Laboratori de pràctiques de preservació digital

Responsable: 

Miquel Térmens Graells

Durada: 2012 - 2013

Total de membres: 7 membres

Llistat de membres d'Adaptabit que hi han participat:

Mireia Ribera Turró

Miquel Centelles Velilla

Objectius:

El PID2012 vol continuar i completar els objectius marcats en el PID2011 i ampliar-los a les pràctiques amb maquinari. Més concretament:

Acabar els manuals pendents de programari Windows.

Ampliar els manuals de programari Windows amb programari Linux.

Ampliar el dipòsit d'exercicis de pràctiques d'alumnes o de demostració del professor.

Configurar màquines virtuals (amb VirtualBox o similar) amb el programari llest per al seu ús pels professors i alumnes.

Instal·lar, provar i documentar l'ús de maquinari d'anàlisi forense i de seguretat informàtica.

Preparar exercicis de recuperació de disquets antics.

Promoure l'ús de programari lliure.

Descripció:

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació ha incorporat a tots els seus ensenyaments els coneixements sobre preservació de documents digitals. Això s'ha fet en assignatures troncals, en optatives i ja ha estat tema de Treballs de Fi de Màster (TFM). L'evolució del mercat fa preveure que aquest tipus de coneixements seran cada cop més importants i que els alumnes d'aquest centre els hauran de dominar.

Aquest coneixements exigeixen ser impartits amb una part important de pràctiques de laboratori d'informàtica, sigui per comprovar els coneixements teòrics, sigui per aplicar metodologies de treball, etc. El problema està en que pot ser complicat l'ús del programari i maquinari relacionat i això alenteix de forma considerable el desenvolupament de les pràctiques. El projecte vol facilitar el treball dels docents i dels alumnes proporcionant-los uns manuals i uns procediments de treball provats i entenedors que facilitin l'autonomia de l'alumne. A mig termini se situa l'objectiu de que un nombre important de pràctiques es puguin desenvolupar de forma no presencial per l'alumne i que aquest pugui créixer en el seu desenvolupament personal segons les pròpies capacitats.

El projecte desenvoluparà manuals d'instal·lació i ús, exercicis pràctics, set de fitxers de proves per als alumnes i procediments de treball, en alguns casos per als professors i en altres per als alumnes.

 

Resultats:

Els resultats aconseguit han estat:

1. Una guia general metodològica i dels materials docents disponibles al Laboratori. A disposició del professorat.

2. Un manual d'instal·lació de cada programari escollit. Incorpora una breu guia d'ús. A disposició del professorat i l'alumnat.

3. Creació d'un banc de fitxers per ser treballats a les pràctiques. Aquests fitxers seran lliures de drets, estaran testejats i es disposarà d'un registre dels resultats/característiques a esperar. A disposició del professorat.

4. Creació d'un conjunt d'exercicis de pràctiques d'alumnes o de demostració pel professor, a nivell de programari o de funcions dins del model OAIS de preservació (norma ISO 14721:2003). A disposició del professorat.

A nivell educatiu s'ha assolit:

1. Millora en l'autonomia dels alumnes per assolir els objectius curriculars.

2. Elevació del nivell dels aprenentatges assolits.

3. Dedicació del professorat a resoldre dubtes avançats, un cop resolts els més trivials gràcies a les guies elaborades.

 

Darrers articles