Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
  Inici Normativa Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Premis Extraordinaris Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

NORMATIVA PER A L’ATORGAMENT DE PREMIS EXTRAORDINARIS DELS ENSENYAMENTS OFICIALS I PROPIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

CAPÍTOL I. Normes Generals

Article 1

1.Cada curs acadèmic es podran atorgar premis extraordinaris de llicenciat, enginyer, diplomat i enginyer tècnic per a cada ensenyament oficial que imparteixi la Universitat de Barcelona, regulats en el R. Decret 1497/1987, de 27 de novembre, i disposicions concordants.

2.Alhora, es podran atorgar premis extraordinaris de graduat i graduat superior per a cada ensenyament propi de pregrau que imparteixi la Universitat de Barcelona, regulats per la Normativa aprovada per Junta de Govern de 16 de març de 1995.

Article 2

Podran concórrer als premis extraordinaris els alumnes de la Universitat de Barcelona, i dels seus Centres adscrits, que hagin finalitzat els seus estudis en qualsevol de les convocatòries legalment establertes per a cada curs acadèmic, amb independència, de l’any que l’alumne hagi iniciat els seus estudis, i que hagin abonat els drets per a l’expedició del títol.

Article 3

1. Per a l’atorgament del premis extraordinaris, la Junta del Centre corresponent nomenarà una Comissió per a cada ensenyament, que estarà composta per tres membres, els quals hauran de ser professors de la Universitat de Barcelona, que pertanyin als Departaments vinculats amb l’ensenyament, i amb el grau de Doctor, llevat els ensenyaments impartits exclusivament per Titulars d’Escola Universitària.

2. El reglament intern dels Centres adscrits regularà el nomenament i composició de l’esmentada Comissió, que en tot cas inclourà com a membre de ple dret al Delegat de la Universitat al Centre.

3. Seran funcions de la Comissió la comprovació dels expedients acadèmics i, quan s’escaigui, la valoració del millor expedient acadèmic, seguint les previsions dels articles següents.

Article 4

1. Per a la concessió, la Comissió valorarà únicament les qualificacions de les assignatures de l’expedient acadèmic de l’alumne. No es tindran en compte, a aquests efectes, els treballs o estudis addicionals que l’alumne hagi realitzat.

2. Per a estudis de segon cicle de diferent ensenyament o ensenyaments de només segon cicle, només es valorarà l’expedient acadèmic d’aquests estudis sense tenir en compte el primer cicle, ni els complements de formació que li donen accés.

Article 5

1. Cada curs acadèmic s’atorgaran premis extraordinaris, per a cada ensenyament, a tots els alumnes que obtinguin un mínim de tres punts en la ponderació de l’expedient acadèmic, aplicant els criteris i equivalències establertes pel R. Decret 1267/1994, de 10 de juny, i per l’acord de Junta de Govern de 23 de febrer de 1996, o per la normativa vigent en cada moment.

2. En aquells ensenyaments en què cap estudiant hagi obtingut la ponderació de tres punts, la Comissió prevista a l’article 3 proposarà la concessió de premi extraordinari a un dels cinc millors expedients acadèmics, que tinguin una nota mitjana ponderada superior a 2,5 punts, aplicant els mateixos criteris previstos al paràgraf anterior. La Junta del Centre corresponent podrà establir criteris objectius complementaris per al seu atorgament.

CAPÍTOL II. Procediment

Article 6

Els Centres obriran convocatòria per a l’atorgament de premis extraordinaris abans del dia 30 de novembre de cada any.

Les sol·licituds, que hauran de complir allò que disposa l’article 2 d’aquesta Normativa, es presentaran en els Centres on estigui adscrit l’ensenyament, en un termini no superior a trenta dies des de la convocatòria.

Article 7

1. Realitzades per la Comissió les comprovacions oportunes o, en el seu cas, les valoracions corresponents, serà lliurada la proposta de concessió pel Degà o Director a la Secretaria General per a la seva tramitació davant la Junta de Govern, abans del dia 31 de març.

2. La Secretaria General lliurarà als respectius Centres certificació de l’acta de la Junta de Govern d’atorgament dels premis extraordinaris.

Article 8

L’obtenció del premi extraordinari es reflectirà al títol, de conformitat amb allò que estableix la Resolució del Ministeri d’Educació i Ciència de 26 de juny de 1989, o el que legalment estigui establert en cada moment.

Article 9

El lliurament dels premis extraordinaris es realitzarà en l’acte d’obertura del curs acadèmic.

Disposició transitòria primera

Aquesta normativa serà d’aplicació als alumnes que finalitzin els estudis amb els nous plans d’estudis. No obstant, i fins a la total extinció del corresponent pla d’estudis no reformat de cada ensenyament, es podrà mantenir la concessió de premis extraordinaris amb la normativa i el procediment anteriors.

Disposició transitòria segona

Durant el curs acadèmic 1997/98 es tramitaran les concessions de premis extraordinaris d’aquells qui hagin finalitzat els seus estudis -segons els nous plans d’estudis- amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquestes normes. No seran d’aplicació els terminis previstos als articles 6 i 7 anteriors.

Disposició final

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:12.05.2014