Academic year
2012/2013
Teachers
José Martínez and Manuel Pérez Otero
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
568948
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2012-09-12 - 2012-12-19
Schedule
Wed. 11-14
Location
Room 404, Fac. Filosofia, UB

Description

1. Teories de la veritat
*  Aquest curs introdueix els conceptes fonamentals de l’epistemologia: el concepte de veritat, que regeix la connexió ente el llenguatge i el món, i els conceptes de justificació i de coneixement.
1.1. Els portadors de la veritat: proposicions, enunciats,creences
1.2. Teories substantivesde la veritat: teories de la correspondència, teories de la coherència, teories pragmàticas
1.3. Teories deflacionistes de la veritat: teoria prooracional, teoria minimalista
2. Objectivitat i subjectivitat
2.1. Proposicions i fets
2.2. Les crítiques de Boghossian a les doctrines constructivistes
2.3. El món com a substrat informe
2.4. Relativisme lingüístic-conceptual
3. El coneixement i la justificació epistèmica
3.1. Anàlisis reductius vs. anàlisis connectius
3.2. Els contraexemples Gettier a la definició tripartita del saber
3.3. Justificació merament probabilística
3.4. La definició del coneixement de Nozick
3.5. El problema del regrés epistèmic

 


Methodology

 - En classe el professor explica els conceptes teòrics.
- En casa els estudiants analitzen articles i capítols dels llibres que tracten els temes del curs.
- En les tutories discutirem els dubtes que no s'hagin resolt en classe.


Evaluation

Es posen qüestions a resoldre en casa a la fi de cada bloc temàtic. La nota final és la mitjana dels treballs dels tres blocs. Cada bloc contribueix un 33% de la nota final.
 
Avaluació única
Es fa un examen a resoldre en casa. El termini per solicitar l’avaluació única finalitza el 16 d’octubre de 2012.


Bibliography

BOGHOSSIAN, P. Fear of Knowledge. Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press, 2006. Trad. cat.: La por al coneixement: contra el relativisme i el constructivisme. Obrador Edèndum, 2007. Trad. cast.: El miedo al conocimiento: contra el relativismo y el constructivismo. Alianza Editorial, 2009.   
versió en anglès    
GETTIER, Edmund. "Is Justified True Belief Knowledge?", Analysis, 23, pp.121-123. Reimprés en E. Sosa i J. Kim, Epistemology: An Anthology, Blackwell, 2000.   
KIRKHAM, Richard. Theories of Truth. A Critical Introduction. MIT Press, 1992.   
KÜNNE, Wolfgang. Conceptions of Truth. Oxford U.P., 2003.   
NOZICK, Robert. "Knowledge and Scepticism", secció 3.II del seu llibre Philosophical Explanations, Harvard U.P., 1981. Reimprés en Sosa i Kim, i també (en versió abreujada) en J. Dancy, Perceptual Knowledge, Oxford U.P., 1988.   
RUSSELL, Bertran. Philosophical Essays.  George Allen & Unwin, 1966. Trad. cast. Ensayos filosóficos. Alianza Editorial, 1968.   
STRAWSON, Peter F. "¿Reducción o conexión? Conceptos básicos", cap. 2 del seu llibre Análisis y Metafísica, Paidós, 1997, pp. 61-72. Ed. original: Analysis and Metaphysics, Oxford U.P., 1992.   
WALKER, Ralph. The Coherence Theory of Truth. Routledge, 1998.   
BLASCO, Josep Lluís i GRIMALTOS, Tobies. Teoria del coneixement. Universitat de València, 1997. Trad. Cast. Teoría del conocimiento. Universitat de València, 2004.   

versió en castellà    
DANCY, Jonathan. An Introduction to Contemporary Epistemology, Basil Blackwell, 1985. Trad. cast. Introducción a la epistemología contemporánea, Tecnos, 1993.   
HOSPERS, John. An Introduction to Philosophical Analysis, Prentice-Hall, 1967. Trad. cast. Introducción al análisis filosófico, Alianza Editorial (2 vols.), 1976.   
QUESADA, Daniel. Saber, opinión y ciencia: una introducción a la teoría del conocimiento clásica y contemporánea, Ariel, 1998.   
WILLIAMSON, Timothy. Entrevista sobre la filosofia analítica i el concepte de veritat (amb subtítols en castellà), en
http://www.youtube.com/watch?v=AySe-nhJpGE