Blog

El Consell de Departament d’Història de l’Art acorda recolzar la “Taula de reivindicacions” del PDI

Barcelona, 23 de maig de 2018.

En Assemblea oberta, convocada pel Comitè d’empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la UB el passat dia 15 de maig, a les 14:00, es va acordar, per amplia majoria i amb l’acord de totes les formacions i sindicats que configuren aquest comitè, dur a terme diverses accions per tal de reivindicar i defensar els següents punts:

Taula de reivindicacions

· Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els anomenats falsos associats.

· Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador.

· Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).

· Que s'implementin plans d’estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.

· Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que pateixen els investigadors predoctorals.

· Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta de PDI-funcionari.

· Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 207-18 ha materialitzat l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d'augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits.

· En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.

· Tal i com es va assenyalar en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la ingerència del govern de Catalunya a la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia.

Davant la cronificació de la degradació de les condicions de treball de tot el PDI de la Universitat de Barcelona, el Consell de Departament d’Història de l’Art acorda recolzar la Taula de reivindicacions amunt exposada i treballar per aconseguir de l’equip rectoral solucions que responguin a les necessitats dels departaments.