Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que demanen les obres del nostre patrimoni cultural per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures.
Proporcionar la formació teòrica, pràctica, tècnica i científica que sustenta les habilitats i les capacitats necessàries per dur a terme, d’una manera acurada i reflexiva, l’examen, el diagnòstic, la documentació, la conservació preventiva, la conservació curativa i la restauració dels béns culturals.

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 12
Treball de fi de grau obligatori 18
CRÈDITS TOTALS 240

Assignatures

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Belles Arts

Web: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_conservacio/