El Servei de Qualitat de la Recerca aconsegueix una nova certificació de qualitat per al grup UB

dijous, 28 novembre, 2013

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona ha obtingut el certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a la realització d’estudis toxicològics i ecotoxicològics amb medicaments d’ús humà i veterinari, cosmètics i productes sanitaris. Això ha estat possible gràcies a l’acord de qualitat subscrit entre la UB i el PCB, mitjançant el qual el Servei de Qualitat de la Recerca (SQR) de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB ha assessorat UTOX en tot el procés d’implementació de les BPL i en l’obtenció del corresponent certificat, essent també el responsable de l’aplicació del Programa de Garantia de Qualitat i de l’arxiu de la documentació i els materials de cadascun dels estudis que realitza UTOX complint els principis de les BPL.

Així mateix, la Unitat d’Experimentació Animal de la Facultat de Farmàcia, que pertany als Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB), i que disposa d’una certificació de qualitat ISO 9001, aporta una altra part essencial de la certificació BPL de la UTOX, amb les instal·lacions per a l’allotjament dels conills utilitzats en estudis toxicològics.

El Servei de Qualitat de la Recerca té com a funció principal donar suport als grups de recerca i estructures de suport a la recerca en els processos d’implantació, reconeixement formal i manteniment de sistemes de gestió de la qualitat. Actualment el SQR participa de manera activa en sistemes de qualitat de grups de recerca (Grup de Virus Entèrics, Metabolisme Lipídic-LPL, Laboratori de Radiologia Ambiental, Unitat de Biofarmàcia i Farmacocinètica), així com als CCiTUB. Aquesta nova col·laboració li ha permès ampliar el seu espectre d’actuació a altres entitats del grup UB, amb resultats altament satisfactoris.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional