Academic year
2016/2017
Teacher
Joost Joosten
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
570652 (360906)
Credits
6
Language
English
Dates
2016-09-13 - 2016-12-17
Schedule
Tue. Wed & Fri.19-20. Wed. 18-19
Location
UB - Room 403

Description

El curs s´organitzarà en els següents blocs temàtics:

1. La noció d’argument correcte

2. Lògica proposicional

3. Lògica de primer ordre

3.1. Lògica de predicats monàdics

 

3.2. Lògica de relacions


Methodology

 

En les classes presencials teòriques s’exposen els temes amb detall insistint en la motivació dels conceptes que s’introdueixen, es presenten nombrosos exemples i es plantegen exercicis que l’estudiant ha de resoldre individualment per consolidar els coneixements adquirits.

En les classes pràctiques es resolen i es discuteixen amb deteniment els exercicis que es plantegen a les classes de teoria.


Evaluation


Es duen a terme dos exàmens parcials que es distribueixen al llarg del curs. El primer val el 40 % de la nota i el segon, el 60 %.

 

Avaluació única


L’avaluació única consisteix en un examen final.

 
 
Reavaluació
 
Per poder presentar-se a l’examen de reavaluació, l’estudiant ha d’haver obtingut o bé en l’avaluació continuada o bé en l’única una nota igual o superior a 3.


Bibliography