Amenaces sobre l'hàbitat

(Foto: Joan Real)

(Foto: Albert Tintó)

 

Els territoris de les parelles adultes o les àrees de dispersió pateixen alteracions derivades de l’activitat humana, que dificulten o acaben impossibilitant la presència de les àligues. 

Si aquests canvis són puntuals i de caire reversible, originen únicament el fracàs de les tasques reproductores durant una temporada de cria, però si són greus i de caire irreversible, poden afectar la supervivència de les àligues, induint així l'abandonament definitiu dels territoris.

Aquestes alteracions són conseqüència d'una planificació territorial insostenible. La implantació de grans infraestructures (carreteres, pedreres, parcs eòlics, etc.), la substitució del sòl agrícola per industrial o residencial, la desaparició dels usos tradicionals per a la gestió agrícola i forestal i una planificació cinegètica inadequada han fet disminuir la presència d'hàbitats favorables de nidificació i cacera i l'abundància de les preses principals de les àligues.

Els canvis en els hàbitats i territoris sovint impliquen que altres espècies competidores de l'àliga perdiguera però més tolerants a aquestes alteracions, puguin ocupar els seus territoris i competir-hi, esdevenint un factor afegit de pressió.

Desaparició dels usos tradicionals

Planificació cinegètica inadecuada

Impacte d'infraestructures

Competència intraespecífica

  

Tornar a "Amenaces i solucions"