Català | Castellano | English

Camps disciplinaris i línies de recerca

Inici > Recerca > Línies de recerca
Per desenvolupar els objectius programats pel període 2009-2013, el Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT), ha ampliat els seus objectius temàtics i els àmbits territorials; ha ampliat el nombre d’investigadors, adquirint una major dimensió, diversitat i potencialitat; ha diversificat la composició disciplinària, assolint un caràcter més interdisciplinar i, finalment, ha diversificat la procedència institucional del seus membres, amb la qual cosa s’ha aconseguit formar un Grup més interinstitucional, que possibilita gaudir dels avantatges del treball en xarxa.
 
Des de la seva creació la recerca del Grup es va orientar preferentment en la Catalunya interior com a àmbit territorial de referència, i en les comarques més desfavorides del territori català. Pel que fa als problemes i als àmbits temàtics de recerca l’interès es va focalitzar, principalment, en les dinàmiques territorials i socials de l’àmbit rural, les zones de muntanya i les àrees marginals. L’actual composició interdisciplinar del Grup permet fer front a l’anàlisi, a l’explicació i a la comprensió de realitats més complexes en l'anàlisi territorial i el desenvolupament regional. Aquesta potencialitat es manifesta en l’ampliació de les línies de recerca i en l’eixamplament dels àmbits d’estudi (en particular, la incorporació dels àmbits urbans i dels fluxos entre les àrees rurals i les àrees urbanes). Com a síntesi i com a primera relació nominal, les línies de recerca treballades dins el Grup són:
 
  • - Dinàmiques territorials i socials del medi rural
  • - Dinàmiques espacials i socials dels àmbits urbans 
  • - Dinàmiques demogràfiques i mobilitat espacial de la població
  • - Mobilitat turística
  • - Estudis sobre comerç i consum
  • - Planificació territorial i desenvolupament regional
  • - Turisme i desenvolupament sostenible
  • - Interaccions entre el turisme, clima i canvi climàtic
  • - Patrimoni cultural i turisme
  • - Gestió i planificació territorial del turisme