Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat decisori de l’Agència.

Està format pels membres següents:

 • el rector, o la persona en la qual delegui, que exerceix les funcions de presidència
 • el vicerector adjunt al rector
 • el director de l’Agència,
 • un vicerector o una vicerectora competent en l’àmbit acadèmic-docent.
 • un vicerector o una vicerectora competent en l’àmbit de recerca
 • el vicerector d’economia
 • el secretari general
 • el o la gerent
 • un representant del Consell Social, nomenat pel president del Consell Social
 • un representant de cadascun dels centres de la Universitat de Barcelona, nomenat pel Deganat o la Direcció
 • el director/a de l'Institut de Ciències de l'Educació
 • els directors/es de les altres Agències creades o que es puguin crear
 • fins a un màxim de vuit membres de les entitats del Grup UB, nomenats pel Rectorat
 • un/a estudiant
 • un representant del Personal d’Administració i Serveis

Actuarà com a secretari del Consell de Direcció un/a coordinador/a dels Serveis de l’Agència, nomenat pel Director/a

Són funcions del consell de direcció:

 • Impulsar la generació de noves polítiques en matèria acadèmic-docent, de recerca i organitzativa, com també coordinar les interaccions entre aquestes.
 • Estudiar les activitats que ha de dur a terme l’Agència i aprovar-les.
 • Establir criteris i directrius per gestionar la qualitat interna.
 • Desenvolupar les tasques d’avaluació que hagi de dur a terme i coordinar-les.
 • Potenciar en la comunitat universitària el foment de la cultura de qualitat.

El consell de direcció es reuneix, com a mínim, dues vegades l’any.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional