Docència

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Proporcionar a l’alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística i de la seva manifestació en diverses cultures mitjançant llenguatges diferents. Formar en diferents àmbits i capacitar per a la pràctica professional, en un marc d’igualtat d’oportunitats. Transmetre coneixements sobre l’art en les seves manifestacions, els llenguatges i les tècniques, la teoria de l’art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l’art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l’exercici de la feina pròpia del grau. Desenvolupar habilitats com ara l’esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la metodologia científica, l’habituació a tractar amb obres d’art, la capacitat d’ús de tècniques historiogràfiques, les noves tecnologies, la comprensió i la presentació de projectes de gestió de béns artístics, i la valoració dels projectes educatius. Promoure aptituds per al treball autònom i en equip, la responsabilitat professional i el compromís en la conservació del patrimoni, la consciència de la necessitat de formació en diversos camps i la capacitat de lideratge i d’autocrítica.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Art i Humanitats

Centre: Facultat de Geografia i Història

Info: http://www.ub.edu/facgh/queoferim/grau/grau_art/


Què es pretén amb aquest ensenyament?

Capacitar l’alumnat per dur a terme pràctiques artístiques i creatives professionals que li permetin assolir un compromís amb la realitat contemporània i rebre el ple reconeixement social de les seves competències. Dotar els nous graduats dels instruments necessaris per integrar els seus coneixements en processos de creació i d’experimentació disciplinària i interdisciplinària, de manera que puguin desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diversos tipus de formats i d’àmbits.

Crèdits ECTS: 240

Branca de coneixement: Arts i Humanitats

Centre: Facultat de Belles Arts

Info: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_bellesarts/

 

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que demanen les obres del nostre patrimoni cultural per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures.
Proporcionar la formació teòrica, pràctica, tècnica i científica que sustenta les habilitats i les capacitats necessàries per dur a terme, d’una manera acurada i reflexiva, l’examen, el diagnòstic, la documentació, la conservació preventiva, la conservació curativa i la restauració dels béns culturals.

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 12
Treball de fi de grau obligatori 18
CRÈDITS TOTALS 240

Assignatures

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Belles Arts

Web: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_conservacio/


Què es pretén amb aquest ensenyament?

Potenciar la formació integral dels dissenyadors.
Dotar-los d’una base adequada per intervenir en la ideació, el desenvolupament, la projecció i la producció de la cultura material i visual de les persones.

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica (FB) 60
Obligatòria (OB) 120
Optativa (OT) 30
Pràctiques externes obligatòries 0
Treball de fi de grau obligatori 30
CRÈDITS TOTALS 240

 

Assignatures

 

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Belles Arts

Web: http://www.ub.edu/bellesarts/queoferim/grau/grau_disseny/


 

El Màster d’ Estudis Avançats en Història de l’ art esta adreçat a la formació de professionals i a la recerca.

S’estructura en dos itineraris:

Itinerari professionalizador: Col·leccionisme, mercat i difusió de l’ art.

Itinerari pensat per a la formació d’ especialistes en el mercat i la difusió de l’ art en la seva accepció més amplia (museus, galeries, subhastes, antiquariat, món editorial, turisme cultural, etc.). Aquest itinerari culmina amb la realització d’una memòria/projecte en una institució o empresa (vegeu-ne detalls a “estructura del màster”).

Itinerari de recerca: Història i teoria de les arts: fonament i línies de recerca.

Itinerari adreçat als llicenciats que volen iniciar- se en la recerca i assolir la formació metodològica necessària per a la realització de la tesi doctoral. Aquest itinerari substitueix el tercer cicle i culmina amb la presentació d’ un treball de recerca equivalent a l’ antic DEA.


Consta de 60 crèdits ECTS, però es preveu la obligatorietat per part dels candidats que tinguin una formació o estudis diferents als de la Llicenciatura d’Història de l’Art de cursar fins a un màxim de 30 ECTS més (crèdits anivelladors). El nombre de crèdits l’ establirà la comissió de selecció en funció del perfil personal de cada candidat.


Mòdul anivellador:

No s’ha configurat un mòdul anivellador específic ja que considerem que les assignatures que hauran de cursar els estudiants, fins a un màxim de 30 crèdits, els hi seran indicades per la comissió i la coordinadora del màster, en funció del perfil particular.El mòdul anivellador ofereix, per a poder cursar fins a un màxim de 30 crèdits, un llistat d’assignatures que compren les dues obligatòries de l’altra especialitat i d’altres que pertanyen al segon cicle de la Llicenciatura d’Història de l’Art (vegeu-ne el llistat a “estructura del màster”).

Treball Final de Màster (TFM)

Normativa de Treballs Finals de Màster (TFM)

 

Organitza: Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història

 

 


Presentació general

 

logoub.gif urv.gif esmuc.gif

El màster oficial en Música com a Art Interdisciplinar s’inscriu en la reforma de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i constitueix el segon cicle de la nova reforma universitària. Els nous ensenyaments oficials són una titulació reglada i oficial que, a més, tenen validesa en tots els països de la Unió Europea. La titulació, a més, pot donar lloc a l’accés a un programa de doctorat, a l’obtenció de beques i a la participació en programes d’intercanvi internacional. Els màsters oficials tenen una extensió de 60 crèdits ECTS; cada crèdit té una traducció d’entre 25 i 30 hores de classe i hores de treball de l’alumnat.

L’esmentat màster proposa als estudiants treball, reflexió i activitats de pràctiques i de recerca entorn de la música com a fenomen cultural, present en innombrables activitats com les arts escèniques (òpera i dansa), les arts plàstiques, la literatura, el pensament, el cinema i les arts audiovisuals i també el coneixement del món de la recerca musicològica a fi d’obrir-los a les variades oportunitats de desenvolupar llurs interessos de recerca o d’activitat laboral.

Per això, el màster s’adreça a estudiants de formació i procedència variada: s’hi poden inscriure graduats en història de l’art, en sociologia, en filologia, en formació del professorat, en musicologia o en filosofia, amb la necessària formació complementària en música, així com els titulats superiors en música.

El màster és producte de l’acord acadèmic entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) i es desenvolupa amb professorat d’aquestes tres institucions d’estudis superiors, amb la col·laboració de professorat de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i, a més, de nombrosos col·laboradors de les diferents branques de l’activitat musical. El centre de gestió del mateix és la Universitat de Barcelona, centre en el qual es realitza la matrícula, però té en compte que algunes activitats lectives, de pràctiques i de recerca es desenvolupen també en les dues altres institucions acadèmiques.

El màster està estructurat en dos itineraris, el de recerca i el professionalitzador. El de recerca proporciona a l’estudiant les eines fonamentals per tal de prosseguir posteriorment amb el doctorat. El professionalitzador permet als alumnes inscrits conèixer de prop diferents institucions empresarials del món cultural i musical.

El màster requereix la complimentació de 60 crèdits ECTS, 45 per l’assistència a cursos i la realització de les proves i treballs que figurin en el pla d’estudis i 15 de treball de recerca o de pràctiques en institucions. Normalment, aquesta obligació acadèmica es pot resoldre en un sol curs, però també es pot desdoblar en dos cursos acadèmics matriculant cada un dels cursos com a mínim 20 crèdits.

Coordinador del màster: prof. Dr. Xosé Aviñoa
Dades de contacte: e-mail: avinoa@ub.edu
Telèfon: 93.403.75.73
Despatx:Facultat de Geografia i Història,
Departament d’Història de l’Art, Montalegre, 6,5è 08001 Barelona
 
 
logo-imf.jpg logo-csic.jpg


doctoratA partir del curs 2014-2015 es posa en marxa un nou programa de Doctorat, que podem conèixer en detall al web de lEscola de Doctorat de la Universitat de Barcelona i a la pàgina de l’Escola de Doctorat de la Facultat en el que trobareu el nou programa iniciat aquest curs 2014-2015 Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural, que té com a objectiu donar una oferta de qualitat i referència en diverses especialitats en els camps de la Història, l’Antropologia, les Arts i el Patrimoni. El programa ofereix una formació teòrica i metodològica dels doctorands/es i es troba orientat a 4 àmbits de recerca, entre els quals Història i Teoria de les Arts, àmbit d’investigació respecte a la Història de les arts -encloent les Arts escèniques: música, teatre i cinema – des de l’Antiguitat fins a les tendències més actuals. Recerca en la Teoria de les arts i l’Estètica filosòfica.

 Màster Oficial en Cultures Medievals, Facultat de Filologia

Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Facultat de Geografia i Història

Màster Oficial en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat, Facultat de Belles Arts

Màster Oficial de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Facultat de Formació del Professorat

Grau d’Arqueologia, Facultat de Geografia i Història

Grau d’Història, Facultat de Geografia i Història

Grau de Comunicació i indústries culturals, Facultat de Filologia