La gestió del sòl sense llaurada, amb sembra directa (NT), té molts avantatges, però es poden produir problemes potencials com l’acidificació subterrània, sòls superficials hidròfugs, estratificació de nutrients, algunes plagues i malalties transmeses pel sòl, com llimacs o nematodes, i es poden produir males herbes resistents als herbicides. La llaurada estratègica (ST, una aplicació puntual i oportuna de la llaurada) es pot utilitzar per pal·liar algunes d’aquestes limitacions. Tanmateix, no està clar si els beneficis compensen els efectes negatius de la llaurada.

El nostre equip ha implementat un estudi pilot per provar els efectes de la llaurada estratègica sobre la humitat del sòl i el rendiment dels cultius en un camp d’ordi situat a Rubió (Catalunya), comparant sembra directa amb una llaurada estratègica amb grada ràpida abans de la sembra. Hem estat avaluant els efectes a curt termini sobre la captura i emmagatzematge d’aigua del sòl a diferents profunditats del sòl, així com l’establiment de cultius i el control de males herbes.

Els primers resultats indiquen que la llaurada estratègica té un efecte negatiu immediat sobre el contingut d’aigua del sòl de les capes superiors del sòl, però les diferències tendeixen a desaparèixer amb el pas del temps. L’establiment de cultius hivernals va ser significativament més alt en NT que en ST, però no es va observar cap diferència en la densitat de males herbes.

Al llarg del projecte esperem millorar la nostra comprensió dels efectes de la llaurada estratègica, i comprovar, si malgrat les diferències inicials, aquest sistema de gestió pot superar algunes de les limitacions esmentades.

Trobareu la informació completa, amb anglès, en el següent enllaç de la web del projecte ConServeTerra.