Presentació oficial d'un nou pla de correcció de l'electrocució a la província de Barcelona

El dia 19 d’abril es presentarà oficialment el PLA DE CORRECCIÓ DE L’ELECTROCUCIÓ D’AUS AL PARC NATURAL DEL MONTSENY I ÀREA D’INFLUÈNCIA. Aquest pla és fruit del conveni de col·laboració d’una durada total de 3 anys (2005 – 2007), signat per la Diputació de Barcelona, Estabanell y Pahisa Energia, SA, la Universitat de Barcelona i la Fundació Miquel Torres, per a l’aplicació de mesures antielectrocució per a les aus en línies elèctriques en l’àmbit del Parc Natural del Montseny i àrees d’influència del Vallès Oriental i Osona.

La principal virtut d’aquest conveni és la complementarietat i potenciació mútua de les tasques de cadascun dels organismes participants. La Diputació de Barcelona encarrega i finança els estudis de detecció dels suports perillosos per a les aus i dóna el suport administratiu i tècnic en els espais protegits que gestiona. La Universitat de Barcelona realitza les tasques de cartografia de suports elèctrics sobre el terreny, aplica els models de predicció de perillositat per a les aus que ha desenvolupat, assessora l’empresa elèctrica i avalua les correccions realitzades. Estabanell y Pahisa Energia, SA contribueix a desenvolupar mesures tècniques de correcció adequades i s’encarrega d’aplicar-les als suports elèctrics d’alt risc per a les aus. Finalment la Fundació Miquel Torres dóna suport als programes de seguiment d’espècies amenaçades, en especial l’àliga perdiguera, i contribueix a la divulgació de les tasques de conservació realitzades.

En aquest acte es presentaran els resultats obtinguts durant el primer any de conveni (2005) en l’estudi de detecció dels suports que comporten un major risc d’electrocució per a les aus, realitzat per l’Equip de Biologia de la Conservació- Àliga Perdiguera de la Universitat de Barcelona. També es donarà a conèixer el pla de treball establert per portar a terme les accions de correcció dels suports considerats perillosos per a les aus, prioritzant en especial aquelles àrees amb espècies més sensibles, com ara l’àliga perdiguera.

A la roda de premsa convocada a la seu de l’empresa Estabanell y Pahisa Energia, SA (c/ Rec, 28, de Granollers) hi assistiran els senyors Josep Mayoral i Artigas, diputat president de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Marçal Pastor i Anglada, vice-rector de Recerca de la Universitat de Barcelona, Francesc Estabanell i Raventós, administrador de la companyia Estabanell y Pahisa Energia, SA i Ángel de la Rubia Pérez, gerent de la Fundació Miquel Torres.