Màster Oficial d’ Estudis Avançats en Història de l’ art
El Màster d' Estudis Avançats en Història de l' art esta adreçat a la formació de professionals i a la recerca.

S'estructura en dos itineraris:

Itinerari professionalizador: Col·leccionisme, mercat i difusió de l' art.

Itinerari pensat per a la formació d' especialistes en el mercat i la difusió de l' art en la seva accepció més amplia (museus, galeries, subhastes, antiquariat, món editorial, turisme cultural, etc.). Aquest itinerari culmina amb la realització d'una memòria/projecte en una institució o empresa (vegeu-ne detalls a "estructura del màster").

 

Itinerari de recerca: Història i teoria de les arts: fonament i línies de recerca.

Itinerari adreçat als llicenciats que volen iniciar- se en la recerca i assolir la formació metodològica necessària per a la realització de la tesi doctoral. Aquest itinerari substitueix el tercer cicle i culmina amb la presentació d' un treball de recerca equivalent a l' antic DEA.

 

Consta de 60 crèdits ECTS, però es preveu la obligatorietat per part dels candidats que tinguin una formació o estudis diferents als de la Llicenciatura d’Història de l’Art de cursar fins a un màxim de 30 ECTS més (crèdits anivelladors). El nombre de crèdits l' establirà la comissió de selecció en funció del perfil personal de cada candidat.


Mòdul anivellador:

No s'ha configurat un mòdul anivellador específic ja que considerem que les assignatures que hauran de cursar els estudiants, fins a un màxim de 30 crèdits, els hi seran indicades per la comissió i la coordinadora del màster, en funció del perfil particular.El mòdul anivellador ofereix, per a poder cursar fins a un màxim de 30 crèdits, un llistat d'assignatures que compren les dues obligatòries de l'altra especialitat i d'altres que pertanyen al segon cicle de la Llicenciatura d'Història de l'Art (vegeu-ne el llistat a "estructura del màster").


 

Treball Final de Màster (TFM)

Normativa de Treballs Finals de Màster (TFM)

 

Organitza: Departament d'Història de l'Art. Facultat de Geografia i Història