Presentació

Departament d'Història de l'Art


El Departament d’Història de l’Art, com unitat bàsica de docència i de recerca de la Universitat de Barcelona, està adscrit a la Facultat de Geografia i Història i dins d’ella té la responsabilitat fonamental d’organitzar i impartir, juntament amb el Consell d’Estudis d’Història de l’Art, el Grau d’Història de l’Art, concreció actual dels estudis homònims universitaris de primer cicle que tenen més de quatre dècades de tradició autònoma en aquesta Universitat. En segon i tercer cicle, el Departament també impulsa i imparteix estudis de postgrau i de doctorat; en especial el Màster Oficial d’Estudis Avançats d’Història de l’Art, el Màster de Música com a Art Interdisciplinar i l'àmbit d'Història i Teoria de les Arts del Doctorat de Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural, que té la menció d’excel·lència i que s’integra plenament en la nova Escola de Doctorat de la UB.

Els orígens del Departament d’Història de l’Art es troben en el Seminari d’Història de l’Art que va promoure el Dr. Bosch i Gimpera en plena Guerra Civil a l’antiga Facultat de Filosofia i Lletres, però, les matèries d’Història de l’Art i de Teoria de l’Art ja eren presents a la Universitat de Barcelona des de 1857, en el curs que va iniciar José de Manjarés a la Escuela Provincial de Bellas Artes, precedent de la Facultat de Belles Arts.

El Departament d’Història de l’Art està format per professors i professores que s’adscriuen temàticament a una de les dues àrees de coneixement que l’integren, i que es reflecteixen proporcionalment als plans d’estudi: una majoritària, la Història de l’Art i una més minoritària encara que important, la de Música. Paral·lelament, el professorat i els becaris i becàries també poden estar adscrits administrativament a dues facultats: la de Geografia i Història i la de Belles Arts, amb independència del lloc on s’imparteixi la docència. A Belles Arts, una part del professorat participa dels tres ensenyaments de grau d’aquesta facultat: Belles Arts, Disseny i Conservació-restauració. També es participa de la docència del màster de Disseny urbà: Art, Ciutat, Societat, organitzat per aquesta Facultat. També en docència, el Departament d’Història de l’Art participa d’altres graus i màsters oficials en diverses facultats: Graus d’Història i d’Arqueologia; Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia (Geografia i Història); Grau de Comunicació i Industries Culturals; Màster de Cultures Medievals (Facultat de Filologia), Màster de Formació del Professorat de Secundària (interfacultatiu) i Doctorat en Cultures Medievals.

Les tasques del Departament no només s’orienten a la docència sinó també a la investigació. Actualment compta amb diversos grups de recerca consolidats i també amb diversos projectes de recerca finançats dins i fora dels grups, a més de la recerca més individualitzada d’algunes persones. Aquesta recerca s’orienta a la millora constant de la docència, a l’avenç universal dels d’estudis universals de la teoria i la història de l’art universals en totes les seves accepcions. S’orienta també, i és un objectiu fonamental, a participar amb els agents socials i culturals en la preservació, estudi, difusió i respecte pel patrimoni històrico – artístic i cultural.

El Departament compta amb una Secretaria administrativa integrada per dues persones. La secretaria fa tasques de recolzament internes i està oberta al públic tots els dies laborals de la setmana.


Departament d'Història de l'Art
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona

Carrer Montalegre, 6-8,  5è pis
08001 Barcelona