Modificació i anul·lació de matrícula (curs 2017-2018)

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació establerta per cada centre.

Modificació de matrícula

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

Quan hàgiu efectuat la matrícula, podeu sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures dins del termini establert anualment pel centre corresponent. Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. La UB ha d’abonar la diferència que es pugui produir al vostre favor.

 

Un cop acabat aquest termini, també podeu sol·licitar la supressió o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada dintre de les dates que s’indiquen en aquest apartat. Cal que hàgiu abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació. Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. Heu d’abonar l’import dels crèdits que amplieu sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hàgiu anul·lat o modificat. El degà o director del centre resoldrà la sol·licitud de modificació de matrícula. En la resolució es determinaran els efectes econòmics i acadèmics de la modificació.

 

Els terminis per sol·licitar una modificació de matrícula una vegada finalitzat el termini establert pel centre són els següents:

 

 • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2017.
 • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al juliol o al setembre: de l'1 de febrer al 9 de març de 2018.

Als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l’ampliació de la matrícula de crèdits de segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2018, s’abona el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

La modificació de matrícula ha de garantir que es compleix el que estableix la normativa de permanència corresponent.

 

Els pagaments a la UB que deriven de qualsevol modificació de matrícula s’han de fer sempre d’un sol cop i en efectiu en els set dies naturals següents a la data de la modificació.

 

Recordeu que si sou sol·licitants de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta pot afectar a la resolució de la vostra beca i al compliment de requisits d'aquesta.

 

 

B) Ensenyaments de doctorat

Una vegada hàgiu obtingut la plaça en un programa de doctorat, heu de formalitzar la matrícula mitjançant el sistema de matrícula establert a aquest efecte a la secretaria del centre que correspongui.

 

Les modificacions de matrícula s’han de fer en els terminis següents:

 

 • Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 18 de novembre de 2017
 • Doctorands que inicien un programa de doctorat:
  1. Primer període de matrícula: fins al 18 de novembre de 2017.
  2. Segon període de matrícula: fins al 21 d’abril de 2018.

 

Anul·lació total de matrícula

 

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

 

 • Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
 • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
 • Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 24 d’octubre del 2017, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
 • Per motius personals. En aquest cas no teniu dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Cal haver fet el pagament de l’import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud. En el cas d’haver formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·liciteu l’anul·lació de la beca i que aboneu l’import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud de l’anul·lació.

 

L’anul·lació de matrícula la resol el deganat o la direcció del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

 

Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

 

 • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2017.
 • Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 9 de març de 2018.

 

B) Ensenyaments de doctorat

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest article, els doctorands poden sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

 

 • Per malaltia greu, degudament acreditada. En aquest cas, teniu dret a la devolució de l’import del preu de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.
 • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
 • Per motius personals. En aquest cas no teniu dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Les sol·licituds d’anul·lació per motius personals no es resolen mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Si heu formalitzat la matrícula com a becari, cal que sol·liciteu l’anul·lació de la beca i aboneu l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació.

Correspon a la direcció de l’Escola de Doctorat resoldre l’anul·lació de matrícula, sempre que hi hagi un informe de la Comissió Acadèmica del programa en què estigueu matriculats.

 

Les matrícules anul·lades totalment tenen els efectes acadèmics que corresponguin en l’expedient de l’estudiant , d’acord amb el que estableix en la secció cinquena del títol IV de la Normativa de doctorat a l’empara de l’RD 99/2011 respecte al règim de permanència en els estudis.

 

Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de matrícula són els següents:

 

 • Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 18 de novembre de 2017
 • Doctorands que inicien un programa de doctorat:
  1. Primer període de matrícula: fins al 18 de novembre de 2017.
  2. Segon període de matrícula: fins al 21 d’abril de 2018.

 

Anul·lació per casos greus i excepcionals

 

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

 

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

 

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

 

 

B) Ensenyaments de doctorat

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca, a proposta del director de l’Escola de Doctorat i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. En la resolució del vicerector es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació.

 

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

 

Les matrícules anul·lades totalment tenen els efectes acadèmics que corresponguin en l’expedient de l’estudiant , d’acord amb el que estableix en la secció cinquena del títol IV de la Normativa de doctorat a l’empara de l’RD 99/2011 respecte al règim de permanència en els estudis.

 

 

Índex

excel HUBc BKC