Academic year
2014/2015
Teacher
Josep Macià
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
570653 (código grado
Credits
6
Language
Catalan
Dates
2014-09-18 - 2014-12-19
Schedule
Tue. 11-13 & 14-15; Wed 11-12
Location
Room 406, Fac. Filosofia, UB

Description

Els curs s'organitzarà mitjançane els següents blocs temàtics:

1. Conceptes bàsics de la filosofia del llenguatge

2. Frege: sentit i referència

3. La teoria de les descripcions de Russell

4. Kripke: referència directa i externisme lingüístic


Methodology

La metodologia i l’organització de l’assignatura es basa en la integració de a) l’ensenyament i l’aprenentatge presencials en el context de les classes magistrals amb b) les tutories, proves o exercicis i treballs dirigits no presencials, i c) l’estudi i l’aprenentatge autònoms.


Evaluation

Es faran dos exàmens parcials al llarg del curs.  Abans de cada examen s’indicarà el percentatge de la nota final que correspondrà a aquell examen (que estarà entre el 40% i el 60%).

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final. Si escau, en el programa que fa públic el professor durant els primers quinze dies del curs, s’especifica el termini límit per sol·licitar l’avaluació única. 

Reavaluació
Per poder-hi accedir hi ha els requisits següents: o bé no haver-se presentat ni a l’avaluació continuada ni a l’avaluació única, o bé haver tret una qualificació mínima de 3’5.


Bibliography

PÉREZ OTERO, M. Aproximació a la filosofia del llenguatge. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2001.  Enllaç

LYCAN, W. Philosophy of Language. A contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000.

MACIÀ, J. (2014) "El significado y su relación con la referencia y la verdad" a Espinal, M.T., J. Macià, J. Mateu i J. Quer: Semántica. Madrid: Akal.

PÉREZ OTERO, M.: Esbozo de la filosofía de Kripke, Barcelona: Editorial Montesinos, 2006.

PÉREZ OTERO, M. y GARCÍA-CARPINTERO, M.: Filosofía del lenguaje (Textos docentes: 

GARCÍA SUÁREZ, A. Modos de significar. Una introducción temática a la filosofía del 

LEPORE, E. i SMITH, B. (Eds.) The Oxford Handbook of the Philosophy of Language. Oxford: Clarendon Press, 2006.

VALDÉS VILLANUEVA, L. M. (Comp.) La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del 

MARTINICH, A.P. i D. SOSA (2012). The Philosophy of Language. Sisena edició. OUP.

 The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.):  http://plato.stanford.edu/