Academic year
2012/2013
Teacher
José Díez
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
569244
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2012-09-12 - 2012-12-20
Schedule
Wed. 9-11 & Thu. 10-11
Location
Room 408, Fac. Filosofia, UB

Description

1. Ciència, teoria i mètode
2. Naturalesa i funció de la filosofia de la ciència
3. Contrastació d'hipòtesis
4. Conceptes científics
5. Lleis i explicació científica
6. Teories científiques
7. El problema de la demarcació: ciència, dogma i pseudociència
8. Pressupòsits filosòfics: realisme, empirisme i idealisme


Methodology

A cada grup s'impartiran entre tres i cinc dels temes llistats en el present pla, que s'especificaràn en el programa que es faci públic a principio de curs.
- La metodologia i l'organització de l'assignatura es basa en la integració
1) de l'ensenyament i l'aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb
2) la realització de tutories, proves i exercicis o treballs dirigits no presencials i
3) l'estudi i l'aprenentatge autònoms.


Evaluation

- Tasques, exercicis o proves durant el curs (entre 30 y 60 % de la nota fina),  i una proba final (entre 60 i 30 % de la nota final).

Avaluació única
- Prova o treball final.

Si s’escau, s’especificarà en el programa que faci públic el professor a principi de curs el termini límit per sol·licitar l’avaluació única.

- Reavaluació: S’hi podran presentar aquells estudiants que han obtingut una qualificació final mínima de 3


Bibliography

M. Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science. The Central Issues. Norton & Company, London 1998

J. Diez y C. U. Moulines: Fundamentos de Filosofia de la Ciencia, Ariel, 2008 (3 ed)

C. Hempel: Philosophy of Natural Science, Prentice-hall, N. jersey 1966 (v. cast. en Alianza Ed.)

E. Nagel: The Structure of Science, Harcourt, N. York 1966 (v. cast. en Paidos)

W. H. Newton- Smith (ed.): A Companion to the Philosophy of Science. Oxford, Blackwell

S. Psillos and M. Curd (eds.): Companion to the Philosophy of Science. Routledge, London 2008