Introducció

 

FUNCIONS

Són funcions d’aquest servei:

  • Promoure la implantació i el manteniment de sistemes de gestió de la qualitat en els grups de recerca que duen a terme transferència de resultats (bones pràctiques de laboratori, ISO9001, ISO17025, etc.), i donar-hi suport.
  • Dur a terme inspeccions i auditories per verificar el grau d’implantació als laboratoris dels sistemes de gestió de la qualitat.
  • Donar suport als laboratoris de recerca de la UB per garantir la traçabilitat en el Sistema Internacional d’Unitats de mesures proporcionades per equips d’ús comú.
  • Difondre el Codi de bones pràctiques en recerca de la UB i fer-ne el seguiment.
  • Dissenyar un model d’avaluació dels instituts de recerca propis de la UB i desenvolupar-lo.
  • Donar suport a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als laboratoris docents.
  • Avaluar els programes de doctorat i suport per obtenir mencions d’excel·lència i fer-ne el seguiment.
  • Col·laborar amb el GAPER quan calgui des de l’Àrea de Recerca.

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional