LA XARXA NATURA 2000 I L’ÀLIGA PERDIGUERA


La Xarxa Natura 2000 és una iniciativa de la Unió Europea per crear una xarxa d’espais naturals que garanteixi la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats i de les espècies de fauna i flora salvatge, dins del marc d’un desenvolupament sostenible. La Xarxa està formada per dos tipus de zones diferents: Llocs d’Importància Comunitària (LIC), que s’incorporen a les Zones d’Especial Conservació (ZEC) establertes d’acord amb la Directiva Hàbitat de la Unió Europea, i les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), establertes a partir de la Directiva Aus. En el cas de l’estat espanyol les Comunitats Autònomes són les responsables de la designació i la gestió de LICs i ZEPAs.

Des de començaments del més de març es pot trobar al DOGC 4337 de 7/03/2005, pàg. 5226, la resolució del consell executiu de la Generalitat sobre la designació de les àrees que s’inclouen a la Xarxa Natura 2000. Aquesta proposta arriba amb més d’un any de retard, motiu pel qual la Unió Europea va sancionar el Govern de Catalunya. La seva aparició no ha estat gaire ben rebuda, curiosament ni per part del sector agrari que creu que pot interferir amb les activitats agrícoles i ramaderes, ni tampoc des del món naturalista i ecologista que la consideren una proposta de mínims.

El sentiment de rebuig que sol despertar la Xarxa Natura 2000 en el món rural, especialment en determinades comarques de la plana de Lleida, és producte d’una estratègia informativa deficient per part de les administracions responsables d’explicar el projecte a la ciutadania. Això fa que existeixi un total desconeixement de les possibilitats que ofereix aquesta figura legal. La inclusió d’una àrea a la Xarxa Natura 2000 no suposa la pèrdua de la titularitat dels terrenys i en molts casos promou activitats agràries, ramaderes, forestals i una explotació cinegètica regulada. A més permet obtenir diversos fons de finançament de la Unió Europea per compatibilitzar la conservació de la biodiversitat  amb un desenvolupament rural sostenible i beneficiós per la població. Aquests aspectes positius han quedat demostrats en altres comunitats autònomes on des de fa anys ja s’estan aplicant plans de gestió i desenvolupament en espais LIC o ZEPA. Per a més informació general sobre la Xarxa Natura i exemples reals de la seva aplicació en la gestió podeu consultar la web http://www.natura2000benefits.org.

L’àrea de distribució de l’àliga perdiguera, com a espècie especialment amenaçada dins del marc de la Unió Europea, ha estat un dels principals paràmetres emprats a l’hora de designar les ZEPAs de l’àmbit dels hàbitats mediterranis de Catalunya. Des de l’Equip de Biologia de la Conservació - Àguila Perdiguera hem detectat dèficits importants en les ZEPAs designades, tant al document aprovat pel Consell Executiu com a la nova proposta d’ampliació.  Pel que fa a l’àguila perdiguera, les ZEPAs proposades s’han limitat a resseguir els límits dels PEINs i espais protegits ja existents, incloent de manera perifèrica els nius, però deixant fora la majoria de les seves àrees de campeig i cacera. Això fa que rarament s’inclogui espai suficient dels seus territoris per a garantir que la conservació de les àligues sigui del tot viable.

Des de fa tres anys l’Equip de Biologia de la Conservació - Àliga Perdiguera realitza el radioseguiment de diverses parelles d’àliga perdiguera a les províncies de Barcelona i Tarragona. Les dades obtingudes han permès obtenir molta informació sobre l’extensió dels territoris, les àrees i tipus d’hàbitats que seleccionen les àligues. Aquesta informació ha estat lliurada a les administracions per tal que sigui emprada per a la conservació de les àligues. Malauradament, s’ha pogut constatar que no ha estat tinguda en compte en la delimitació de les ZEPAs per la Xarxa Natura 2000.

Per a més informació sobre la proposta de Xarxa Natura 2000 de Catalunya podeu consultar les següents pàgines web:

http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/sala_de_premsa/notes/NP_xarxa_natura_2000.jsp

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/participacio_publica/ampliacio_natura-2000.jsp

Als mapes que es poden descarregar s’indiquen els espais d’ampliació i modificació però no hi són les ZEPAs aprovades el març (DOGC núm. 4337). Qui hi vulgui presentar al·legacions te encara de temps fins al 25 d’abril.