Academic year
2010/2011
Teacher
Josep Macià
Department
Department of Philosophy
University
Universitat Autònoma de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
111502
Credits
6
Language
Catalan
Dates
2011-02-14 - 2011-06-25
Schedule
Wed. 12-14
Location
Room 411. Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona.

Description

 

 

Capacitat d’identificar l’estructura de l’argumentació en un text filosòfic.

 

 

 

Coneixement d’algunes qüestions centrals en filosofia del llenguatge contemporània.

 

 

 

Capacitat d’expressar i discutir per escrit i també oralment de forma clara i efectiva arguments de caràcter teòric.

 

 

 

Capacitat d’usar i comprendre terminologia filosòfica especialitzada en el camp de la filosofia del llenguatge

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

 

Referits a coneixements

 

Aquest curs és una continuació dels cursos introductoris “Filosofia del llenguatge I” i “Filosofia del llenguatge II”. Aquest curs té per objectiu presentar alguns temes centrals en filosofia del llenguatge que no es van tractar en els dos cursos introductoris.

 

 

 

Llegir amb deteniment alguns textos centrals en filosofia del llenguatge. Capacitar l’estudiant perquè pugui llegir per al seu compte articles y altres textos contemporanis de certa dificultat en filosofia del llenguatge.

 

 

 

1. Externisme lingüístic

2. Referència i atribucions d'actituds proposicionals

3. Quine: Significat i traducció

4. Lewis: llenguatge i convencions

5. La concepció del llenguatge de Chomsky

6. El Tractatus de Wittgenstein: llenguatge i filosofia

 


Methodology

 

Cada tema tindrà una lectura breu associada. Es proporcionaran "qüestions de lectura" per ajudar a guiar la lectura del text, i per a facilitar-ne la seva comprensió. A classe es discutiran aquestes "qüestions de lectura" que els estudiants hauran d'haver pensat prèviament; a més, a classe el professor presentarà altres materials complementaris.

 


Evaluation

Tres exàmens que, en part, es basaran en les “qüestions de lectura” discutides a classe (veieu l’apartat “Metodologia”).

 

Avaluació única

Examen final amb preguntes que, en part, es basaran en les “qüestions de lectura” discutides a classe (veieu l’apartat “Metodologia”).

Bibliography

Llibre

 

Kripke, S. (1980): Naming and Necessity, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. (Trad. cast. de Margarita Valdés, El nombrar y la necesidad, UNAM, Mexico 1985.) 

 

 

Valdés, Margarita (1996) Pensamiento y lenguaje. Problemas en la atribución de actitudes proposicionales. México: UNAM 

 

 

Valdés Villanueva, L. M. (ed.). (1999).  La búsqueda del significado: lecturas de filosofía del lenguaje. 3a edició, Madrid: Tecnos, 1999

 

 

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. En Wittgenstein, L.: Werkausgabe, Band 1, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984. Seleccions (trac. cat.  de  J.M. Terricabras  Tractatus Logico-Philosophicus, Barcelona: Laia, 1981)

 

Capítol

 

Chomsky, Noam (1986): Knowledge of Language: Its Nature, Origin and use New York: Praeger. Cap. 2  (trad. cast. El conocimiento del lenguaje. Madrid: Alianza Editorial, 1989).

 

Article

 

Putnam, H. (1975), “The Meaning of ‘Meaning’,” en Philosophical Papers vol. 2, Cambridge U.P., Cambridge. (Trad. cast  «El significado de “significado”»,  a L.M. Valdés (1999))

 

 

Lewis, David (1975): “Languages and Language,” in K. Gunderson (ed.), Language, Mind and Knowledge, Minnesota: University of Minnesota Press, 3-35. També a D. Lewis, Philosophical Papers, vol. 1, Oxford: Oxford University Press, 1983, 163-188. (trad. cast. «Lenguas, lenguaje y gramática», a: Harman, G. (ed.). Sobre Noam Chomsky: Ensayos críticos. Madrid: Alianza U).

 

 

Quine, W.V.O. (1956): “Quantifiers and Propositional Attitudes,” Journal of Philosophy liii. També a W.V.O. Quine The Ways of Paradox, New York: Random House, 1966, pp. 185-196 (trad. cast. “Cuantificadores y actitudes proposicionales” a Simpson, T. M. (comp.) Semántica filosófica: problemas y discusiones, Buenos Aires: Siglo XXI, 1973).

 

 

Quine, W.V.O. (1959): “Meaning and translation”, a Brower (ed.) On translation. (trad. cast. “Significado y traducción” a L. M. Valdés (1999)

 

 

Soames, Scott 1989: “Direct Reference and Proposition Attitudes”, in J. Almog, J. Perry and H. Wettstein (eds.), Themes from Kaplan, Oxford: Oxford University Press, 393-419. (trad. cast. “Referencia directa y actitudes proposicionales” a M. Valdés (1996)