AQU Catalunya actualitza la guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster

dijous, 2 febrer, 2017

AQU Catalunya ha procedit a revisar moltes de les guies d’avaluació en els darrers mesos amb l’objectiu d’adequar-les als nous European Standandards and Guidelines (2015), a la Llei 15/2015 d’AQU Catalunya, i a les normatives estatals que han aparegut en els darrers anys.

Han aprofitat l’ocasió també, per modificar els errors que s’havien detectat i canvis molt puntuals en el procés d’avaluació, d’acord amb el que a la pràctica s’estava portant a terme, com per exemple els que afecten la introducció de la Comissió d’apel·lacions en el procés.   També s’ha homogeneïtzat l’estructura. Així, a partir d’ara, totes tenen clarament diferenciats els apartats següents:

  • Introducció (Objectius i marc normatiu)
  • Organització i planificació (Comissions d’avaluació, procés d’avaluació, recurs)
  • Dimensions i estàndards d’avaluació
  • Resultats de l’avaluació (informe final, segells i certificats, efectes de l’avaluació)
  • Seguiment i millora continuada.

Les guies revisades són les següents:

Concretament les guies que s’han modificat, i que va aprovar ahir la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, són les següents:

1.     Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster

2.     Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat

3.     Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster

4.     Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat

5.     Guia per a l’avaluació de les dimensions addicionals en l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster

6.     Guia per a l’avaluació dels centres que ofereixen titulacions estrangeres a Catalunya

7.       Guia per a l’avaluació de la qualitat internacional de l’educació superior

8.     Guia per a l’avaluació de l’activitat de recerca dels departaments

9.     Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat

10.   Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster

En el cas de la guia de seguiment de graus i màsters, s’ha inclòs un nou apartat 4.3 “Efecte del seguiment”.  En aquest nou apartat s’especifica que, en aquells casos en què s’elabori l’informe de seguiment d’una titulació perquè alguna dimensió o tota la titulació està “acreditada amb condicions”, adjuntant un enllaç a les evidències que confirmen el canvi portat a terme per complir la condició, les comissions d’avaluació podrien modificar l’avaluació de l’estàndard concret. D’aquesta forma es donaria la condició com a superada i, per tant, es modificaria la informació publicada al portal EUC. Així no caldrà esperar al nou procés d’acreditació per tal de millorar el resultat de l’avaluació.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional