar a l'adreça d'internet http://www.eim.ub.es.

Per formalitzar la matrícula als cursos ofertats per l'EIM cal adreçar-se a qualsevol de les secretaries de l'EIM en les dates establertes:

Secretaria de l'EIM a l'Edifici Central de la UB
Plaça Universitat
Telèfon: 93/403.53.44

Secretaria de l'EIM al Campus de Pedralbes
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Telèfon: 93/402.43.31

Secretaria de l'EIM al Campus Vall d'Hebron
Edifici Llevant
Telèfon: 93/402.10.38


Edició: Àrea Acadèmica i d'Estudiants
Última actualització: 30-06-00