Consell Permanent

És l’òrgan col·legiat executiu i està constituït pels membres següents:

 • El Vicerector adjunt al rector que exerceix com a President per delegació del Rector que actuarà com a president.
 • El director o la directora de l’Agència.
 • Un vicerector o una vicerectora competent en l’àmbit acadèmic-docent.
 • Un vicerector o una vicerectora competent en l’àmbit de recerca.
 • El o la gerent o persona en qui delegui.
 • El o la representant del Consell Social en el consell de direcció
 • Un representant dels centres de la universitat, elegit entre les persones que representen a aquests centres dins el consell de direcció.
 • El o la representant del PAS en el consell de direcció,
 • El o la estudiant en el consell de direcció
 • Un representant de les entitats del Grup UB, elegit entre les persones que representin el Grup UB dins el consell de direcció

Actua com a secretari o secretària la persona elegida pel director o directora de l’Agència.

Són funcions de la Comissió permanent:

 • Analitzar els processos en que participi l’ Agència.
 • Preparar els Consells de Direcció, informant sobre les propostes a presentar.
 • Fer el seguiment de les propostes anuals en el Pla d’actuació de l’Agència
 • I totes les que li delegui el Consell de Direcció.

La Comissió permanent es reuneix cada dos mesos.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional