Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
  Inici Normativa Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Normativa de permanència Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Normativa de permanència dels estudiants de la Universitat de Barcelona i criteris d’aplicació, per als alumnes que cursen ensenyaments de diplomat, llicenciat, enginyer técnic i enginyer.

Criteris generals

El concepte clau és el de crèdit, deixant de banda, per tant, tant el concepte d’assignatura com el de convocatòria.

L’any acadèmic s’entén sempre com el conjunt dels dos semestres.

Són conceptes fonamentals el de factor de repetició, la trajectòria mínima i el nombre de crèdits de què es matricula l’estudiant cada any, a partir del segon.

CAPÍTOL I : Normativa General

Matrícula

1. L'estudiant ha de matricular-se el primer any d'un mínim de 50 crèdits i d'un màxim de 90.

Es parla de primer any quan un estudiant accedeix per primera vegada a un ensenyament, tant si es tracta d’un ensenyament de primer i segon cicle com d’un de només segon cicle o d’un segon cicle de diferent ensenyament.

En el cas que hi accedeixi per convalidacions o adaptacions cal tenir en compte:

A. Convalidacions: S’ha de matricular d’un mínim de 50 crèdits, comptant les assignatures convalidades
Es pot matricular d’un màxim de 90 crèdits, sense comptar les assignatures convalidades.

B. Adaptacions:

b.1. Pla antic a pla nou: sense límit de crèdits de què matricular-se.
b.2. Trasllat :

Si no ve de preinscripció: sense límit de crèdits de què matricular-se.
Si ve de preinscripció:

* Mínim de 50 crèdits comptant les assignatures adaptades.
* Màxim de 90 crèdits sense comptar les assignatures adaptades.

L’estudiant que es matriculi per primera vegada no podrà acollir-se al règim a temps parcial.

2. A partir del segon any, I 'estudiant pot matricular-se del nombre de crèdits que desitgi, si no ho impedeix el pla d'estudis corresponent, si bé a l'efecte de la normativa de permanència el mínim que cal comptabilitzar cada any és de 50 crèdits per a les llicenciatures i de 45 crèdits per a les diplomatures.

La matrícula de menys de 50 crèdits en una llicenciatura o menys de 45 crèdits en una diplomatura és una decisió exclusiva de l'alumne, si bé a l'hora de comptabilitzar els crèdits de què s’ha matriculat, a l’efecte de permanència, s’ha de fer sobre la base de 50 crèdits per a les llicenciatures o 45 crèdits per a les diplomatures, a menys que l’alumne sol·liciti passar al règim especial (vegeu capítol II).

3. El període d’escolaritat mínim queda establert en cadascun dels plans d'estudis homologats.

Aquest període indica que un estudiant no pot obtenir el títol en un període de temps inferior al que marca cada pla d'estudis, a menys que aquest estudiant provingui d'una convalidació o d’una adaptació de pla antic a pla nou.

Permanència

4. El primer any acadèmic l'estudiant ha d'haver superat un mínim de 9 crèdits corresponents a assignatures obligatòries. En cas contrari, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

* Cal tenir en compte el nombre màxim i mínim de crèdits de què s’ha de matricular (vegeu punt 1) .

Criteris de resolució del rector en casos de sol.licitud per continuar estudis per no haver assolit els crèdits necessaris:

a. Si un estudiant no supera el primer any els 9 crèdits obligatoris, però supera 6 crèdits obligatoris, i la resta de crèdits que té, fins a arribar a 9, són crèdits optatius o de lliure elecció, podrà continuar els estudis, amb la presentació prèvia de la sol·licitud al centre i de la resolució del rector, amb el benentès que es considerarà a tots els efectes un alumne de segon any i, per tant, des d’aquest moment se li aplicarà el que estableix la norma 5. Si ho sol·licita es podrà acollir al règim especial (vegeu capítol II).

En el cas que aquest segon any no superi un mínim de 9 crèdits obligatoris, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

b. Si un estudiant no supera el primer any els 9 crèdits obligatoris i tampoc compleix l’apartat a) anterior, podrà presentar al centre una sol·licitud justificativa dirigida al rector, en què demani poder continuar els estudis un any més.

En el cas que la resolució del rector sigui positiva, la persona interessada podrà continuar els estudis amb en el benentès que es considerarà a tots els efectes un alumne de segon any i, per tant, des d’aquest moment se li aplicarà el que estableix la norma 5. Si ho sol·licita es podrà acollir al règim especial (vegeu capítol II).

En el cas que aquest segon any no superi un mínim de 9 crèdits obligatoris, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

5. A partir del segon any acadèmic, l’estudiant ha de superar el nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d’assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de sumar 9 al resultat de dividir el nombre total de crèdits de què s’ha matriculat a partir del segon any, amb un mínim anual de 50 crèdits per a les llicenciatures i de 45 crèdits per a les diplomatures (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
----- + 9
FR

En cas contrari, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

La matrícula de menys de 50 crèdits en una llicenciatura o menys de 45 crèdits en una diplomatura és una decisió exclusiva de l’alumne, si bé a l’hora de comptabilitzar els crèdits de què s’ha matriculat a l’efecte de permanència, s’ha de fer sobre la base de 50 crèdits per a les llicenciatures o 45 crèdits per a les diplomatures a menys que l’alumne sol·liciti passar al règim especial (vegeu capítol II).

Criteris de resolució del rector en casos de sol·licitud per continuar estudis per no haver assolit el crèdits necessaris:

a. Si un estudiant , a partir del segon any , no supera el nombre de crèdits exigits per la normativa, podrà presentar al centre una sol·licitud justificativa dirigida al rector, en què demani poder continuar de forma excepcional el curs acadèmic immediatament posterior. En cas de resolució positiva, l'alumne haurà de matricular-se, com a mínim, dels crèdits no superats el curs immediatament anterior, i, en cap cas, es podrà matricular de cap assignatura nova. Si vol, l’alumne podrà matricular-se dels crèdits no superats en cursos anteriors. L’alumne no es podrà acollir al règim especial el curs en què es trobi en aquesta situació excepcional.

- Si durant el curs autoritzat supera els crèdits suficients que li manquen per assolir el mínim fixat per la normativa de permanència, l'estudiant podrà continuar aquests estudis i a partir d'aquest moment el nombre de crèdits que haurà de superar serà:

Nombre de crèdits de què s’ha matriculat a partir del segon any, sense comptar els de què es matricula excepcionalment d’acord amb el punt a), dividit per 1,75.

- Si durant el curs autoritzat no supera els crèdits suficients que li manquen per assolir el mínim fixat per la normativa de permanència l'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

b. Un estudiant, al llarg dels seus estudis, només pot acollir-se una vegada al règim especial que marca l’apartat a).

6. Els estudiants que cursin un ensenyament només de segon cicle hauran de superar:

a. El primer any acadèmic un mínim de 18 crèdits corresponents a assignatures obligatòries. En cas contrari, I'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

* Cal tenir en compte el nombre màxim i mínim de crèdits de què s’ha de matricular (vegeu punt 1).

Criteris de resolució del rector en casos de sol·licitud per continuar estudis per no haver assolit els crèdits necessaris:

a.1. Si un estudiant no supera el primer any els 18 crèdits obligatoris, però supera 12 crèdits obligatoris, i la resta de crèdits que té fins a arribar a 18, són crèdits optatius o de lliure elecció, podrà continuar els estudis, amb la presentació prèvia de la sol·licitud al centre i de la resolució del rector , amb el benentès que es considerarà a tots els efectes un alumne de segon any i, per tant, des d’aquest moment se li aplicarà el que estableix la norma 6 b). Si ho sol·licita es podrà acollir al règim especial (vegeu capítol II).

En el cas que aquest segon any no superi un mínim de 18 crèdits obligatoris, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

a.2. Si un estudiant no supera el primer any els 18 crèdits obligatoris i tampoc compleix l'apartat a.1) anterior, podrà presentar al centre una sol·licitud justificativa dirigida al rector, en què demani poder continuar els estudis un any més.

En el cas que la resolució del rector sigui positiva, podrà continuar els estudis en el benentès que es considerarà a tots els efectes un alumne de segon any i, per tant, des d’aquest moment se li aplicarà el que estableix la el punt de la norma 6b. Es podrà acollir, si ho sol·licita, al règim especial (vegeu capítol II).

En el cas que aquest segon any no superi un mínim de 18 crèdits obligatoris, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.

b. A partir del segon any acadèmic, l'estudiant ha de superar el nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de sumar 18 al resultat de dividir el nombre total de crèdits de què s’ha matriculat a partir del segon any, amb un mínim anual de 50 crèdits (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
------ + 18
FR

En cas contrari, l’estudiant no podrà continuar aquests estudis.La matrícula de menys de 50 crèdits és una decisió exclusiva de l’alumne, si bé a l’hora de comptabilitzar els crèdits de què s’ha matriculat, a l’efecte de permanència, s’ha de fer sobre la base de 50 crèdits, a menys que l’alumne sol·liciti passar al règim especial (vegeu capítol II).

Criteris de resolució del rector en casos de sol·licitud per continuar estudis per no haver assolit els crèdits necessaris:

b.1 Si un estudiant, a partir del segon any, no supera el nombre de crèdits exigits per la normativa, podrà presentar al centre una sol·licitud justificativa dirigida al rector, en què demani poder continuar de forma excepcional el curs acadèmic immediatament posterior. En cas de resolució positiva, l’alumne haurà de matricular-se, com a mínim, dels crèdits no superats el curs immediatament anterior, i, en cap cas, es podrà matricular de cap assignatura nova. Si vol, l’alumne podrà matricular-se dels crèdits no superats en cursos anteriors. l’alumne no es podrà acollir al règim especial el curs en què es trobi en aquesta situació excepcional.

- Si durant el curs autoritzat supera els crèdits suficients que li manquen per assolir el mínim fixat per la normativa de permanència, l’estudiant podrà continuar aquests estudis i a partir d’aquest moment el nombre de crèdits que haurà de superar serà:

Nombre de crèdits de què s’ha matriculat a partir del segon any, sense comptar els crèdits de què es matricula excepcionalment d’acord amb el punt b.1), dividit per 1,75.

- Si durant el curs autoritzat no supera els crèdits suficients que li manquen per assolir el mínim fixat per la normativa de permanència, l'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

b.2 Un estudiant, al llarg dels seus estudis, només pot acollir-se una vegada al règim especial que marca l’apartat b.1).

Factor de repetició

7. El factor de repetició queda establert en 1,75.

Exempció

8. Quan a un estudiant li falti un 10% de crèdits per finalitzar l’ensenyament de què es tracti, quedarà lliure de l'aplicació d'aquesta normativa.

Aquesta situació ha de donar-se al començament del curs acadèmic. No es comptabilitzaran com a crèdits pendents, els crèdits convalidats de què l’alumne es matriculi al començament del curs acadèmic.

Casos especials

9. En el cas que l'estudiant interrompi els estudis en un ensenyament, l'aplicació de la normativa present quedarà en suspensió durant el temps en què no es matriculi.

10. Durant el temps de prestació del servei militar o durant la prestació social substitutòria quedarà interrompuda l'aplicació d'aquesta normativa durant un curs acadèmic, si així ho demana l'alumne.

L’alumne podrà sol·licitar aquesta suspensió de permanència al centre, amb la justificació corresponent.

L’exempció sol·licitada entre l’1 d’octubre d’un any i el 30 de setembre de l’any següent tindrà efecte una sola vegada i per al curs acadèmic que l’alumne la demani.

Si durant el curs d’exempció l’alumne es matricula d’alguns crèdits, tots els crèdits que superi d’entre aquells de què s’hagi matriculat al llarg del curs acadèmic esmentat seran crèdits acumulats als superats i no es tindran en compte els crèdits de què s’ha matriculat en aquell curs, a l’efecte de permanència.

11. En el cas que l'estudiant no pugui matricular-se en el segon cicle per exigència del pla d’estudis, només es comptabilitzaran, a I'efecte de permanència, el nombre de crèdits de què pugui matricular-se del primer cicle i per a un curs acadèmic, però tan sols en el cas en què es matriculi de tots. En cas contrari, se li aplicarà la normativa general.

- S’entén per "exigència del pla d'estudis" els requisits de pas que els plans d'estudis puguin tenir i que impedeixen a l'alumne poder matricular-se d'assignatures de segon cicle. En aquest cas, l'alumne es veu obligat a matricular-se només d'assignatures de primer cicle i, per tant, en el supòsit que li restin un nombre de crèdits inferior a 50 per a les llicenciatures, només se li comptabilitzaran els crèdits de què es matriculi, en el benentès que ha de matricular-se de tots els que li resten.

- Si l'alumne supera els crèdits per passar a segon cicle un cop finalitzat el primer semestre, i fa ampliació de matrícula el segon semestre de crèdits de segon cicle, s’acumularan els crèdits de què s’ha matriculat en aquell curs acadèmic i se li aplicarà el mínim de crèdits computables en el cas que es matriculi de menys de 50 crèdits, llevat que l’alumne s’hagi acollit al règim especial; pot fer ampliació de matrícula al segon semestre de crèdits de segon cicle.

Anul.lació de matrícula : Supòsits, terminis i efectes

12. En els casos d’anul·lació de matrícula s'han d’aplicar, a l'efecte de permanència, les normes que tingui establertes la Junta de Govern.

Les normes establertes per la Junta de Govern són:

A) Anul·lació total de matrícula

Supòsits:

1. Malaltia greu, degudament justificada: devolució de l’import dels crèdits de què s’ha matriculat.

2. Matrícula en un altre centre de la Universitat o en altres universitats, en el cas de reassignació de plaça per preinscripció: devolució del total ingressat.

3. Interès personal de l’alumne: sense devolució per cap concepte.

Terminis

a) El termini per a l’anul·lació total és fins al 5 de desembre.

b) Les matrícules anul·lades no es comptabilitzaran posteriorment a l’efecte de permanència.

c) En el cas d’incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria (supòsit 2) i en el cas de malaltia greu (supòsit 1) d'alumnes de primer any acadèmic, si es demana reserva de plaça no caldrà tornar a fer la preinscripció.

B) Anul·lació parcial de matrícula sense devolució per cap concepte

Terminis per als alumnes de pla nou:

- assignatures de lr semestre: sol·licitud fins al 5 de desembre,

- assignatures de 2n semestre i de plans a extingir: sol·licitud fins a l'11 d'abril.

Efectes posteriors:

A l'efecte de permanència es comptabilitzaran com a mínim 50 crèdits si és una llicenciatura o bé 45 crèdits si es tracta d'una diplomatura, encara que l'alumne anul·li crèdits per sota d'aquesta quantitat, a menys que l’alumne sol·liciti acollir-se al règim especial (vegeu capítol II).

C) Anul·lació per casos greus i excepcionals

El rector, a proposta del degà corresponent i amb l'informe previ del director tècnic de gestió docent, ha de resoldre les sol·licituds d'anul·lació i els efectes posteriors.

Situació acadèmica

13. La Universitat ha d’arbitrar els mitjans necessaris perquè l'estudiant pugui conèixer en qualsevol moment, i molt especialment en el moment de la matrícula, la situació acadèmica en allò que faci referència al nombre de crèdits de què s’ha matriculat els anys anteriors, al de crèdits superats i, en general, a la seva situació acadèmica en el marc d'aquesta normativa.

Al resguard de matrícula apareixen els crèdits que ha superat, els crèdits de què s’ha matriculat, els crèdits pendents de qualificar i els crèdits necessaris per al compliment de la permanència.

CAPÍTOL II : Règim especial

14. S'estableix un règim especial de permanència per als estudiants que per motius personals o familiars o per raons de feina no estiguin en condicions de seguir el règim normal d'estudis. Per acollir-s’hi, I'estudiant, en matricular-se el segon any o anys posteriors, haurà de dirigir la sol·licitud corresponent al degà o al director del centre i justificar els motius de la seva petició.

L’estudiant que es matriculi per primera vegada no podrà acollir-se al règim especial.

15. La sol·licitud s’ haurà de resoldre en el termini de deu dies, a comptar des de la data en què es presenti. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès cap resolució, la sol·licitud s'entendrà acceptada.

16. El nombre de crèdits que preveu la norma núm. 5 serà, per als estudiants a temps parcial, el que resulti de sumar 9 al resultat de dividir el nombre de crèdits de què s’ha matriculat a partir del segon any, amb un mínim anual de 30 crèdits i un màxim de 49,5 per a les llicenciatures i 44,5 per a les diplomatures (NC), pel factor de repetició (FR), que en aquest cas serà 2.

17. El nombre de crèdits que preveu la norma núm. 6b) serà, per als estudiants a temps parcial, el que resulti de sumar 18 al resultat de dividir el nombre de crèdits de què s’han matriculat a partir del segon any, amb un mínim anual de 30 crèdits i un màxim de 49,5 per a les llicenciatures (NC), pel factor de repetició (FR), que en aquest cas serà 2.

18. Cada estudiant només tindrà dret una sola vegada a sol·licitar passar a la condició d'estudiant a temps parcial, per acollir-se al règim especial present.

Cal tenir en compte que la possibilitat de passar a règim especial només es concedirà, una sola vegada, al llarg dels estudis de què es tracti.

19. L 'estudiant a temps parcial que en qualsevol any posterior es matriculi de 50 crèdits per a les llicenciatures o 45 per a les diplomatures, o més, esdevindrà automàticament alumne a temps complet i no podrà tornar a demanar passar a la condició d'estudiant a temps parcial.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Abans de finalitzar el curs 1997-98, el Consell Social farà una avaluació del règim especial per a estudiants a temps parcial, per tal de determinar-ne la seva continuïtat o, si s’escau, la revisió.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

A aquests alumnes se’ls podrà aplicar els criteris anteriors referents al règim especial.

1a) Als estudiants que continuïn fent els estudis d’acord amb el pla d’estudis no reformat no se’ls aplicarà aquest règim de permanència, sinó el vigent anteriorment.

1) ALUMNES QUE HAN INICIAT ESTUDIS EL CURS 1992¬93

2a) Els estudiants que el curs 1992¬93 hagin iniciat els estudis amb el nou pla hauran de superar:

a) Aquest primer any acadèmic, un mínim de 6 crèdits corresponents a assignatures obligatòries.

b) A partir del curs1993¬94, el nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat a partir del curs1993¬94, amb un mínim anual de 50 crèdits per a les llicenciatures i de 45 crèdits per a les diplomatures (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
-----
FR

En cas contrari, I 'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

2) ALUMNES QUE HAGIN FET ADAPTACIÓ AL NOU PLA D'ESTUDIS

3a) Els estudiants que el curs 92¬93 hagin fet l'adaptació al nou pla d'estudis hauran de superar:

a) A partir del curs 93¬94 el nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat a partir del curs 93¬94, amb un mínim anual de 50 crèdits per a les llicenciatures i de 45 crèdits per a les diplomatures (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
-----
FR

b) Totes les assignatures adaptades es consideraran superades i els crèdits corresponents seran crèdits acumulables per a l'aplicació de la fórmula.

En cas contrari, I 'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

3) LLICENCIATURES DE NOMÉS SEGON CICLE

4a) Els estudiants que el curs 92-93 hagin iniciat els seus estudis en una llicenciatura de només segon cicle hauran de superar:

A partir del curs 93-94 el nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat a partir del curs 93¬94, amb un mínim anual de 50 crèdits (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
------
FR

En cas contrari, I'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

5a) Els estudiants que a partir del curs 93-94 facin l’ adaptació al nou pla d'estudis hauran de superar:

a) El nombre de crèdits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és a dir, obligatòria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de crèdits de què l’estudiant s’ha matriculat a partir de l'any de l'adaptació, amb un mínim anual de 50 crèdits per a les llicenciatures (NC), pel factor de repetició (FR).

NC
------
FR

b) Totes les assignatures adaptades es consideraran superades i els crèdits corresponents seran crèdits acumulables per a l'aplicació de la fórmula.

En cas contrari, I'estudiant no podrà continuar aquests estudis.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:04.03.2009