Modificació i anul·lació de matrícula (curs 2020-2021)

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació establerta per cada centre.

Modificació de matrícula

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

Quan hàgiu efectuat la matrícula, podeu sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures dins del termini establert anualment pel centre corresponent. Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. La UB ha d’abonar la diferència que es pugui produir al vostre favor.

 

Un cop acabat aquest termini, també podeu sol·licitar,sempre que estigueu al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, la supressió o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada dintre de les dates que s’indiquen en aquest apartat.Aquesta modificació de matrícula genera una liquidació econòmica nova que substitueix o complementa l’anterior. Heu d’abonar l’import dels crèdits que amplieu sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hàgiu anul·lat o modificat. El degà o la degana del centre resoldrà la sol·licitud de modificació de matrícula. En la resolució es determinaran els efectes econòmics i acadèmics de la modificació.

 

Els terminis per sol·licitar una modificació de matrícula una vegada finalitzat el termini establert pel centre són els següents:

 

 • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 8 de novembre de 2020.
 • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al juliol o al setembre: de l'1 de febrer al 6 de març de 2021. 

Als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l’ampliació de la matrícula de crèdits de

segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2020, s’abona el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

La modificació de matrícula ha de garantir que es compleix el que estableix la normativa de permanència corresponent.

 

Els pagaments a la UB que deriven de qualsevol modificació de matrícula s’han de fer sempre d’un sol cop i en efectiu en els set dies naturals següents a la data de la modificació.

 

Recordeu que si sou sol·licitants de beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta pot afectar a la resolució de la vostra beca i al compliment de requisits d'aquesta.

 

 

B) Ensenyaments de doctorat

Les modificacions de matrícula que es vulguin efectuar s’hauran de dur a terme en els terminis següent

 

 • Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 19 de novembre de 2020
 • Doctorands que inicien un programa de doctorat
  • Primer període de matrícula: fins al 19 de novembre de 2020
  • Segon període de matrícula: fins al 17 d’abril de 2021

 

Anul·lació total de matrícula

 

  A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

  Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

   

   • Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
   • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
   • Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l'estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 30 d’octubre del 2020, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
   • Per motius personals.
    • Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 17 doctubre de 2020 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. 
    • La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

  Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació, de manera telemàtica o presencialment, al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres altres oficines on presentar la sol·licitud.

   

  En cas que hagis formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·licitis l’anul·lació de la beca i abonis l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. A més, si la beca ha estat resolta, has de retornar els imports dels ajuts en concepte de beca que se t'hagin transferit.

   

  L’anul·lació de matrícula la resol el deganat o la direcció del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

   

  Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

   

   • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 8 de novembre de 2020.
   • Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 6 de març de 2021.

B) Ensenyaments de doctorat

Els doctorands poden sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

 

 • Per malaltia greu, degudament acreditada. En aquest cas, teniu dret a la devolució de l’import del preu de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.
 • Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
 • Per motius personals. En aquest cas no teniu dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Les sol·licituds d’anul·lació per motius personals no es resolen mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. Si heu formalitzat la matrícula com a becari, cal que sol·liciteu l’anul·lació de la beca i aboneu l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació.

Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació, de manera telemàtica o be presencialment a través del registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres altres oficines on presentar la sol·licitud.

 

Correspon a la direcció de l’Escola de Doctorat resoldre l’anul·lació de matrícula, sempre que hi hagi un informe de la Comissió Acadèmica del programa en què estigueu matriculats.

 

Les matrícules anul·lades totalment tenen els efectes acadèmics que corresponguin en l’expedient de l’estudiant , d’acord amb el que estableix en la secció cinquena del títol IV de la Normativa de doctorat a l’empara de l’RD 99/2011 respecte al règim de permanència en els estudis.

 

 

Anul·lació per casos greus i excepcionals

 

A) Ensenyaments de grau i de màster universitari

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat, a proposta del deganat o de la direcció del centre i amb un informe previ de la gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB.

 

Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació, de manera telemàtica o presencialment al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres altres oficines on presentar la sol·licitud.

 

Cal haver abonat l’import de la matrícula abans de sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts. En cas contrari, no s’estudiarà la sol·licitud presentada.

 

L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui.

 

 

 

Índex

excel HUBc BKC