UNA ESPČCIE PROTEGIDA


L'ŕliga perdiguera es considera una espčcie
EN PERILL dins de la categoria SPEC 3. Les categories SPEC qualifiquen l'estat de conservació de les espčcies europees d'aus. Per aquest motiu, l'ŕliga perdiguera estŕ inclosa a l'annex 1 de les directrius de protecció de les aus més amenaçades de la Unió Europea (EU Wild Bird Directive 79/409/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CEE i 94/C241/08), la qual cosa indica que, a més de ser una espčcie protegida a tota la Unió Europea, els estats membres tenen l'obligació de realitzar accions destinades a la conservació de les seves poblacions i hŕbitats.

Igualment, estŕ inclosa al "Libro rojo de los vertebrados de Espańa" a la categoria EN PELIGRO, i al "Catálogo Nacional de las Especies Amenazadas" a la categoria de VULNERABLE. Per aquest motiu, les lleis de l'estat espanyol (Real Decreto 3181/1980) i de Catalunya (Llei 3/1988, de protecció dels animals) li atorguen la categoria d'espčcie protegida.

Les categories SPEC (Species of European Conservation Concern) qualifiquen quin és l'estat de conservació de les espčcies d'aus presents a Europa en relació a l'abundŕncia de les poblacions europees i a la seva distribució, tant europea com mundial. Dins de les diferents categories SPEC (1-4) s'estipulen diferents nivells d'amenaça de l'espčcie en funció del nombre de parelles presents a Europa i de la tendčncia demogrŕfica de la seva població (Tucker & Healt 1994).

 

Dibuix de Cesca Andreu

 

Categories SPEC

SPEC 1: Espčcies presents a Europa que es consideren EN PERILL A NIVELL MUNDIAL i que requereixen mesures de conservació globals.

SPEC 2: Espčcies PRESENTS PRINCIPALMENT A EUROPA i que es troben en un estat de conservació DESFAVORABLE a Europa.

SPEC 3: Espčcies amb poblacions NO CONCENTRADES ÚNICAMENT A EUROPA perň que presenten un estat de conservació DESFAVORABLE a Europa.

SPEC 4: Espčcies PRESENTS PRINCIPALMENT A EUROPA perň amb un estat de conservació FAVORABLE  a Europa.

Non-SPEC: Espčcies NO CONCENTRADES ÚNICAMENT A EUROPA i amb un estat de conservació FAVORABLE a Europa.

 

Nivell d'amenaça de les espčcies d'aus

POBLACIÓ EUROPEA NOMBRE DE PARELLES
EVOLUCIÓ DEMOGRŔFICA < 250 parelles < 2500 parelles < 10000 parelles > 10000 parelles
Gran disminució EN PERILL EN PERILL EN PERILL  VULNERABLE
Disminució moderada EN PERILL EN PERILL  VULNERABLE EN DISMINUCIÓ
Sense disminució EN PERILL  VULNERABLE RARA SEGURA

Tornar a "Amenaces i solucions"