Escriure (correctament) per al web

TítolEscriure (correctament) per al web
Tipus de publicacióMagazine Article
Year of Publication2004
AutorsCentelles M
Magazinecreative commons
ISSN1575-5886
Paraules clauusability, web, web sites design
Resum

The article presents the requirements of written text to be read on the web, as well as the general recommendations for editing text aimed at facilitating its reading. After introducing the overview of reading of written text, techniques, and strategies, the author turns to factors that condition reading on the web, as well as other specifics. Based on these elements, a series of recommendations is offered for good practices for writing correctly for the web, organised by the three basic components of written text: style or tone, structure, and presentation (orthographic and typographic corrections). Also introduced are tools that can be useful for improving text editing in a corporate environment
Es presenten els requeriments d'escriptura que imposa la lectura de textos al web i les recomanacions generals per a la redacció orientada a facilitar-ne la lectura. Després d'introduir el marc general de la lectura del text escrit, les tècniques i estratègies, s'exposen els condicionants i les especificitats de la lectura en el web. A partir d'aquests elements, es presenten una sèrie de recomanacions de bones pràctiques per a la correcta redacció al web, que s'organitzen segons els tres components bàsics del text escrit: l'estil o to, l'estructura i la presentació (correcció ortogràfica i tipogràfica). També s'introdueixen unes eines que poden ser útils per a la millora de la redacció de textos en un entorn corporatiu
Se presentan las exigencias de escritura impuestas por la lectura de textos en páginas web y las recomendaciones generales de redacción de cara a facilitar la lectura. Después de introducir el marco general de la lectura del texto escrito, las técnicas y las estrategias, se exponen los condicionantes y especificidades de la lectura de páginas web. A partir de estos elementos se hacen una serie de recomendaciones de buenas prácticas para una correcta redacción de páginas web que se organizan según los tres componentes básicos del texto escrito: el estilo o tono, la estructura y la presentación (corrección ortográfica y tipográfica). También se ofrecen recursos que pueden resultar útiles para mejorar la redacción de textos en un entorno cooperativo.

URLhttp://hdl.handle.net/2445/8910

Darrers articles