Balanç de la correcció de suports elèctrics perillosos per a les aus a la província de Barcelona

Durant l'any 2008, l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona (EBCAP) ha dut a terme una valoració global de les correccions realitzades en els últims 7 anys en una àrea pilot d'uns 2.000 km2 situada al sector prelitoral de la província de Barcelona, el qual inclou 3 territoris d'àliga perdiguera en els que es coneixien diversos casos d'electrocució d'exemplars adults. En els estudis previs realitzats per l’EBCAP en aquesta zona, s'havien catalogat i calculat el risc d'electrocució d'un total de 17.804 suports elèctrics. Aquesta informació va permetre prioritzar les tasques de correcció en aquells suports amb major risc d'electrocució per a les aus.

Des de novembre de 2001, han estat intervinguts un total de 1.157 suports perillosos per a les aus pertanyents a 3 de les companyies elèctriques que operen a la província (FECSA-ENDESA, Electra Caldense, SA i Estabanell y Pahisa Energía, SA). L'avaluació de totes les correccions ha permès establir quines mesures correctores han funcionat de manera més efectiva al camp. Els resultats obtinguts han constatat que el nombre de correccions realitzades actualment ja ha reduït de manera significativa els casos de mortalitat per electrocució detectats a la zona. A més, en els últims 5 anys no s'ha registrat cap cas nou d'electrocució entre els exemplars d'àliga perdiguera que nidifiquen als territoris inclosos a l'àrea de treball. Els resultats positius obtinguts posen de manifest la necessitat de finalitzar les accions de correcció a l'àrea actual i d'estendre-les també a altres zones de Catalunya importants per a l'àliga perdiguera.

La realització d'aquest projecte ha estat possible gràcies als convenis de col•laboració entre la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Fundació Miquel Torres i les 3 companyies elèctriques anteriorment citades. Els resultats preliminars del projecte van ser presentats el passat 3 de desembre en el II Curs sobre línies elèctriques i protecció de l'avifauna, organitzat pel projecte Life de Conservació i Gestió de l’Àliga Perdiguera de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Comunitat de Múrcia.
(www.carm.es/siga/europa/life8602/accion.htm).