Academic year
2010/2011
Teacher
José Martínez
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
111004
Credits
6
Language
Spanish
Dates
2010-09-13 - 2020-02-04
Schedule
Tue. Wed. & Thu. 19- 20.
Location
Room 403, Fac. Filosofia UB

Description

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Al final del curs l’alumnat ha de ser capaç de:

1. Analitzar l’estructura proposicional d’enunciats complexos.

2. Avaluar la correcció d’arguments formalitzables en lògica proposicional.

3. Analitzar arguments de tipus sil·logístic amb l’ajuda de conceptes conjuntistes elementals.

 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements

1. Entendre la necessitat d’emprar llenguatges formals per donar compte de la correcció d’arguments informals.

2. Conèixer el sistema de la lògica proposicional clàssica, amb especial èmfasi en els conceptes fonamentals: conseqüència lògica, equivalència lògica i validesa universal.

3. Conèixer els rudiments de la lògica de classes.

Referits a habilitats, destreses

Decidir sobre la correcció d’arguments formals tant de caràcter proposicional com de naturalesa sil·logística.

 

Blocs temàtics de l'assignatura

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Arguments correctes i incorrectes

2. LÒGICA PROPOSICIONAL

2.1. Sintaxi

2.2. Semàntica. Tautologies, contradiccions i fórmules contingents

2.3. Equivalència lògica

2.4. Conseqüència lògica

2.5. Formes normals i sistemes complets de connectives

3. CONCEPTES BÀSICS DE LA TEORIA DE CONJUNTS

3.1. Noció intuïtiva de conjunt

3.2. Operacions amb conjunts

3.3. Raonaments sil·logístics

 

Metodologia i organització general de l'assignatura

En les classes presencials s’exposen els temes detalladament insistint en la motivació de cadascun dels conceptes i amb molts exemples ben triats. En les classes pràctiques es resolen i discuteixen els exercicis que els estudiants hauran resolt prèviament.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

Tres exàmens parcials distribuïts al llarg del curs.

 

Avaluació única

Examen final.

 

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura

BADESA CORTÉS, C. Elementos de lógica formal. Barcelona: Ariel, 2007