Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials
Universitat de Barcelona
 

Programa del postgrau ALSE

Mòdul 1. Assessorament lingüístic

1. L’assessorament lingüístic: aspectes professionals

2. Assessorament lingüístic i variació funcional

3. Normativa i estàndard. Aspectes de sintaxi

4. Fonts de consulta

    4.1. Diccionaris

    4.2. Gramàtiques

    4.3. Llibres d’estil

    4.4. Resolució de dubtes sobre onomàstica

5. Recursos informàtics

6. Edició de pàgines web

7. Terminologia

8. Textos escrits

    8.1. Tipografia i convencions gràfiques

    8.2. Criteris d’intervenció segons l’àmbit i el gènere (periodístic,

administratiu, cientificotècnic, literari…)

9. Textos orals

    9.1. L’estàndard oral

    9.2. Els textos radiofònics

    9.3. Els textos televisius

    9.4. El Diari de Sessions del Parlament

10. Nocions de traducció i correcció de traduccions

11. Comunicació multilingüe

12. Establiment de criteris

13. Seminari de correcció de textos

Mòdul 2. Serveis editorials


1. El llibre i la figura de l’editor

2. L’autor-creador

3. La creació i la protecció de la propietat intel·lectual

4. L’editor: del creador al client, una responsabilitat completa

5. El disseny dels llibres

6. La producció editorial

7. Pressupostos: anàlisi i control de costos

8. La nova cadena de valor. Logística, magatzematge i distribució

9. Promoció i màrqueting editorial

10. Difondre el coneixement: les obres de consulta, referència i divulgació

11. Noves tecnologies, nous suports, nous productes editorials

12. La literatura infantil i juvenil

13. El consum editorial

14. L’edició de textos antics i contemporanis

15. Un fenomen en alça: els nous petits editors

16. Literatura de gènere: la novel·la policíaca

17. El sector editorial i les institucions

18. El sector editorial ara i les perspectives de futur