Academic year
2010/2011
Department
Department of Philosophy
University
Universitat de Barcelona
Itinerary
Background courses
Code
111503
Credits
6
Language
Catalan
Dates
2011-00-25
Schedule
Wed. 16-18
Location
Room 401, Fac. Filosofia UB

Description

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Competència en el coneixement de nocions bàsiques de filosofia de la representació.

Competència en l’anàlisi i revisió crítica de nocions teòriques.

Competència en la discussió pública i oberta de qüestions filosòfiques.

Competència en la redacció d’un assaig filosòfic.

 

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements

a) Objectius referents a l’aprenentatge de coneixements

L’assoliment de coneixements bàsics sobre qüestions fonamentals de filosofia de la representació.

b) Objectius referents a l’aprenentatge d’habilitats

L’assoliment d’un grau mínim de competència en l’anàlisi i revisió crítica de nocions teòriques.

L’assoliment d’un grau mínim de competència en la discussió de qüestions filosòfiques.

L’assoliment d’un grau mínim de competència en la redacció d’un assaig filosòfic.

c) Objectius referents a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes

L’assoliment d’una actitud respectuosa i oberta en la discussió de temes filosòfics.

 

Blocs temàtics de l'assignatura

* L’assignatura constarà d’un bloc temàtic inicial de discussió de qüestions prèvies i selecció de temes bàsics de filosofia de la representació, i d’un bloc temàtic de desenvolupament dels temes seleccionats.

 

Metodologia i organització general de l'assignatura

L’assignatura tindrà un format de seminari, amb presentacions a càrrec tant del professor com dels estudiants. Els estudiants hauran de presentar un treball supervisat a final de semestre. No hi haurà exàmens.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

En el procés d’avaluació es tindran en consideració: (a) la qualitat de la participació als seminaris, (b) la qualitat de les presentacions, i (c) la qualitat del treball supervisat final.

 

Avaluació única

Treball supervisat final.

 

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura

DRETSKE, F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, Mass: MIT Press, 1981.

MILLIKAN, R. Language: A Biological Model. Oxford University Press: Oxford, 2005.

MILLIKAN, R. Language, Thought and Other Bbiological Categories. Cambridge: MIT Press, 1984.

WITTGENSTEIN, L. Philosphical Investigations. Oxford: Blackwell, 1953.

PEIRCE, C.S. “What is a Sign?”. A Selected Philosophical Writings. Bloomington: IUP, 1998.