Avaluació de l’accessibilitat del web dels parcs naturals de la diputació de Barcelona

Responsable: 

Mireia Ribera Turró

Durada: 2014 - 2016

Total de membres: 3 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Rubén Alcaraz Martínez

Andrea Sabaté

Aina Borràs

Objectius:

L’objectiu principal del projecte consisteix en realitzar una avaluació i posterior correcció dels problemes d’accessibilitat d’un lloc web.

Els objectius específics han estat:

Objectiu 1: Avaluar el flux de treball i determinar una mostra.

Objectiu 2: Auditar la mostra i realitzar una revisió experta del lloc web i dels PDF.

Objectiu 3: Elaborar un proposta inicial de solucions i implementar mesures correctives.

Descripció:

Es presenta l'experiència d’avaluació de l'accessibilitat digital de la subseu dedicada a l’accessibilitat del web dels Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La metodologia va consistir en una primera identificació dels fluxos de treball dels implicats i en la identificació d’una mostra per avaluar a partir de criteris de representativitat i importància relativa. Posteriorment, es va realitzar una avaluació experta tant dels continguts web com dels documents PDF, es van dissenyar tres tasques representatives i claus al web, i es va realitzar un recorregut cognitiu multidispositiu per a experts. El resultat de l’avaluació va permetre identificar mancances d'accessibilitat al web estudiat amb orígens diversos, com el propi gestor de continguts, les plantilles definides o el desconeixement de l’equip web i els proveïdors de contingut de les normatives d'accessibilitat. Per últim es va elaborar una proposta inicial de solucions juntament amb unes guies temàtiques per a la correcció dels errors d’accessibilitat detectats. Es va realitzar un informe descriptiu dels canvis introduïts i la seva motivació.

Resultats:

Un cop avaluat el flux de treball, es va determinar una mostra que recull tots els tipus de continguts presents al lloc web (notícies, articles, fitxes,...), així com tots els elements interactius presents (ginys, formularis, mapes digitals, ...).

Tot seguit, es van realitzar dues revisions: la WCAG-EM i la revisió experta basada en la tècnica del recorregut cognitiu amb l’ús de les persones i escenaris. Els resultats de l’avaluació van posar de manifest problemes d’accessibilitat al web objecte d’estudi. Els orígens d’aquests errors van ser diversos i afecten els quatre principis fonamentals de l’accessibilitat web pel que fa al contingut i les funcionalitats disponibles: perceptible, utilitzable, entenedor i robust. Entre les principals causes de les problemàtiques detectades, destaquen tres orígens diferents:

• Les plantilles del sistema de gestió de continguts que determinen tant la informació i els camps que els autors de contingut poden consignar, com la sortida d’aquest contingut en format HTML.

• El desconeixement a fons de les normatives d’accessibilitat per part dels autors del contingut. Per exemple, no hi havia un bon ús d’etiquetes en alguns camps dels formularis, l’ús de textos alternatius poc descriptius per determinar imatges, o la redacció de textos àncora per als enllaços que no descriuen la finalitat de l’enllaç.

• La manca de criteris d’accessibilitat inclosos de forma explícita en els plecs de requeriments als proveïdors.

Finalment, trobarem un conjunt de guies per a cada tipus de contingut, per tal de facilitar la correcció dels errors detectats en l’avaluació per part de l’equip tècnic del web dels Parcs Naturals.

 
 

Darrers articles