Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Normativa Imatge de diagramació
  Inici Normativa Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Normativa d'ensenyaments propis de pregrau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Aprovada per la Junta de Govern de la Universitat en la sessió de data 16 de març de 1995

La Llei orgànica 11/83, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix en l'article 28.3 que les universitats, fent ús de la seva autonomia, poden impartir ensenyaments conduents a l'obtenció de títols i diplomes que no tinguin validesa a tot el territori nacional.

L'article 116 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona recull la possibilitat que la Universitat estableixi ensenyaments específics d'interès social dins de la seva activitat normal que requereixen l'aprovació de la Junta de Govern i del Consell Social, i que condueixen a l'obtenció del corresponent TÍTOL PROPI de la Universitat, expedit a l'empara de l'article 28.3 de l'LRU, sense que tingui el caràcter oficial previst a l'art. 28.1.

Dins d'aquests ensenyaments d'interès social se'n poden distingir de dos tipus:

Ensenyaments específics amb una continuïtat estable, que exigeixen els requisits d'accés legalment establerts. Quan tinguin l'estructura, la durada i les característiques pròpies dels ensenyaments oficials homologats, conduiran al títol de GRADUAT/GRADUADA o GRADUAT/DA SUPERIOR.

En els altres casos conduiran a TITULAT/DA en l'ensenyament corresponent.

Ensenyaments d'especialització, amb un objectiu definit, dirigits a professionals directament relacionats amb l'especialitat oferta, que conduiran al títol o diploma d'EXPERT i que s'oferiran segons la demanda social existent. Els requisits d'accés, laborals, professionals, etc. s'establiran en el moment de l'aprovació.

Art. 1. Proposta

Aquests ensenyaments es podran impartir en centres de la mateixa Universitat, o bé en centres que hi estiguin adscrits, d'acord amb el Decret 298/1986, de 25 de setembre, i la resta de normativa legal aplicable.

La proposta de creació de l'ensenyament ha de ser a iniciativa de les mateixes instàncies que en el cas dels ensenyaments homologats i s'haurà de presentar a la divisió corresponent. Per tramitar-la caldrà elaborar una memòria que contingui:

a. Justificació de la seva conveniència.
b. Proposta del pla d'estudis.
c. Estudi econòmic de la seva viabilitat: possibilitats objectives de dur-lo a terme amb els recursos existents o bé de les noves necessitats que genera, tant pel que fa a infraestructura i instal·lacions com a les altres despeses de personal i funcionament. Així mateix, s'hi ha d'adjuntar una memòria econòmica, d'acord amb el procediment establert per la Universitat.
d. Proposta d'adscripció de l'ensenyament a un dels centres de la UB, amb l'informe d'aquest centre, a un centre adscrit o, excepcionalment, a una unitat orgànica nova.
e. Proposta de reglament de l'escola o centre que impartirà l'ensenyament si es crea una nova unitat orgànica, o proposta de conveni i reglament en el cas de tractar-se d'un centre adscrit.
f. Proposta de coordinació de la docència, que en el cas de graduat o graduat superior haurà de ser similar a la dels ensenyaments oficials homologats.
g. Informe dels departaments directament afectats per la seva introducció.

Art. 2. Aprovació

Correspon a la Junta de Govern i al Consell Social l'aprovació d'aquests ensenyaments, amb l'informe previ:

  • del consell de divisió
  • de la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern pel que fa al pla d'estudis
  • de la Comissió de Postgraus i Altres Ensenyaments
  • de la Comissió Econòmica de la Junta de Govern
  • de la Comissió de Reglament, si es crea una nova unitat orgànica o es tracta d'un centre adscrit.

Art. 3. Estructura

Els ensenyaments poden estructurar-se en assignatures o en crèdits. Els plans d'estudis conduents a graduat o a graduat superior hauran de tenir l'estructura dels plans d'estudis d'ensenyaments oficials homologats.

Art. 4. Accés

Per accedir als ensenyaments de titulat i graduat és requisit mínim indispensable estar en possessió del COU o de la branca d'FP2 que es correspongui amb l'ensenyament. Per accedir als ensenyaments de graduat superior caldrà haver superat les PAAU. Per accedir als ensenyaments d'expert la Junta de Govern establirà, en cada cas els requisits exigibles.

Poden accedir als diferents ensenyaments els alumnes amb estudis estrangers del nivell mínim exigit per a l'accés a cada ensenyament, amb la convalidació prèvia d'estudis oficials.

L'alumnat que estigui en possessió d'un títol estranger d'ensenyament superior podrà accedir-hi amb l'autorització del rector sense homologació prèvia, d'acord amb l'article 16.1 del RD 86/1987, de 16 de gener.

La Universitat de Barcelona podrà establir proves per a l'accés als ensenyaments per als més grans de 25 anys, que poden matricular-se a l'ensenyament del qual hagin superat les proves convocades a aquest efecte.

El nombre de places per accedir a l'ensenyament ha de ser fixat per la Junta de Govern, que pot establir la forma i el període de preinscripció, com també els criteris d'admissió a l'efecte de sol·licitud de plaça.

Art. 5. Durada

La durada mínima dels ensenyaments és d'un curs. Els ensenyaments de graduat o graduat superior tindran la durada equivalent als ensenyaments de diplomat o llicenciat, respectivament.

Art. 6. Matrícula

6.1. Límits

El nombre de crèdits de què cal matricular-se per als ensenyaments de graduat i graduat superior és l'establert per la normativa de la UB. En els altres casos, és el que s'estableixi a aquest efecte.

6.2. Import

L'import corresponent a la matrícula d'aquests ensenyaments l'ha de determinar el Consell Social, a proposta de la Junta de Govern.

6.3. Procés

La matrícula, com també la gestió de l'expedient acadèmic de l'alumne, s'ha de dur a terme directament en el centre corresponent. Per als ensenyaments conduents als títols de graduat i de graduat superior, el procés i la normativa són idèntics als dels ensenyaments oficials homologats. A la resta d'ensenyaments cal ajustar-se al que s'estableixi.

6.4. Anul·lació

Es podrà sol·licitar anul·lació de matrícula en els terminis establerts, tenint en compte la normativa aprovada per la Junta de Govern per als ensenyaments oficials homologats.

Art. 7. Actes i normativa d'exàmens, avaluació i qualificació

Finalitzat el procés de matriculació i un cop liquidada la matrícula, s'han de facilitar les actes als centres per tal que es procedeixi a la seva qualificació i custòdia. La normativa aplicable és l'establerta per als ensenyaments oficials homologats.

Art. 8. Títol

Els títols corresponents a aquests ensenyaments tenen la denominació de GRADUAT o de GRADUAT SUPERIOR si comparteixen l'estructura pròpia dels ensenyaments oficials homologats. Els títols corresponents als altres ensenyaments propis, tenen la denominació de TITULAT. Els títols o diplomes dels ensenyaments d'especialització dirigits a professionals tenen la denominació d'EXPERT.

En tots els casos, la taxa corresponent a la seva expedició ha de ser fixada pel Consell Social a proposta de la Junta de Govern.

Els títols han de ser expedits pel rector de la Universitat de Barcelona, amb la seva signatura, la del director del centre corresponent i la de la persona interessada, d'acord amb el model aprovat a aquest efecte, i registrats en el Registre Universitari de Títols Propis.

Art.9. Accés a ensenyaments de postgrau

L'alumnat en possessió del títol propi de graduat o graduat superior podrà accedir, amb l'acceptació i el compliment previs dels requisits del programa corresponent, als programes de postgrau organitzats per la Universitat de Barcelona, ja que a aquest efecte es considera com una titulació universitària equivalent.

Art. 10. Adaptacions i convalidacions

Els estudis conduents als títols de graduat i graduat superior es regeixen per la normativa acadèmica i econòmica relativa a adaptacions i convalidacions establerta per als ensenyaments oficials homologats que s'imparteixen en centres propis o adscrits a la Universitat de Barcelona.

Art. 11. Permanència

La normativa de permanència aprovada per als ensenyaments oficials homologats impartits per la Universitat de Barcelona és aplicable als ensenyaments conduents a títols de graduat i graduat superior.

Art. 12. Règim Econòmic

Els ingressos corresponents a aquests ensenyaments s'han d'integrar al pressupost general de la Universitat, la qual n'ha de determinar la distribució corresponent, d'acord amb la memòria econòmica aprovada. Els centres adscrits han d'abonar a la Universitat els percentatges que s'estableixin.

Art. 13 Professorat

La docència del professorat es regeix per la normativa acadèmica de la Universitat de Barcelona.

Art. 14. Organització docent

L'organització docent s'ha d'adaptar a l'estructura general de la Universitat. En tot cas hi ha d'haver un cap d'estudis o responsable de l'ensenyament.

Art. 15. Ensenyaments propis interuniversitaris

Els ensenyaments propis compartits amb altres universitats es regeixen per aquesta normativa, o bé per la normativa específica que es fixi en la proposta d'ensenyaments, sense perjudici de la seva aprovació en els termes previstos als Estatuts de la Universitat de Barcelona.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els ensenyaments existents prèviament a l'aprovació d'aquesta normativa s'hi hauran d'adaptar en un termini que coincideixi amb la durada de l'ensenyament, a comptar des de l'1 d'octubre de 1995.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:03.12.2007