Academic year
2016/2017
Teacher
Carlota Serrahima
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
571059 (360965)
Credits
6
Language
Catalan
Dates
2017-02-14 - 2017-05-24
Schedule
Tue. 11-13 & Wed. 9-10 & 11-12
Location
Facultat de Filosofia, UB - Room 406

Description

 

Objectius d´aprenentatge:

 

Referits a coneixements


Conèixer algunes de les contribucions més importants en la història de la filosofia provinents d’autors que s’han ocupat, des de posicions dispars, dels vincles entre el llenguatge, el pensament, la conducta humana i la realitat extralingüística.

 

Referits a habilitats, destreses


Ser capaç d’identificar i analitzar els arguments que ofereixen els diversos autors per a les seves tesis, i ser capaç de crear arguments propis per defensar tesis filosòfiques.

 

Referits a actituds, valors i normes


Mantenir una actitud crítica en la lectura de qualsevol tipus de text i en la discussió de qualsevol temàtica.

 

 Blocs temàtics:

1. Qüestions de teoria de la referència

2. Iconicitat del significat

3. El Círculo de Viena

4. La teoria ideacional del significat de Locke

5. El significat com a ús de Wittgenstein

6. Quine: escepticisme semàntic i conductisme lingüístic

7. Actes de parla

 

8. Accions, intencionalitat i convencions del llenguatge. El programa de Grice


Methodology

 

 

S’imparteixen classes magistrals (s’hi inclouen classes pràctiques) i, a més, es fa ús de tots els recursos didàctics que permeten millorar l’aprenentatge. 

S’imparteixen almenys tres dels vuit blocs temàtics. Cada professor/a entrega els primers dies de classe un programa que especifica de manera més concreta el temari.


Evaluation

Requisitos para acogerse: no hay requisitos adicionales a los requisitos generales establecidos por la normativa. 

Carácter: individual. 

Características: dos exámenes sobre las clases teóricas, cada uno de los cuales puntúa el 45 %; las clases prácticas, que puntúan un 10 %, se evaluarán con un examen o con ejercicios prácticos. 

Período temporal: los dos exámenes sobre las clases teóricas serán a mitad del período de clases y al final del mismo; si las clases prácticas se evaluaran con un examen, éste también sería al final de ese período.

 

Avaluació única

 

Evaluación única
Requisitos para acogerse: Cada profesor/a indicará al inicio de las clases el término temporal en que puede solicitarse la evaluación única. 

Carácter: individual. 

Características: examen único, presencial, de todo el temario impartido, incluyendo las clases prácticas. 

Fecha: establecida en el calendario docente. 

Re-evaluación 

Requisitos para acogerse: Cada profesor/a indicará al inicio de las clases las condiciones concretas para presentarse a la re-evaluación, que en todo caso incluirán el haberse evaluado previamente (por evaluación continua o por evaluación única). 

Carácter: individual. 

Características: examen único, presencial, de todo el temario impartido, incluyendo las clases prácticas. 

Fecha: establecida en el calendario docente.


Bibliography

Llibre

 

  Enllaç

 

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

 

  Enllaç

 

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

GARCÍA SUAREZ, A. Modos de significar: una introducción temática a la filosofía del lenguaje. Madrid: Tecnos, 1997.  Enllaç

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

 

  Enllaç

 

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

PÉREZ OTERO, Manuel y GARCÍA-CARPINTERO, Manuel (2000): Filosofía del lenguaje. (Texto Guía), Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona, 2000.  Enllaç

  Presentació molt esquemàtica dels temes inclosos al manual Pérez Otero, M. (2001):Aproximació a la filosofia del llenguatge. Inclou exercicis pràctics i altres qüestions per a l’avaluació.

 

 

  Enllaç

 

  Excel·lent enciclopèdia de filosofia accessible (gratuïtament) en línia

 

 

  Enllaç

 

  Llibre de text de filosofia del llenguatge que tracta molts dels temes inclosos en el temari general de l’assignatura

 

 

  Enllaç

 

  Recull d’articles i textos clàssics de filosofia del llenguatge

 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1953): Investigaciones filosóficas, Madrid, Crítica, 1988. Publicación original: 1953.  Enllaç

 

WITTGENSTEIN, Ludwig (1958): Los cuadernos azul y marrón, Madrid, Tecnos, 1968. Publicación original: 1958.  Enllaç

 

LOCKE, John (1690): Ensayo sobre el entendimiento humano, México,  FCE,  1956. Publicación original: 1690.  Enllaç

 

 

QUINE, Willard V. O. (1960): Palabra y objeto, Barcelona, Labor, 1968. Publicación original: 1960.

  Enllaç

 

 

 

KRIPKE, Saul (1972/1980): El nombrar y la necesidad, México, UNAM, 1985. Publicación original: 1972/1980.

  Enllaç

 

 

 

AYER, Alfred J. (ed.) (1959a): El positivismo lógico, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1965. Original:Logical Positivism, Chicago: The Free Press of Glencoe, 1959.

 

 

 

AYER, Alfred J. (ed.) (1959a): El positivismo lógico, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1965. Original:Logical Positivism, Chicago: The Free Press of Glencoe, 1959.