Academic year
2010/2011
Teacher
José Díez
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
111036
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2010-09-13 - 2010-12-17
Schedule
Thu.17-18 & Fri. 16-18
Location
Room 406, Fac. Filosofia UB

Description

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Conèixer i comprendre els aspectes metodològics, axiològics i lògics de la ciència.

Ser capaç d’analitzar rigorosament els processos, els mètodes i els problemes de la investigació i el desenvolupament científics.

 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements

Dominar i desenvolupar els principals temes d’estudi relacionats amb els aspectes metodològics, axiològics i lògics de la ciència.

Referits a habilitats, destreses

Desenvolupar la capacitat d’estudi i anàlisi rigorosa de pràctiques, mètodes, resultats i valors de la ciència.

Referits a actituds, valors i normes

Presentar actituds de reflexió i valoració crítica de les investigacions, els continguts i els desenvolupaments científics.

 

Blocs temàtics de l'assignatura

ASPECTES METODOLÒGICS, AXIOLÒGICS I LÒGICS DE LA CIÈNCIA

* Els temes desenvolupen els aspectes metodològics, axiològics i lògics de la ciència i es detallen en els programes corresponents als diferents grups de l'assignatura.

 

Metodologia i organització general de l'assignatura

La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració 1) de l’ensenyament i l’aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb 2) la realització de tutories, proves i exercicis o treballs dirigits no presencials, i 3) l’estudi i l’aprenentatge autònoms.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

El sistema d’avaluació consisteix en a) l’avaluació continuada de cada un dels temes que integren el bloc temàtic de l’assignatura mitjançant tasques, exercicis i/o proves que, en conjunt, aportarien entre el 30 % i el 80 % de la qualificació final, i b) una prova o un treball dirigit final que equivaldria entre el 20 % i el 70 % de la qualificació definitiva.

 

Avaluació única

Els que optin per l’avaluació final única han de dur a terme una prova o un treball final de maduresa (100 %).

 

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura

BERG OLSEN, J-K., PEDERSEN, S. A. I HENDRICKS V. (Eds.). Companion to The Philosophy of Technology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009.

NEWTON-SMITH, W. H. (Ed.). Companion to The Philosophy of Science. Oxford: Blackwell, 2000.