Academic year
2014/2015
Teacher
José Díez
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
570654 (código grado
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2014-09-17 - 2014-12-18
Schedule
Wed. 9-11 &Thu. 10-11
Location
Room 408, Fac. Filosofia, UB

Description

El curs s'organitzarà a partir dels següents blocs temàtics:

1. Ciència, teoria i mètode

2. Naturalesa i funció de la filosofia de la ciència

3. Contrastació d’hipòtesis

4. Conceptes científics

5. Lleis i explicació científica

6. Teories científiques

7. El problema de la demarcació: ciència, dogma i pseudociència

8. Pressupòsits filosòfics: realisme, empirisme i idealisme

9. Justificació i inducció


Methodology

A cada grup s’imparteixen entre tres i cinc dels temes llistats en el pla present, que s’especifiquen en el programa que es fa públic a principi de curs.
 
La metodologia i l’organització de l’assignatura es basen en la integració de a) l’ensenyament i l’aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb b) tutories, proves i exercicis o treballs dirigits no presencials, i c) l’estudi i l’aprenentatge autònoms.


Evaluation

Consisteix a fer tasques, exercicis o proves durant el curs (entre 30 i 60 % de la nota final) i una prova final (entre 60 i 30 % de la nota final).

Avaluació única

Consisteix en una prova o treball final. Si escau, el termini límit per sol·licitar l’avaluació única s’especifica en el programa que fa públic el professor a principi de curs.

Reavaluació

S’hi poden presentar els alumnes que han obtingut una qualificació final mínima de 3.


Bibliography

M. Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science. The Central Issues. Norton & Company, London 1998

J. Diez y C. U. Moulines: Fundamentos de Filosofia de la Ciencia, Ariel, 2008 (3 ed)

C. Hempel: Philosophy of Natural Science, Prentice-hall, N. jersey 1966 (v. cast. en Alianza Ed.)

E. Nagel: The Structure of Science, Harcourt, N. York 1966 (v. cast. en Paidos) 

W. H. Newton- Smith (ed.): A Companion to the Philosophy of Science. Oxford, Blackwell  

S. Psillos and M. Curd (eds.): Companion to the Philosophy of Science. Routledge, London 2008