Campus multimodal: pilotatge del suport de la veu en la lectura

Responsable: 

Mireia Ribera Turró i Rosa M. Satorras Fioretti

Total de membres: 18

Llistat de membres d'Adaptabit:

Miquel Centelles Velilla

Marina Salse Rovira

Bruno Splendiani

Objectius:

Es  planteja el pilotatge de dues eines de suport a la lectura amb veu. Les eines proposades incorporen, a més del suport de veu,  eines de ressaltat del text, solucions auxiliars per a la creació d’esquemes, mapes conceptuals i resums, així com eines per la compilació eficient de dades de recerca amb suport per a les cites. La primera d’aquestes eines, Read-Speaker, actua durant la consulta en web per als continguts generals del campus virtual en qualsevol entorn, sense requerir cap instal·lació per part de l’usuari; la segona, ClaroRead, cal instal·lar-la a l’ordinador de l’estudiant i està més especialitzada en la lectura de documents, esquemes, mapes conceptuals i suport per a les cites. Ambdues eines ofereixen suport per a les llengües catalana, castellana, francesa i anglesa.

Els resultants de transferència i científics que es pretenien eren:

• Experiència tècnica en la instal·lació i configuració de les dues eines i en el seu encaix amb Moodle.

• Dades d’ús i de satisfacció de les dues eines objectiu del pilotatge

• Opinions i experiències dels usuaris pilot per orientar una futura implementació en producció de les eines avaluades.

Es volia constatar que les eines suposaven beneficis directes pels diferents col·lectius, com ara:

• Alumnes en general: Millor comprensió dels missatges escrits, fins i tot en llengües estrangeres o no vernacles.

• Alumnes en general: Més flexibilitat de consulta del campus en contextos de mobilitat

• Alumnes amb dislèxia i TDAH: Comprensió lectora de textos escrits i major concentració en la lectura

• Alumnes amb baixa visió: Eines complementàries àudio pels textos escrits.

• Alumnes nouvinguts: Lectura fonètica correcta dels textos escrits.

• Professorat: Major impacte de les comunicacions fetes i dels documents compartits

• Professorat i alumnat: Possibilitat de treballar amb metodologies complementàries com esquemes o altres.

• Professorat i alumnat: Aprenentatge superior d’anglès pronunciat, sense haver-hi de posar un esforç addicional.

• Administradors de campus: Demostrar que la instal·lació pilot és senzilla i establir uns paràmetres per una instal·lació acurada I sense incidents al campus de la UB.

Descripció:

Cada cop més sovint la informació es presenta en suport digital i en una gran varietat de formats (els més comuns PDF, formats de diapositives y de processadors de text). En l’àmbit universitari, a més, molts centres han implantat plataformes d’e-learning a partir de les quals es fan les activitats, s’envien treballs i es generen debats a les assignatures. Aquestes plataformes, organitzades per assignatures, es converteixen aviat en immensos repositoris documentals.

Els estudiants (i també els professors o personal d’administració i serveis) amb necessitats especials de lectoescriptura poden tenir problemes per accedir als continguts ubicats en aquestes plataformes. Quan parlem de problemes d’accessibilitat no només estem parlant d’estudiants amb una discapacitat reconeguda, sinó també d’una persona amb vista cansada, d’edat superior als 40 anys, o una que consulta la plataforma virtual d’aprenentatge des d’un smartphone.

Per donar suport a les tasques de lectoescriptura han aparegut diversos programes que intenten millorar la accessibilitat a la informació en format electrònic. Alguns s’ofereixen com a servei web, com és el cas de ReadSpeaker, i altres com a programa en local, com és el cas de ClaroRead.

Amb el projecte Campus Multimodal, s’ha volgut observar el comportament d’alumnes de diferents ensenyaments davant un programa orientat a l’accessibilitat, veure’n quina percepció en tenien i quines fortaleses i febleses es podien arribar a determinar per tal de valorar una possible integració d’eines de suport de lectura al campus virtual de la UB.  

Es va realitzar una prova pilot d’oferir els dos programes a grups de primer curs dels Graus de Dret, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques i de l’Administració i Relacions Laborals dins l’assignatura Tècniques de treball i de comunicació. Es tracta d’una assignatura que s’imparteix en tots aquests graus, de forma obligatòria i com a part de la formació bàsica de l’alumne.

ReadSpeaker es va instal·lar al Campus Virtual d’Innovació Docent, dins l’espai de l’esmentada assignatura, de forma que els alumnes podien fer-ne ús de forma senzilla per a la informació web que hi havia penjada, i en una fase avançada també en 4 dels documents PDF que hi havia penjats. ClaroRead es va oferir en descarrega gratuïta en tots els grups amb la clau corresponent.

Resultats:

• Els nostres estudiants tenen un conjunt significatiu de problemes diagnosticats de que afecten de manera provada a la comprensió lectora (35,20%). A més, entre els que no tenen cap diagnòstic, en tenim un important nombre que confessa tenir algun problema que li dificulta l’estudi o la lectura.

• Els nostres professors, tot i que manifesten formalment que tenen interès d’ajudar a les persones amb especials dificultats, realment no s’impliquen en aquesta tasca si això els suposa més feina o dedicació.

• La tecnologia ofereix solucions tècnica i econòmicament viables per oferir un suport de veu en els materials docents.

• El suport multimodal és percebut com una ajuda per un nombre significatiu d’estudiants, i en especial per aquells que presenten alguna dificultat en la lecto-escriptura.

• ReadSpeaker i ClaroRead són programes que podrien cobrir molt bé tant els dèficits de la nostra web i campus virtual com de l’aprenentatge dels nostres estudiants quan han de realitzar el seu treball dirigit.

• Tenint en compte que tant la llei espanyola vigent com les tendències internacionals empenyen a la creació d’una universitat inclusiva, i que les universitats més destacades del món ofereixen ja accessibilitat virtual en els seus campus, creiem que és urgent que la Universitat de Barcelona iniciï el seu camí en aquest sentit per tenir un lideratge en la docència presencial, semipresencial i virtual; i que aquest camí no pot basar-se en voluntarismes i accions puntuals.

• Una institució com la Universitat de Barcelona hauria de tenir estratègies i recursos propis suficients per ajudar en la comprensió lectora a un nombre tant elevat del seu alumnat que manifesta tenir problemes en aquest àmbit.

 

 

SlideShare

SlideShare del projecte campus multimodal: pilotatge del suport de la veu en la lectura

 

Darrers articles