Direcció de la Agència

El director o la directora és nomenat pel rector o la rectora entre el personal acadèmic.

Són funcions del director o la directora:

  • Representar l’Agència i actuar en nom seu.
  • Dirigir les activitats de l’Agència i coordinar-les.
  • Encarregar-se de les relacions amb el Rectorat, la Gerència i el Consell Social.
  • Relacionar-se amb les entitats del Grup UB implicades en les funcions de l’Agència, participant, quan escaigui, en els seus òrgans de govern.
  • Encarregar-se de les relacions externes de l’Agència.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional