Màster de Matemàtica Avançada

Seguiment

En aquest apartat trobareu, d’una banda, els informes de seguiment de les titulacions oficials ja verificades que s’han de fer i presentar cada any, i, en el cas que els informes hagin estat avaluats per l’AQU Catalunya, l’informe d’avaluació corresponent. D’altra banda, també trobareu un conjunt d’indicadors i de dades quantitatives que reflecteixen el desenvolupament ordinari de les titulacions, així com unes guies elaborades partint dels instruments previstos en el SAIQU, que han de permetre fer una anàlisi valorativa del funcionament de l’ensenyament. En aquest apartat també podeu disposar de les plantilles d’informes elaborats per l’Agència amb l’objectiu d’afavorir l’elaboració dels informes de seguiment anuals.

Verificació

Memòria verifica: 

Acreditació

Més informació

Universitat de Barcelona
Agència de Polítiques i de Qualitat

Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Graus i màsters: 93 403 11 11

email: agenciaqualitat@ub.edu

Planol de situació

Dos Campus d'Excel·lència Internacional